Ujednolicenie opłat od pozwu w procesie cywilnym po nowelizacji


Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469; dalej jako: ZmKPC19) wprowadziła pierwsze od 12 lat zmiany w ustawie z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 785 ze zm.; dalej jako: KSCU) dotyczące wysokości opłat od pozwu w postępowaniu cywilnym.

  • Nowelizacja KSCU wprowadza uproszczone stawki opłaty od pozwu (art. 13 KSCU).
  • Zmiany w KSCU obejmują także zniesienie odrębnej skali wysokości stawek opłat od pozwu dla postępowania uproszczonego (uchylenie art. 28 KSCU).
  • Nowe stawki opłat obowiązują od 21.8.2019 r. 

Ujednolicenie opłat od pozwu a zniesienie odrębnych stawek w postępowaniu uproszczonym. Ustawodawca uznał, że należy ujednolicić opłaty od pozwu i zrezygnować z ich różnicowania w zależności od tego, czy pozew jest wnoszony w postępowaniu uproszczonym, czy też nie. Zdaniem ustawodawcy postępowania te niczym się od siebie nie różnią. W związku z tym zdecydowano się na likwidację zawartych dotychczas w art. 28 KSCU osobnych stawek opłat od pozwu w postępowaniu uproszczonym. Wspomniany artykuł został uchylony.

Określenie zryczałtowanej wysokości opłaty od pozwu


Co do zasady w dotychczasowym stanie prawnym opłatę stosunkową od pozwu w sprawach o prawa majątkowe sąd pobierał w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak w wysokości nie mniejszej niż 30 zł i nie większej niż 100 000 zł. W praktyce oznaczało to dla sądu ustalenie wysokości tych opłat co do 1 zł, co często było czasochłonne i prowadziło do błędów. Stąd też ustawodawca zdecydował się do ryczałtowego określenia wysokości opłaty od wniesienia pozwu.


Stosowne widełki zawiera znowelizowany art. 13 ust. 1 KSCU. Zgodnie z tym przepisem, w sprawach o prawa majątkowe sąd będzie pobierał od pisma o wniesienie pozwu opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

 

  • do 500 zł – w kwocie 30 zł; 
  • ponad 500 zł do 1500 zł – w kwocie 100 zł; 
  • ponad 1500 zł do 4000 zł – w kwocie 200 zł; 
  • ponad 4000 zł do 7500 zł – w kwocie 400 zł; 
  • ponad 7500 zł do 10 000 zł – w kwocie 500 zł; 
  • ponad 10 000 zł do 15 000 zł – w kwocie 750 zł; 
  • ponad 15 000 zł do 20 000 zł – w kwocie 1000 zł.

Ponadto, podkreślić należy, że w sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 zł opłata stosunkowa od pozwu będzie wynosić 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 zł (art. 13 ust 2 KSCU).


Wyjątki


Ustawodawca uznał, że od powyższych opłat należy poczynić uzasadnione względami społecznymi wyjątki, obejmujące dwa rodzaje roszczeń. Pierwszy z nich obejmuje art. 13a KSCU, zgodnie z którym w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych od strony będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 złotych sąd pobiera opłatę stałą w kwocie 1000 zł. Drugi natomiast, określony w art. 13b KSCU, określa, że w sprawach o roszczenia wynikające z art. 36 ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 zł sąd pobiera opłatę stałą w kwocie 1000 zł.


Zobacz także:Obniżenie opłaty od pozwu a mediacje i sąd polubowny


Nowelizacja ustawy z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zawiera także szereg zmian, mających na celu ograniczenie napływu do sądów spraw błahych, tak aby odciążyć sądy powszechne i zaoszczędzić czas i pracę sędziów. Jedną z takich zmian jest obniżenie opłaty od pozwu w sytuacji, gdy powód wcześniej próbował polubownie rozwiązać spór.

Rozwiązanie to ma także na celu zachęcenie do polubownego rozwiązywania sporów przy pomocy mediatora lub sądownictwa polubownego i właściwego sądu polubownego ustanowionego ustawą z 23.9.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823) albo wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu konsumenckiego. Obniżka opłaty przysługuje też powodowi, który korzystał przed wytoczeniem powództwa z mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację zgodnie z przepisami ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.; dalej jako: KPC).

Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawiera art. 13e KSCU, który wyraźnie mówi, że w sprawach, w których powód przed wytoczeniem powództwa wziął udział w mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację zgodnie z KPC lub podjął próbę rozwiązania sporu przez złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu przez właściwy sąd polubowny ustanowiony ustawą w celu rozpatrywania sporów konsumenckich albo wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego, opłata stała lub stosunkowa od pozwu podlega obniżeniu o dwie trzecie, nie więcej jednak niż o 400 zł.

Nowe stawki opłat obowiązują od 21.8.2019 r.

Autorka: Marta Dobrzycka

2019-10-25

Więcej aktualności n.ius® – w Systemie Legalis.
Umów się na spotkanie i przetestuj bezpłatnie →

 


 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych