Opis zagadnienia oraz argumentacja sądu

Zgodnie z art. 99a § 1 ustawy z 6.06.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1375, dalej: KPK) sąd odwoławczy sporządza uzasadnienie na formularzu. Wzór formularza określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28.11.2019 r. w sprawie wzorów formularzy uzasadnień wyroków oraz sposobu ich wypełniania (Dz.U. z 2019 r. poz. 2349).

Sądowi nie pozostawiono swobody zdecydowania, czy w konkretnej sprawie skorzysta z formularza, czy sporządzi uzasadnienie z jego pominięciem. Sporządzanie uzasadnienia na formularzu jest jednak postrzegane jako naruszenie prawa stron do rzetelnego procesu.

Przepis z art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzona w Rzymie z 4.11.1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, dalej: EKPCZ) formułuje prawo strony do rzetelnego procesu.

Strona postępowania ma prawo do zapoznania się z tokiem rozumowania sądu odwoławczego. Czytelne wyrażenie motywacji sądu jest także istotne dla sądu kasacyjnego, a także sądu I instancji w przypadku uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.

W ocenie Sądu wyrażonej w omawianym orzeczeniu, powyższe wartości są nieporównywalnie wyższe od specyficznie pojmowanej chęci ułatwienia pracy sędziemu sporządzającemu uzasadnienie wyroku z zastosowaniem dyrektywy „zwięzłości” wywodu, niestety bez dbałości o kryterium jego jakości. Takie bowiem argumenty zostały wyrażone w projekcie ustawy wprowadzającej przepis art. 99a KPK.

Dodatkowo, powołano się na orzeczenie Sądu Najwyższego z 11.8.2020 r., I KA 1/20, Legalis w którym wskazano, że rzeczą każdego sądu odwoławczego, w ramach obowiązku wynikającego z treści art. 457 § 3 KPK w zw. z art. 433 § 1 i 2 KPK, jest przeprowadzenie w konkretnej sprawie oceny, czy może sporządzić uzasadnienie swojego wyroku na formularzu UK2 (art. 99a § 1 KPK) w taki sposób, który zagwarantuje stronie prawo do rzetelnego procesu odwoławczego a więc rzetelnego i konkretnego ustosunkowania się w toku postępowania do każdego istotnego argumentu zawartego w apelacji strony i przedstawienia takiej oceny właśnie w uzasadnieniu wyroku sądu odwoławczego.

Sąd II instancji w omawianym rozstrzygnięciu stwierdził, że nie jest w stanie pogodzić obowiązku sporządzenia uzasadnienia na formularzu z oczywiście nadrzędnymi uprawnieniami strony.

Standard rzetelnego procesu, wynikający z art. 6 ust. 1 EKPCZ, obejmuje także postępowanie odwoławcze. Jednym z wyznaczników tego standardu jest wyraźne wskazanie w uzasadnieniu wyroku podstawy rozstrzygnięcia, a więc takie odniesienie się do argumentacji stron, które gwarantuje stronie możliwość stwierdzenia rzeczywistego skorzystania z prawa do apelacji.

Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych. Skonfiguruj Twój System Legalis! Sprawdź

W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka akcentuje się, że obowiązek uzasadnienia i jego zakres mogą różnić się od okoliczności konkretnej sprawy i zapadłej decyzji. Niezależnie od tego w uzasadnieniu musi znaleźć się odniesienie do każdego istotnego, w realiach konkretnej sprawy, argumentu. Uzasadnienie musi także mieć odpowiednią jakość, którą ocenia się przez stwierdzenie, czy umożliwiło stronie zrealizowanie prawa dostępu do postępowania odwoławczego nie tylko w wymiarze wniesienia środka odwoławczego, lecz także poznania motywów rozstrzygnięcia sądu rozpoznającego ten środek.

Również Trybunał Konstytucyjny w swoich orzeczeniach stwierdzał (np. wyrok z 16.1.2006 r., SK 30/05, Legalis), że uzasadnianie orzeczeń jest decydującym komponentem prawa do rzetelnego procesu sądowego i podstawą kontroli zewnętrznej orzeczenia przez organ wyższej instancji. Uzasadnienie dokumentuje bowiem argumenty przemawiające za przyjętym rozstrzygnięciem.

Obowiązywanie przepisu art. 99a § 1 KPK i obligatoryjne sporządzanie uzasadnień wyroków na formularzu negatywnie wpływa na możliwość zrealizowania powyższych standardów konwencyjnych oraz konstytucyjnych. Ograniczanie treści uzasadnienia do „zwięzłego wskazania”(jak wynika w art. 424 § 1 KPK, art. 455a KPK, art. 537a KPK) wskazują, iż ustawodawca bagatelizuje doniosłość uzasadnienia wyroku zarówno sądu pierwszej, jak i drugiej instancji.

Tak samo jak każda sprawa jest inna, tak samo każde uzasadnienie jest inne, bowiem determinowane okolicznościami sprawy, rodzajem sprawy, zarzutami apelacji i jej wnioskami. Przepisy nie określają jednoznacznie, jak mają być sformułowane zarzuty apelacji, a wbrew formularzowi uzasadnienia wyroku nie ma formularza apelacji.

Niekiedy zarzuty ujęte w części wstępnej w ogóle nie przystają do uzasadnienia, niekiedy wykluczają się, są formułowane alternatywnie. Często autorzy apelacji dopiero w uzasadnieniu formułują uchybienie, które nie ma formalnego obrazu w treści zarzutu zawartego w części wstępnej apelacji, a które to jednak uchybienie musi być przedmiotem wypowiedzi sądu odwoławczego, albowiem przedmiotem oceny jest cały środek odwoławczy. Formularz UK2 nie jest tak skonstruowany, żeby pomieścił wszelkie możliwe konfiguracje i treści zarzutów w taki sposób, aby sąd mógł się do nich swobodnie i merytorycznie odnieść.

Powyższe okoliczności wskazują, iż zachodzi konflikt normy prawa krajowego z normą prawa wspólnotowego. Sądy krajowe mają też prawo i obowiązek odmówienia zastosowania normy krajowej, jeżeli koliduje ona z normami prawa wspólnotowego. Sąd krajowy nie orzeka w takim wypadku o uchyleniu normy prawa krajowego, lecz tylko odmawia jej zastosowania w takim zakresie, w jakim jest on obowiązany do dania pierwszeństwa normie prawa wspólnotowego.

O tym, czy ustawa koliduje z prawem wspólnotowym, rozstrzygać będą bowiem Sąd Najwyższy, sądy administracyjne i sądy powszechne, a o tym, co znaczą normy prawa wspólnotowego, rozstrzygać będzie ETS, wydając orzeczenia wstępne.

Kierując się zatem wyżej przedstawionymi poglądami oraz mając na uwadze stanowisko Trybunały Konstytucyjnego (postanowienie z 19.12.2006 r., P 37/05, Legalis), w omawianym orzeczeniu Sąd stwierdził, że w tej sprawie, z uwagi na treść apelacji, formułę zarzutów, sporządzenie uzasadnienia na formularzu, zgodnie z treścią art. 99a § 1 KPK, stanowiłoby o naruszeniu art.6 ust. 1 EKPCZ, co nakazuje odmowę zastosowania tego przepisu ustawowego.

Pogląd wyrażony w omawianym orzeczeniu jest coraz częściej wyrażanym w orzecznictwie sądów obu instancji, jednak nadal stanowi mniejszość. Stosownie do treści przepisu art. 99a § 1 KPK większość uzasadnień wyroków w sprawach karnych sporządzana jest z użyciem formularza. W praktyce zapoznanie się z treścią uzasadnienia czy to na potrzeby sporządzenia środka odwoławczego, czy podczas analizy orzecznictwa w ramach pracy nad linią obrony jest niejednokrotnie zadaniem karkołomnym. Niestety, ustawodawca nie podejmuje żadnych działań legislacyjnych, które miałyby na celu wyeliminowanie przepisu art. 99a KPK lub chociażby zniesienie obowiązku sporządzania uzasadnień wyroków na formularzu. Może to stanowić postulat de lefe feredna, jednak szanse jego uwzględnienia są raczej nikłe.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →