• Celem ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy wykonawczej Komisji (UE) 2019/68 z 16.1.2019 r. ustanawiającej specyfikacje techniczne dotyczące oznakowania broni palnej i jej istotnych komponentów zgodnie z dyrektywą Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz.Urz. UE L z 2019 r. Nr 15, s. 18) oraz dyrektywy wykonawczej Komisji (UE) 2019/69 z 16.1.2019 r. ustanawiającej specyfikacje techniczne dotyczące broni alarmowej i sygnałowej zgodnie z dyrektywą Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz.Urz. UE L z 2019 r. Nr 15, s. 22).
  • Nowelizacja wprowadza zmiany m.in. do ustawy z 13.6.2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1545, dalej: MaterWybU).

Nowelizacja przepisów MaterWybU związana jest z koniecznością implementacji do polskiego prawa przepisów europejskich – dyrektywy 2019/68/UE oraz dyrektywy 2019/69/UE. Celem tych przepisów jest przede wszystkim ustanowienie wspólnych dla wszystkich państw Unii Europejskiej zasad specyfikacji technicznej broni palnej, w tym zasad jej znakowania i identyfikacji. Ma to zapobiegać usuwaniu z broni oznaczeń, co przyczynić się ma do zapobiegania nielegalnemu handlowi bronią. Ustawa zmieniająca ma także za zadanie doprecyzowanie przepisów regulujących zasady wykonywania działalności koncesjonowanej oraz jej kontroli.

Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego. Komentarze BeckOk aktualizowane co kwartał. Skonfiguruj Twój System Legalis! Sprawdź

Definicje amunicji i broni alarmowej i sygnałowej

W nowelizacji znalazła się zmieniona definicja amunicji (art. 3 ust. 1 pkt 1 ZmMaterWybU21). Poszerzono ją o komponenty amunicji niezawierające materiałów wybuchowych: korpusy pocisków amunicji artyleryjskiej, łuski amunicji artyleryjskiej, kadłuby min, elementy układów napędowych, naprowadzania i sterowania pocisków rakietowych, bomb lotniczych i głębinowych, torped i imitatorów celów.

Ponadto do MaterWybU dodano definicję broni alarmowej i sygnałowej. Określono również procedurę weryfikacji i wydania świadectwa broni alarmowej i sygnałowej, sposób jej znakowania, obowiązki ewidencyjne przedsiębiorcy, a także obowiązek wydania nabywcy kopii świadectwa. Zgodnie z art. 47a ZmMaterWybU21, za broń alarmową i sygnałową uznaje się urządzenia z uchwytem na nabój, przeznaczone wyłącznie do strzelania ślepymi nabojami oraz do wystrzeliwania substancji drażniących, innych substancji aktywnych lub pirotechnicznych nabojów sygnalizacyjnych, służące do alarmowania lub sygnalizowania. Broń ta nie będzie ponadto uznawana za strzelecką broń palną, jeżeli została wytworzona zgodnie ze specyfikacjami technicznymi mającymi na celu zapewnienie, aby urządzenia takiego nie można było przerobić tak, aby miotało pocisk w wyniku działania ładunku miotającego.

Znakowanie broni

Ustawa zobowiązuje wytwórcę do oznakowania niezwłocznie po wytworzeniu każdego egzemplarza broni palnej lub jej istotnej części, w tym strzeleckiej broni palnej. W art. 44 ust. 2a-2d ZmMaterWybU21, nowelizacja określa szczegółowe zasady znakowania broni. Chodzi m.in. o obowiązek umieszczenia na broni lub jej częściach oznakowania wykorzystującego określoną wielkość czcionki nie mniejszą niż 1,6 mm, alfabet łaciński i cyfry arabskie. Oznakowanie powinno być nanoszone przy wykorzystaniu jednej z następujących technik: głębokiego grawerowania laserowego; grawerowania klasycznego; cechowania ręcznego z użyciem stempli lub numeratorów; znakowania mikropunktowego. W przypadku szkieletów i komór zamkowych strzeleckiej broni palnej, wykonanych z materiałów niemetalowych, w szczególności z polimerów syntetycznych lub żywic syntetycznych oraz ich kompozytów wzmocnionych włóknami, takimi jak włókna węglowe, szklane lub inne, oznakowania dokonuje się przez umieszczenie oznakowania na metalowej płytce osadzanej na stałe w materiale szkieletu lub komory zamkowej w taki sposób, że płytki nie można łatwo usunąć, a jej usunięcie powoduje zniszczenie części szkieletu lub komory zamkowej bądź poprzez zastosowanie techniki ubytkowej.

Ponadto ustawa precyzuje w art. 47e ZmMaterWybU21, co wchodzi w zakres oznakowania broni alarmowej i sygnałowej, które powinno zostać umieszczone na szkielecie broni. Oznakowanie powinno być niepowtarzalne, czytelne i trwałe. Nowelizacja wskazuje, że powinno ono obejmować symbol literowy „BAS”, który umieszcza się w bezpośredniej bliskości nazwy wytwórcy lub oznaczenia handlowego, przy użyciu tej samej techniki; imię i nazwisko lub nazwę wytwórcy lub oznaczenie handlowe; państwo lub miejsce wytworzenia; typ lub model; kaliber; numer seryjny i rok wytworzenia. Natomiast na komorze nabojowej, zamku pistoletu, bębnie nabojowym lub zamku, odpowiednio do przyjętych rozwiązań technicznych dla danego typu lub modelu broni alarmowej i sygnałowej, powinien zostać umieszczony także numer seryjny broni.

Przepisy karne

Nowelizacja przepisów MaterWybU przewiduje, że sprzedaż broni alarmowej i sygnałowej bez dołączenia kopii świadectwa o nieuznaniu jej za broń palną zagrożona będzie karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Do weryfikacji i wydania świadectwa broni alarmowej i sygnałowej uprawniony zostanie podmiot posiadający potencjał naukowy i techniczny, specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie zasad budowy i eksploatacji broni palnej, ustalania rodzajów, typów, modeli broni palnej oraz ustalania ich zdatności do oddania strzału, prowadzący badania urządzeń miotających produkcji przemysłowej i samodziałowej. Jak przewiduje ustawa, podmiot ten określony zostanie w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →