Przedmiotowy wyrok został wydany w związku z zaskarżeniem interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: Dyrektor KIS) z 31.1.2023 r., 0111-KDIB2-1.4010.763.2022.1.AR, Legalis, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: CIT), dotyczącej ryczałtu od dochodów spółek (tzw. estońskiego CIT).

We wniosku o wydanie interpretacji prawa podatkowego, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wskazała, że jej wspólnicy w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych korzystają z samochodów osobowych będących własnością spółki.

Wnioskodawca wskazał, że wspólnicy wykorzystują również te pojazdy do celów prywatnych, a tym samym od wydatków związanych z ich eksploatacją spółka odlicza wyłącznie 50% podatku od towarów usług VAT naliczonego (tzw. użytkowanie dla celów mieszanych).

W związku z powyższym spółka zapytała Dyrektora KIS, czy w przedmiotowym stanie faktycznym będzie zobowiązana do rozpoznania dochodu z ukrytych zysków w estońskim CIT także w roku obrotowym, w którym spółka osiągać będzie stratę bilansową. Wnioskodawca podkreślił, że strata bilansowa jest na tyle duża, że nawet gdyby spółka w ogóle nie ponosiła kosztów używania pojazdów, to strata i tak by wystąpiła.

Przedstawiając własne stanowisko, spółka wskazała, że brak obowiązku rozpoznawania jakichkolwiek dochodów z ukrytych zysków w estońskim CIT powinien istnieć tak długo, jak spółka nie będzie osiągać zysku bilansowego. Oznaczałoby to, że spółka nie podlegałaby obowiązkom z tytułu wykazywania dochodów z ukrytych zysków, dopóki generowałaby stratę bilansową i nie wystąpiłby u niej dodatni wynik finansowy. Zdaniem spółki obowiązek ten powstałby dopiero w określonym miesiącu roku obrotowego, w którym wystąpiłby skumulowany zysk bilansowy obliczony od początku roku obrotowego.

Szkolenia online z zakresu podatków – Sprawdź aktualny harmonogram Sprawdź

Jednakże z tak zaprezentowanym stanowiskiem nie zgodził się Dyrektor KIS. Uznał on bowiem, że spółka jest zobowiązana do rozpoznania dochodu z ukrytych zysków, w tym rozpoznania dochodu w związku z eksploatacją przez wspólników spółki wskazanych we wniosku samochodów osobowych wykorzystywanych również dla celów prywatnych, w wysokości 50% wydatków związanych z ich eksploatacją.

Dyrektor KIS stwierdził, że do rozpoznania dochodu z tytułu ukrytych zysków spółka będzie zobowiązana również w przyszłości, w latach obrotowych, w których osiągać będzie ona stratę bilansową, o ile będą miały miejsca inne, alternatywne niż dywidenda, świadczenia dokonane przez nią na rzecz wspólników lub podmiotów powiązanych bezpośrednio lub pośrednio ze spółką lub z tymi wspólnikami.

Spółka nie zgodziła się ze stanowiskiem Dyrektora i wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie („WSA w Warszawie”) wskazując szereg argumentów, jednakże WSA w Warszawie nie podzielił jej argumentów i oddalił skargę.

WSA w Warszawie wskazał, że w świetle przepisów o estońskim CIT, zarówno dochód z tytułu podzielonego zysku, dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat, jak i dochód z tytułu ukrytych zysków, składają się na odrębne podstawy opodatkowania w „estońskim CIT”, które ustalane są dla poszczególnych kategorii dochodów w różnym momencie.

Według sądu powstanie dochodu z ukrytych zysków nie jest uzależnione od wykazania przez spółkę zysku/straty bilansowej. Skoro wspólnicy w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych korzystali z samochodów osobowych, będących własnością spółki, wykorzystując je także do celów prywatnych, spółka zobowiązana była do rozpoznania w opodatkowania estońskim CIT 50% poniesionych wydatków związanych z eksploatacją tych pojazdów.

W konsekwencji tego nie budzi wątpliwości, że spółka będzie zobowiązana do rozpoznania dochodu z tytułu ukrytych zysków niezależnie od tego czy spółka osiągnęła stratę bilansową w danym roku finansowym.

Komentarz

Zgodnie z art. 28m ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2805) 50% wartości odpisów amortyzacyjnych i wydatków związanych z samochodami służbowymi używanymi dla celów mieszanych przez wspólników (lub podmioty powiązane z nimi) jest obciążona estońskim CIT jako tzw. ukryty zysk. Zarówno Dyrektor KIS, jak i WSA w Warszawie, powołując się na literalną wykładnię ww. przepisu, nie zgodzili się, że przepisów o ukrytych zyskach w odniesieniu do tego rodzaju wydatków nie stosuje się, jeżeli podatnik korzystający z estońskiego CIT odnotowuje w danym roku obrotowym stratę. Niemniej należy zauważyć, że Wyrok WSA w Warszawie jest nieprawomocny. Interesujące więc będzie w jaki sposób odniesie się do omawianego zagadnienia Naczelny Sąd Administracyjny.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →