• Ogólnounijna współpraca w zakresie monitorowania inwestycji zagranicznych gwarantować ma bezpieczeństwo gospodarcze.
  • Mechanizm monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych opiera się o rozporządzeniu w sprawie monitorowania BIZ, przyjęte w marcu 2019 r. Dopiero w październiku 2020 r. udało się państwom członkowskim wypracować niezbędne do wprowadzenia w życie wymogi operacyjne dotyczące monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na obszarze Unii Europejskiej.
Potrzebujesz zweryfikować wiarygodność kontrahenta lub ocenić ryzyka? Poznaj Beck KRS Sprawdź

Wspomniane rozporządzenie zawiera jedynie ogólne ramy dotyczące zasad monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na obszarze Unii Europejskiej. Szczegółowe zasady monitoringu BIZ przyjęto dopiero w 2020 r. Wspólne mechanizmy monitoringu opracowano w oparciu o informacje o krajowych mechanizmach monitorowania inwestycji, przekazane przez poszczególne państwa członkowskie. Dzięki temu w każdym państwie członkowskim, a także w ramach Komisji Europejskiej, ustanowiono formalne punkty kontaktowe oraz bezpieczne kanały wymiany informacji i analiz na temat bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Opracowano także specjalne procedury umożliwiające państwom członkowskim i Komisji Europejskiej szybkie reagowanie na obawy dotyczące bezpośrednich inwestycji zagranicznych i wydawanie opinii ich dotyczących. Ponadto państwa członkowskie Unii Europejskiej zgodziły się na nieformalną współpracę w zakresie monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w sytuacji gdy dana inwestycja zagraniczna może mieć wpływ na jednolity rynek UE.

Aktualnie w Unii Europejskiej obowiązują następujące zasady pozwalające monitorować prowadzone na terenie jej państw członkowskich bezpośrednie inwestycje zagraniczne:

  • utworzono mechanizm współpracy, w ramach którego państwa członkowskie Unii europejskiej i Komisja europejska będą mogły wymieniać informacje i w razie potrzeby sygnalizować obawy związane z konkretnymi inwestycjami;
  • dano Komisji Europejskiej możliwość wydawania opinii, gdy dana inwestycja zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi publicznemu w więcej niż jednym państwie członkowskim, lub gdy może zaszkodzić realizacji projektu lub programu będącego przedmiotem zainteresowania całej Unii Europejskiej, takiego jak „Horyzont 2020” czy Galileo;
  • określono terminy współpracy między Komisją Europejską a państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz między państwami członkowskimi, z poszanowaniem zasady niedyskryminacji i surowych wymogów poufności;
  • ustanowiono pewne podstawowe wymogi dla państw członkowskich, które ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego utrzymują lub przyjmują mechanizm monitorowania na szczeblu krajowym;
  • wezwano do międzynarodowej współpracy w zakresie monitorowania inwestycji, m.in. poprzez wymianę doświadczeń, najlepszych praktyk i informacji będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.
Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź