• ZmPomocUkrainaU22(4) ma na celu zachowanie miejsc pracy i ciągłości usług świadczonych przez te podmioty, które zostały objęte sankcjami, oraz jednocześnie ma im uniemożliwiać finansowanie działań Rosji i Białorusi;
  • Zadaniem zarządu przymusowego jest przygotowanie przedsiębiorstw do sprzedaży, lub, w wyjątkowych przypadkach, do uwłaszczenia;
  • Nowe przepisy weszły w życie 18.8.2022 r.

Zarząd będzie mógł zostać ustanowiony dla zapewnienia funkcjonowania na terytorium Rzeczypospolitej podmiotu gospodarczego, w celu utrzymania miejsc pracy lub dla ochrony ważnego interesu publicznego. To minister rozwoju zadecyduje, czy celem zarządu przymusowego będzie wywłaszczenie firmy, czy też jej sprzedaż.

Zarządca

Zgodnie z art. 1 pkt. 3 ZmPomocUkrainaU22(4) zadania zarządcy może wykonywać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

  1. Ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. Posiada wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w zakresie zarządzania działalnością przedsiębiorstw albo doradztwa gospodarczego;
  3. Nie orzeczono wobec niej prawomocnie:
  • zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 373 ust. 1 ustawy z 28.2.2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1520; dalej: PrUpad), lub
  • środka karnego albo środka zabezpieczającego w postaci zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej, obejmującego działalność gospodarczą wykonywaną przez podmiot gospodarczy, o którym mowa w art. 373 ust. 1 PrUpad.

Ustanowienie zarządu będzie następowało w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez ministra rozwoju. Przekaże ją także do wiadomości ministrowi do spraw wewnętrznych i administracji. Prowadzi on listę przedsiębiorstw objętych sankcjami. We wspomnianej decyzji administracyjnej minister rozwoju:

  1. Określa osobę lub podmiot dysponujące środkami finansowymi, funduszami lub zasobami gospodarczymi w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z 18.5.2006 r. dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi (Dz.Urz. UE L z 2006 r. Nr 134, s. 1) lub rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z 17.3.2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.Urz. UE L z 2014 r. Nr 78, s. 6), wobec których ustanawiany jest zarząd;
  2. Określa zakres środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych w rozumieniu rozporządzenia 765/2006/WE lub rozporządzenia 269/2014/UE objętych zarządem;
  3. Wyznacza osobę wykonującą zarząd.

Zarząd może być ustanowiony na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością jednokrotnego przedłużenia. W sumie nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Komentarz + wzory dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy: pobyt, dostęp do rynku pracy, świadczeń społecznych, edukacji i opieki zdrowotnej. Skonfiguruj Twój System Legalis! Sprawdź

Zadania zarządcy

Do czasu zbycia całości środków finansowych, zasobów gospodarczych oraz funduszy zarządca musi spełnić szereg obowiązków. Najważniejszym z nich jest zapewnienie ciągłości działalności przedsiębiorstwa. Zarządza nim, podejmując uchwały i decyzje, które dotychczas były zastrzeżone dla władz i organów podmiotu gospodarczego. Ponadto wykonuje prawa z akcji należących do podmiotu objętego zarządem. Zapobiega także wykorzystaniu środków objętych zarządem w celu dalszego wspierania działań zbrojnych.

Sprzedaż lub wywłaszczenie

Przedsiębiorstwo objęte sankcjami będzie mogło w wyjątkowych przypadkach zostać uwłaszczone, a także sprzedane innemu podmiotowi. W pierwszym przypadku nastąpi to za odpowiednim odszkodowaniem. Ma ono jednak trafić na zamrożony rachunek.

Za zgodą właściciela firma może być sprzedana innemu podmiotowi. W razie braku zgody właściciela zarządca ma obowiązek wystąpić do sądu o wydanie zarządzenia zbycia środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych. Pierwszeństwo w nabyciu przedsiębiorstwa ma spółka założona przez ponad połowę pracowników podmiotu objętego sankcjami.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →