Kodeks postępowania karnego. Tom I–II. Komentarz
Red. dr Dariusz Drajewicz

Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz. Art. 1-424
Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz. Art. 425-682

Mając na uwadze szczególne okoliczności związane z występowaniem epidemii koronawirusa Komentarz został zaktualizowany w Systemie Legalis i uwzględnia wpływ regulacji COVID-19 na KPK.

Komentarz jest w module Prawo postępowania karnego oraz w nowym module COVID-19 → , grupującym treści dające rzetelne i fachowe wsparcie w wielu obszarach prawa dotkniętych bieżącą sytuacją społeczną i prawną wywołaną epidemią koronawirusa.

Komentarz jako pierwszy na rynku omawia i analizuje zmiany dotyczące m.in.:

 • Art. 2 KPK [Cele postępowania; zasada prawdy materialnej]
 • Art. 16 KPK [Zasada informacji]
 • Art. 17 KPK [Przesłanki procesowe]
 • Art. 22 KPK [Zawieszenie postępowania]
 • Art. 31 KPK [Właściwość miejscowa]
 • Art. 32 KPK [Kryteria pomocnicze]
 • Art. 36 KPK [Przekazanie sprawy]
 • Art. 37 KPK [Przekazanie sprawy]
 • Art. 38 KPK [Spór o właściwość]
 • Art. 54 KPK [Oświadczenie o działaniu]
 • Art. 55 KPK [Subsydiarny akt oskarżenia]
 • Art. 58 KPK [Śmierć oskarżyciela posiłkowego]
 • Art. 60 KPK [Ingerencja prokuratora]
 • Art. 61 KPK [Śmierć oskarżyciela prywatnego]
 • Art. 95b KPK [Jawność posiedzeń, wyłączenie jawności]
 • Art. 96 KPK [Uczestnicy posiedzenia]
 • Art. 98 KPK [Uzasadnienie postanowienia; dopuszczenie dowodu]
 • Art. 100 KPK [Ogłoszenie i doręczenie]
 • Art. 117 KPK [Udział w czynności; zawiadomienie]
 • Art. 122 KPK [Terminy zawite]
 • Art. 123 KPK [Obliczanie terminów]
 • Art. 126 KPK [Przywrócenie terminu]
 • Art. 185a KPK [Przesłuchanie pokrzywdzonego w charakterze świadka]
 • Art. 185b KPK [Warunki przesłuchania nieletniego]
 • Art. 185c KPK [Przesłuchanie pokrzywdzonego w charakterze świadka]
 • Art. 232b KPK [Nieodpłatne przekazanie przedmiotów]
 • Art. 237 KPK [Dopuszczalność],
 • Art. 246 KPK [Zażalenie]
 • Art. 247 KPK [Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie na żądanie prokuratora]
 • Art. 250 KPK [Zastosowanie tymczasowego aresztowania]
 • Art. 252 KPK [Zażalenie na postanowienie w przedmiocie środka zapobiegawczego]
 • Art. 253 KPK [Uchylenie lub zmiana z urzędu]
 • Art. 254 KPK [Wniosek o uchylenie lub zmianę],
 • Art. 258a KPK [Skuteczny środek zapobiegawczy]
 • Art. 275a KPK [Nakaz opuszczenia przez oskarżonego lokalu mieszkalnego]
 • Art. 276a KPK [Zakazy]
 • Art. 279 KPK [List gończy]
 • Art. 310 KPK [Termin ukończenia śledztwa]
 • Art. 316 KPK [Czynności niepowtarzalne]
 • Art. 338b KPK [Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu]
 • Art. 339 KPK [Posiedzenie sądu]
 • Art. 348 KPK [Niezwłoczne wyznaczenie]
 • Art. 353 KPK [Niezachowanie terminu]
 • Art. 401 KPK [Zarządzenie przerwy]
 • Art. 404 KPK [Odroczenie rozprawy]
 • Art. 422 KPK [Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia]
 • Art. 423 KPK [Sporządzenie i doręczenie uzasadnienia]
 • Art. 445 KPK [Termin do wniesienia apelacji]
 • Art. 457 KPK [Uzasadnienie wyroku]
 • Art. 460 KPK [Termin do wniesienia zażalenia]
 • Art. 506 KPK [Sprzeciw]
 • Art. 517b KPK [Tryb postępowania, wniosek o rozpoznanie sprawy]
 • Art. 517ea KPK [Wnioski i oświadczenia]
 • Art. 524 KPK [Termin]
 • Art. 539b KPK [Termin na wniesienie skargi]
 • Art. 542 KPK [Wniosek o wznowienie; wznowienie z urzędu]
 • Art. 607a KPK [Europejski nakaz aresztowania].

 

Zapoznaj się z treścią komentarza w Systemie Legalis