• Istotnym elementem nowelizacji UmowaKoncU są przepisy dotyczące przesłanek wyłączenia stosowania ustawy o umowie koncesji (art. 5 UmowaKoncU) oraz podstaw wykluczenia z postępowania o zawarcie umowy koncesji (art. 32 UmowaKoncU).

Progi

Nowelizacja UmowaKoncU utrzymuje stan, w którym reżimem ustawowym objęte są umowy koncesji, których wartość osiąga określone kwoty progowe. Ustawa przewiduje szacunkową kwotę (próg) wartość umowy koncesji w wysokości 130 000 zł powyżej której zamawiający ma obowiązek stosowania UmowaKoncU. Dotychczas kwota ta wyrażona była w euro i wynosiła 30 000. Powodowało to konieczność przeliczania kwot szacunkowych wyrażonych w zł na euro, po to aby upewnić się, czy zachodzi ustawowy obowiązek stosowania UmowaKoncU. W opinii ustawodawcy ułatwi to także dokonywanie przez inne organy ustaleń w zakresie obowiązku stosowania przez zamawiających przepisów UmowaKoncU.

Nowela UmowaKoncU wprowadza do art. 2 pkt 6a przepisy wprowadzające definicję progu unijnego. Przepis ten odsyłać będzie bezpośrednio do przepisów regulacji, zarówno art. 8 ust. 1 dyrektywy 2014/23/UE, jak i rozporządzenia Komisji Europejskiej wydawanego na podstawie art. 9 ust. 4 dyrektywy 2014/23/UE, zmieniającego co dwa lata ww. dyrektywę w odniesieniu do progu obowiązującego w zakresie procedur zawierania umów koncesji. Jednocześnie nowela nakłada na ministra właściwego do spraw gospodarki obowiązek informowania o aktualnym progu unijnym i jego równowartości w złotych w formie obwieszczenia ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” oraz na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.

Kup Generator wniosków KRS a otrzymasz kod na bezpłatne szkolenie Beck Akademia! Sprawdź

Wyłączenia stosowania ustawy

Wyłączenia spod obowiązku stosowania ustawy uregulowane w art. 5 UmowaKoncU są ściśle określone i odzwierciedlają zapisy wspomnianej już dyrektywy 2014/23/UE. W celu ujednolicenia przepisów UmowaKoncU z przepisami dyrektywy 2014/23/UE i PZP omawiana nowelizacja rozszerze dotychczasowy katalog wyłączeń stosowania ustawy, zawarty w art. 5 UmowaKoncU.

Nowelizacja rozszerza wyłączenia na gruncie UmowaKoncU o zawieranie umów koncesji, których przedmiotem są usługi publiczne w zakresie transportu pasażerskiego. Obejmuje ono wszystkie rodzaje usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego, a nie tak jak w przypadku wyłączeń na gruncie PZP, usługi publiczne w zakresie transportu pasażerskiego ograniczone do usług publicznych transportu pasażerskiego koleją lub metrem.

Tajemnica przedsiębiorstwa

Zmiany objęły przepisy dotyczące możliwości zastrzeżenie przez wykonawcę, że niektóre przekazywane przez niego informacje nie mogą być udostępniane, gdyż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. To uprawnienie wykonawcy w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji ma na celu doprecyzowanie momentu do którego możliwe jest zastrzeżenie przez wykonawcę informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Przepis art. 13 ust. 3 UmowaKoncU w nowym brzmieniu mówi, że „nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, z wyjątkiem informacji przekazywanych na podstawie ustawy, w szczególności na podstawie art. 38 ust. 1 oraz w ogłoszeniach”. Doprecyzowanie tego przepisu UmowaKoncU pozwoli uniknąć problemów związanych z oceną tego typu zastrzeżenia, gdy jest ono dokonywane w toku postępowania. Zmiany te służą także ujednoliceniu zapisów UmowaKoncU z analogicznymi przepisami PZP.

Komunikacja

Również zagadnienia komunikacji między zamawiającym i wykonawcami w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji zostały na gruncie nowelizacji UmowaKoncU uregulowane analogicznie do nowego PZP. Ustawodawca zdecydował, że w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji komunikacja między zamawiającym i wykonawcami, w tym przekazywanie wniosków o dopuszczenie do udziału w tym postępowaniu, ofert, oświadczeń i zawiadomień, odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1041 ze zm.), osobiście, przez posłańca, przy użyciu faksu lub środków komunikacji elektronicznej.

Ponadto nowelizacja UmowaKoncU przewiduje, że ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, wykonawcy będą składać spod rygorem nieważności w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego, w formie elektronicznej. Przy czym ustawodawca zastrzegł, że w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji o wartości mniejszej niż próg unijny ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Wybór właściwych przepisów

Ustawodawca rozszerza przepisy dotyczące właściwego postępowania w przypadku, gdy umowa koncesji dotyczy różnych działalności. Nowy art. 11a UmowaKoncU mówi, że w sytuacji, gdy umowa koncesji służy jednocześnie wykonywaniu działalności sektorowej oraz wykonywaniu innych niż działalność sektorowa rodzajów działalności, zamawiający może zawrzeć odrębne umowy w celu wykonywania poszczególnych rodzajów działalności, stosując do zawarcia każdej z umów przepisy właściwe ze względu na rodzaj działalności, albo zawrzeć jedną umowę. Przy czym do zawarcia jednej umowy koncesji stosuje się przepisy właściwe dla działalności głównej.

Jeżeli natomiast umowa koncesji dotyczy równocześnie działalności sektorowej oraz zamówień publicznych lub działalności objętej art. 346 TFUE lub przepisami PZP dotyczącymi udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, do zawarcia umowy stosuje się odpowiednio przepisy art. 10 ust. 2 pkt 1 i 2 UmowaKoncU. Zamawiający nie może przy tym zawrzeć jednej umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy lub przepisów PZP.

W sytuacji, gdy nie jest możliwe określenie, którego rodzaju działalności zasadniczo dotyczy umowa, do zawarcia umowy stosuje się:

  • przepisy PZP, jeżeli do jednego z rodzajów działalności, którego umowa dotyczy, mają zastosowanie te przepisy, a do drugiego przepisy ustawy;
  • przepisy UmowaKoncU dotyczące zawierania umowy koncesji przez zamawiającego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. a UmowaKoncU, jeżeli do jednego z rodzajów działalności, której ta umowa dotyczy, mają zastosowanie te przepisy, a do drugiego przepisy ustawy dotyczące zawierania umowy koncesji przez zamawiającego;
  • przepisy UmowaKoncU, jeżeli do jednego z rodzajów działalności, którego ta umowa dotyczy, mają zastosowanie przepisy ustawy, a do drugiego nie mają zastosowania przepisy UmowaKoncU ani przepisy PZP.
Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź