• Nowelizacja zwalnia z podatku od spadku lub darowizny podopiecznych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, którzy do tej pory znajdowali się w III grupie podatkowej i byli zobowiązani odprowadzić podatek w pełnej wysokości.
  • Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

    Ustawodawca zdecydował się uregulować obciążenia podatkowe dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka tak, aby nie nakładać na nie  dodatkowych obciążeń przy przyjęciu spadku lub darowizny od osób je wychowujących.

W uzasadnieniu nowelizacji, ustawodawca zwrócił uwagę, że „dziecko w rodzinnym domu dziecka czy rodzinie zastępczej w wielu przypadkach uważa swoich opiekunów za prawdziwych rodziców, a ich opiekunowie uważają je za własne dzieci już do końca życia. Wejście w życie przepisów pozwalających na to aby osoby te były podobnie jak dzieci biologiczne lub przysposobione zwolnione z obowiązku odprowadzania podatku od spadków lub darowizn otrzymanych od swoich opiekunów jest – jak argumentuje ustawodawca – sprawiedliwe społecznie”.

W związku z tym, że dzieci w rodzinie zastępczej albo w Rodzinnym Domu Dziecka traktowane są zazwyczaj jak własne dzieci, a opiekunowie jak prawdziwi rodzice, nowelizacja wprowadza zrównanie ich obciążeń podatkowych z obciążeniami dzieci adoptowanych czy też pasierba. Oznacza to, że po nowelizacji opiekunowie będą mogli nawet jeszcze za życia przekazać darowiznę lub sporządzić testament i przekazać majątek swoim podopiecznym.

Nowelizacja dodaje do PodSpDarU art. 4c zgodnie z którym osoby przebywające, lub które przebywały w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, będą zwolnione z odprowadzenia podatku od nabytej własności rzeczy lub praw majątkowych.

Warunkiem zwolnienia z podatku jest to, aby darczyńcą lub spadkodawcą była osoba tworząca rodzinę zastępczą lub prowadząca rodzinny dom dziecka, w którym przebywała osoba obdarowana lub spadkobierca, oraz aby osoba ta dokonała zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, w trybie przewidzianym w art. 4a PodSpDarU. W szczególności, aby uzyskać zwolnienie z podatku należy zgłosić nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Co ważne, w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9637 zł (określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 PodSpDarU) – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym. Jeżeli natomiast dokumentem potwierdzającym nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych jest akt poświadczenia dziedziczenia lub europejskie poświadczenie spadkowe, wspomniany termin 6 miesięcy liczy się od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego.

Nowelizacja PodSpDarU przewiduje, że ze zwolnienia będą mogły skorzystać osoby przebywające, lub które przebywały w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, które nabyły w drodze dziedziczenia lub darowizny własności rzeczy lub praw majątkowych, przed wejściem w życie omawianej nowelizacji ustawy i nie została do dnia wejścia w życie ustawy wydana prawomocna decyzja określająca zobowiązanie podatkowe.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź