• Projektowana ustawa przewiduje wprowadzenie nowej formy uzyskiwania przez osobę, której dane dotyczą lub przez rodzica informacji o odbiorcach, którym jej dane osobowe lub dane ich dzieci zostały ujawnione z Rejestru Dowodów Osobistych.
  • Nowelizacja przepisów DowodyU umożliwi także zainteresowanym podmiotom składanie wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji przy użyciu dedykowanych usług elektronicznych.

Możliwość pobrania informacji o odbiorcach, którym dane osobowe określonej osoby lub dane osobowe jej dziecka ujawniono z Rejestru Dowodów Osobistych

Jednym z podstawowych obowiązków ministra właściwego do informatyzacji, jako administratora Rejestru Dowodów Osobistych, jest udzielanie podstawowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych zawartych w Rejestrze Dowodów Osobistych. Informacją taką jest m. in. informacja o odbiorcach, którym dane osobowe zostały ujawnione z tego Rejestru.

Projektowana nowelizacja przepisów DowodyU dotycząca dodania art. 63a przewiduje wprowadzenie nowej formy uzyskiwania przez osobę, której dane dotyczą lub przez rodzica informacji o odbiorcach, którym jej dane osobowe lub dane ich dzieci zostały ujawnione z Rejestru Dowodów Osobistych. Dotychczas informacje te można było uzyskać w formie papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego. Natomiast nowela DowodyU przewiduje zupełnie nową formą uzyskania informacji. Będzie można uzyskać ją w formie elektronicznej usługi transakcyjnej, umożliwiającej samodzielne pobranie takich informacji, bezpośrednio z logów rejestru PESEL na skutek skierowania zapytania przez osobę, której dane dotyczą lub rodzica, w zakresie danych dziecka. Możliwe będzie to dzięki planowanemu zautomatyzowanie całego procesu.

Oczywiście, aby można było skorzystać z transakcyjnej formy pobrania informacji o odbiorcach należy stosowne zapytanie skierować samodzielnie. Usługa ta bowiem nie będzie obsługiwała zapytań kierowanych przez pełnomocników.

Prawo i postępowanie cywilne – najczęściej wybierane moduły w Systemie Legalis Sprawdź

Parentyzacja – nowa funkcjonalność rejestru

Dzięki zmianom planowanym w art. 63a ust. 3 DowodyU powstanie natomiast możliwość transakcyjnego pobierania przez rodziców informacji o odbiorcach, którym dane ich dzieci zostały ujawnione z Rejestru Dowodów Osobistych. Wprowadzenie takiej usługi możliwe będzie dzięki uruchomieniu w rejestrze PESEL parentyzacji, czyli nowej funkcjonalności umożliwiającej tworzenie powiązań pomiędzy dzieckiem a rodzicem. Niestety parentyzacja pozwala jedynie na ustalenie biologicznej relacji między rodzicem a dzieckiem. W związku z tym konieczne było wprowadzenie konieczności złożenia przez rodzica oświadczenia o pozostawaniu dziecka pod jego władzą rodzicielską, pod odpowiedzialnością karną za złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą.

Podsumowując, projektowany proces automatycznego pobrania przez rodzica informacji o odbiorcach danych jego dziecka wymaga, oprócz weryfikacji powiązania parentyzacyjnego poprzez automatyczne skierowanie za każdym razem zapytania do rejestru PESEL, także złożenia przez rodzica oświadczenia o pozostawaniu dziecka pod jego władzą rodzicielską. Co więcej, usługa ta będzie nieodpłatna. Jako usługa transakcyjna nie wymaga bowiem udziału urzędnika przy obsłudze zapytania.

W dodawanym art. 63a ust. 4 Dowody U przewidziano, że usługa ta będzie umożliwiać sprawdzenie zdarzeń, które miały miejsce w okresie 5 lat od ich utworzenia.

Wnioskowanie do dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych w trybie weryfikacji danych

Aktualnie wnioski o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych można składać drogą elektroniczną w formie pism ogólnych oraz podpisanych elektronicznie załączników kierowanych na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra właściwego do spraw informatyzacji. Tak składane wniosku często są niekompletne i zawierają braki formalne. Często także zdarza się, że nie zawierają one załączników niezbędnych do załatwienia sprawy. Wszystko to sprawia, że cały proces wnioskowania wydłuża się i komplikuje. Nowelizacja przepisów obejmująca zmiany w art. 68 DowodyU, ma temu zapobiec. Umożliwi ona zainteresowanym podmiotom składanie wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji przy użyciu dedykowanych usług elektronicznych. Dzięki temu organ rozpatrujący zapytanie nie będzie musiał kierować dodatkowych wezwań o uzupełnienie braków co powinno skrócić czas procedowania. Ponadto nowelizacja DowodyU dokładnie określa formę, w jakiej należy przesyłać dokumentację, która może mieć wpływ na załatwienie sprawy przez umożliwienie wykorzystania skanów dokumentów, w przypadku braku możliwości uzyskania dokumentów w postaci elektronicznej opatrzonych właściwym podpisem elektronicznym. Przy czym oczywiście w takiej sytuacji organom rozpatrującym sprawę zastrzeżono jednocześnie możliwość wezwania wnioskodawcy do przedstawienia oryginałów załączanych dokumentów.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź