• Zakłada się, że projektowane w EwidLU zmiany dotyczące elektronicznego zgłaszania urodzin dziecka wejdą w życie 14.1.2022 r.

Zmiany w nadawaniu PESEL

Projektowane zmiany dotyczą art. 21 EwidLU, który zawiera przepisy związane z nadawaniem lub zmianą numeru PESEL. Dzięki nowelizacji tego przepisy możliwe będzie opatrzenie powiadomienia o nadaniu numeru PESEL pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji weryfikowaną przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów tego artykułu powiadomienie osoby o nadaniu lub zmianie numeru PESEL, sporządzane na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w art. 58a ust. 1 ustawy z 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 463 ze zm.; dalej: PrASC) będzie od 14.1.2022 r. opatrywane pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji weryfikowaną przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Prawo i postępowanie cywilne – najczęściej wybierane moduły w Systemie Legalis Sprawdź

Zarejestrowanie urodzenia dziecka

Po zarejestrowaniu urodzenia dziecka osobie zgłaszającej wydawane są dokumenty: odpis skrócony aktu urodzenia, zaświadczenie o zameldowaniu oraz powiadomienie o nadaniu numeru PESEL. Aktualnie trwające prace w ramach projektu „Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych” mają między innymi za zadanie usprawnić i przyspieszyć ten proces poprzez zapewnienie dwukierunkowej komunikacji pomiędzy e-usługą zgłoszenia urodzenia dziecka a Systemem Rejestrów Państwowych.

Istotnym elementem zapewnienia sprawnej komunikacji pomiędzy e-usługą zgłoszenia urodzenia dziecka a Systemem Rejestrów Państwowych jest właśnie wspomniane wyżej zapewnienie możliwości opatrywania wymienionych już trzech dokumentów pieczęcią ministra. Chodzi tutaj o odpis skrócony aktu urodzenia, zaświadczenie o zameldowaniu oraz powiadomienie o nadaniu numeru PESEL.

Aktualnie wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia, zaświadczenia o zameldowaniu oraz powiadomienia o nadaniu numeru PESEL przez kierownika urzędu stanu cywilnego w postaci elektronicznej na skutek elektronicznego zgłoszenia urodzenia dziecka wymaga ich przeniesienia ze stacji roboczej SRP, na której są generowane do innej stacji roboczej posiadającej dostęp do internetu i umożliwiającej podpisanie podpisem elektronicznym. Dzięki nowelizacji przepisu art. 21 EwidLU możliwe będzie opatrywanie skróconego odpisu aktu urodzenia, zaświadczenia o zameldowaniu oraz powiadomienia o nadaniu numeru PESEL nowo narodzonemu dziecku pieczęcią ministra, co pozwoli na podpisanie i wysyłkę tych dokumentów ze stacji roboczej SRP, na której dokumenty są generowane. Zdecydowanie przyspieszy i usprawni to cały proces.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że w odniesieniu do powiadomienia o nadaniu numeru PESEL projektowana regulacja dotyczyć będzie wyłącznie powiadomień sporządzanych na skutek elektronicznego zgłoszenia urodzenia dziecka w trybie art. 58a PrASC i to przy jednoczesnym wybraniu przez osobę zgłaszającą urodzenie dziecka elektronicznej postaci dokumentów wydawanych na skutek zgłoszenia. Numer PESEL jak i powiadomienie będą wówczas generowane automatycznie przez system po zarejestrowaniu urodzenia dziecka.

Powyższe zmiany pociągną za sobą konieczność zmian w przepisach art. 32 EwidLU, które regulują wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu, które z kolei są kolejnym dokumentem wydawanym na skutek zgłoszenia urodzenia dziecka. Zgodnie z art. 29 EwidLU zameldowania dziecka w przypadku sporządzenia aktu urodzenia dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź