• Odliczenia ulgi na dziecko w 2023 r. będzie można dokonać w składanym przez podatnika rocznym zeznaniu podatkowym za 2022 r., czyli w PIT-37 PIT-36 oraz w załączniku PIT/O.
 • W 2023 r. wykorzystanie ulgi na dzieci nie będzie wykluczało równoczesnego wykorzystania ulgi dla rodzin 4+.
 • W ramach ulgi prorodzinnej za każdy miesiąc można otrzymać 92,67 zł ulgi na pierwsze i drugie dziecko, 166,67 zł na trzecie dziecko oraz 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Ulga na dziecko, nazywana także ulgą prorodzinną, to jedno z najczęściej wykorzystywanych odliczeń podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zasady korzystania z ulgi na dziecko określone są w art. 27f PDOFizU. Odliczenia ulgi prorodzinnej będzie można dokonać w rocznym zeznaniu podatkowym za 2022 r. – PIT-37, PIT-36 oraz w załączniku PIT/O.

Komu przysługuje ulga na dziecko w 2023 r.?

Z ulgi prorodzinnej w 2023 r. skorzystać mogą podatnicy, którzy w stosunku do małoletnich dzieci wykonywali w 2022 r. władzę rodzicielską, pełnili funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało lub sprawowali opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. W niektórych sytuacjach ulga prorodzinna przysługuje również na pełnoletnie dziecko, zwłaszcza jeśli otrzymuje ono zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Z ulgi prorodzinnej można też skorzystać na dziecko do ukończenia 25. roku życia, jeżeli na przykład uczy się w szkole wyższej.

Zgodnie z PDOFizU, odliczenie ulgi na dziecko przysługuje łącznie obojgu rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim, przy czym kwotę tę podatnicy mogą odliczyć od podatku w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Warto podkreślić, że w sytuacji braku porozumienia między podatnikami, którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (piecza naprzemienna), lub gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim – kwotę przysługującej im ulgi na dziecko podatnicy odliczają w częściach równych. W innych przypadkach – ulga na dziecko w całości odliczana jest przez podatnika, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania w rozumieniu ustawy z 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360).

Wysokość dochodu uprawniająca do ulgi na dziecko w 2023 r.

W 2023 r. z ulgi na dziecko może skorzystać podatnik który:

 • osiągnął dochody opodatkowane wg skali podatkowej i rozlicza się na formularzu PIT-37 lub PIT-36.
 • wychowywał jedno dziecko – o ile jego dochody nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty:
  • 112.000 zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody podatnika i jego małżonka),
  • 112.000 zł w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko,
  • 56.000 zł w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku;
 • wychowywał dwoje lub więcej dzieci – bez względu na wysokość uzyskanych przez niego dochodów;
 • podlegał w roku podatkowym, za który dokonuje rozliczenia, nieograniczonemu lub ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (ulga dotyczy zarówno polskich rezydentów podatkowych, jak i nierezydentów).

Z ulgi na dziecko nie mogą zatem korzystać podatnicy, którzy uzyskują dochody opodatkowane 19% podatkiem liniowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej bądź działów specjalnych produkcji rolnej. Również podatnicy opodatkowani zryczałtowanym podatkiem dochodowym (ryczałtem ewidencjonowanym, kartą podatkową) nie mają prawa do odliczenia ulgi na dziecko. W sytuacji jednak, w której wspomniani podatnicy uzyskają w 2022 r. także dochody opodatkowane według skali podatkowej (np. wynagrodzenie za pracę, zasiłek chorobowy, dochody z najmu prywatnego), będą mogli w zeznaniu podatkowym składanym z tytułu uzyskiwania tych dochodów odliczyć ulgę na dziecko.

Szkolenia z zakresu KC i KPC – Sprawdź aktualny harmonogram Sprawdź

Wysokość ulgi na dziecko w 2023 r.

Podatnik może dokonać odliczenia ulgi na dziecko w 2023 r. za każdy miesiąc kalendarzowy 2022 r., w którym wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej w stosunku do:

 • jednego małoletniego dziecka – kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika:
  • pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w 2022 r. kwoty 112 000 zł,
  • niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko, do którego ma zastosowanie kwota dochodu w wysokości 112 000 zł;
 • dwojga małoletnich dzieci – kwota 92,67 zł na każde dziecko;
 • trojga i więcej małoletnich dzieci:
  • kwota 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
  • kwota 166,67 zł na trzecie dziecko,
  • kwota 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Ulgę na dziecko można łączyć z ulgą dla rodzin 4+

W 2023 r. możliwe będzie połączenie w zeznaniu podatkowym za 2022 r. ulgi na dziecko z wprowadzoną przez Polski Ład ulgą dla rodzin 4+. Ulga dla rodzin 4+ sprawia, że większość z nich nie płaci podatku PIT (tzw. PIT-0 dla rodzin 4+). Ministerstwo Finansów wskazuje jedynie, że przy łączeniu ulg trzeba będzie pamiętać, aby kwota ulgi na dzieci nie przekroczyła kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →