Stan faktyczny

Spółka komandytowa uzyska status podatnika CIT 1.5.2021 r. Obecnie (przed tą datą) spółka jest neutralna podatkowo, a opodatkowanie dochodów z jej działalności następuje na bieżąco na poziomie wspólników, którymi są dwie spółki z o.o. (rozliczające CIT) i osoba fizyczna (rozliczająca PIT). Spółka nie jest pewna, w jaki sposób – po uzyskaniu przez spółkę statusu podatnika CIT – należy rozliczać dochody spółki na poziomie wspólnika będącego osobą fizyczną. Złożyła więc wniosek o interpretację podatkową, pytając, do jakiego źródła przychodów należy zaliczyć dochód z zysku spółki wypłacony temu wspólnikowi i w konsekwencji – jakie obowiązki będą ciążyły na spółce jako płatniku. Zdaniem spółki będzie to przychód z kapitałów pieniężnych, od którego spółka będzie musiała pobrać podatek jako płatnik.

Przegląd zmian podatkowych 2021 - poradnik. Skonfiguruj Twój System Legalis! Sprawdź

Stan prawny

Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału – art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426; dalej: PDOFizU). Choć spółka komandytowa nie jest osobą prawną, to udział w zysku tej spółki traktowany jest – na gruncie PIT – jako udział w zyskach osób prawnych (art. 5a pkt 31 PDOFizU).

Od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobierany jest 19% podatek zryczałtowany (art. 30a ust. 1 pkt 4 PDOFizU). Do pobrania tego podatku zobowiązana jest spółka jako płatnik (art. 41 ust. 4 PDOFizU).

Ze zwolnienia z PIT korzystają „kwoty stanowiące 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie więcej jednak niż 60 000 zł w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem” (art. 21 ust. 1 pkt 51a PDOFizU).

Stanowisko organu interpretującego 

Organ uznał stanowisko spółki za prawidłowe, wyjaśniając, co następuje. Z dniem uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT zmieni się również kwalifikacja podatkowa przychodów czerpanych przez wspólników od spółki na przychody z udziału w zyskach osób prawnych – w udziale odpowiadającym wkładowi kapitałowemu każdego ze wspólników. W konsekwencji zmieni się moment opodatkowania tych przychodów – z obecnie obowiązujących zasad opodatkowania dochodów wspólników na bieżąco wraz z wygenerowaniem dochodu w spółce – na opodatkowanie w momencie faktycznego uzyskania przychodów przez wspólników, czyli w momencie wypłaty pieniędzy wspólnikom. Od tych wypłat spółka będzie musiała – jako płatnik – pobierać 19% podatek, uwzględniając przy tym zwolnienie z PIT przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 51a PDOFizU.

Opisany przez organ schemat opodatkowania wspólnika spółki komandytowej jako podatnika CIT jest oczywistą konsekwencją zmiany statusu podatkowego tych spółek. Analogiczny schemat obejmuje też wspólników będących podatnikami CIT. Również oni (w kazusie dwie spółki z o.o.) będą otrzymywali przychód już nie z działalności gospodarczej, ale przychód kapitałowy (ściślej – z zysków kapitałowych), opodatkowany 19% ryczałtem pobierany przez spółkę, tyle że na podstawie przepisów ustawy o CIT.

Przypomnijmy, że w art. 13 ust. 1 ustawy, która zmieniła status podatkowy spółek komandytowych (ustawa z 28.11.2020 r. o zmianie ustaw o podatku dochodowym – Dz.U. z 2020 r. poz. 2123) postanowiono, że do dochodów wspólników spółki komandytowej uzyskanych z udziału w zyskach takiej spółki, osiągniętych przed dniem, w którym spółka stała się podatnikiem CIT, stosuje się przepisy w brzmieniu obowiązującym przed tym dniem. Innymi słowy, wypłaty z zysku osiągniętego przed transformacją spółek komandytowych zachowały neutralność podatkową. Data wypłaty jest więc z tego punktu widzenia nieistotna, czyli może być całkiem odległa. Należy jednak zadbać o to, by zapisy ksiąg podatkowych nie pozostawiały wątpliwości co do tego, że wypłacany zysk został osiągnięty przed dniem, w którym spółka stała się podatnikiem CIT.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź