Struktura Systemu Legalis

COVID-19

Moduł COVID-19 – wszystkie treści w jednym miejscu.

 • Komentarze C.H.Beck oraz BeckOK® do wybranych kodeksów i ustaw, podlegające bieżącej aktualizacji o wpływ regulacji okołocovidowych.
 • Praktyczne wyjaśnienia w formule „Pytanie – Odpowiedź”. Wskazówki  jak radzić sobie w zaistniałej sytuacji.
 • Pełne artykuły dotyczące regulacji COVID-19 z dziennika Rzeczpospolita – z dodatku „Prawo co dnia”.
 • n.ius® – aktualności legislacyjne i orzecznicze, komunikaty ministerstw, treści monitorujące sytuację gospodarczą i prawną.
 • Tematyczne opracowania i artykuły z czasopism.
 • Niezbędne formularze, pisma, wzory zarządzeń, decyzji, uchwał.

Obszary tematyczne modułu COVID-19:

Obsługa spółek i przedsiębiorców


 • komentarz do zmienionych przez regulacje COVID-19 przepisów KSH
 • wykładnia jak w sposób zdalny, elektroniczny, pisemny funkcjonują w czasach epidemii: zarządy, rady nadzorcze, zgromadzenia wspólników i walne zgromadzenia spółek
 • sprawy rejestrowe –komentarz do przepisów KRS

Prawo cywilne. Umowy. Wykonywanie i niewykonywanie zobowiązań. Odszkodowania.


 • wykonywania i niewykonywania umów w obrocie gospodarczym i pomiędzy konsumentami
 • wpływ siły wyższej-epidemii na wykonanie umów
 • odszkodowanie w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
 • skutki niemożliwości wykonania umowy

Postępowania procesowe: cywilne, karne administracyjne


 • wpływ specustawy na przepisy dotyczące doręczeń, wstrzymywanie lub zawieszenie biegu terminów procesowych,
 • funkcjonowanie sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych w sytuacji panującego w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego
 • przekazywania pomiędzy sądami i rozpatrywanie pilnych spraw

Prawo pracy


 • aktualna wykładnia przepisów uwzględniająca rozwiązania szczegółowe takie jak m.in.: praca zdalna, zawieszenie obowiązku badań okresowych pracowników, przestój ekonomiczny, obniżony wymiaru czasu pracy, porozumienia o stosowaniu innego rozkładu czasu pracy i mniej korzystnych warunków zatrudnienia
 • praktyczne poradniki dla prawnika i pracodawcy wprowadzającego rozwiązania antykryzysowe

Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne


 • praktyczna wiedza jak reagować na sytuacje kryzysowe zwiększając szansę na powodzenie postępowania restrukturyzacyjnego
 • fachowa pomoc w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym
 • aspekty podatkowe i księgowe dotyczące procesów przeprowadzanych w przedsiębiorstwie

Prawo podatkowe


 • ekspercka interpretacja przepisów prawa podatkowego niezbędna do wykorzystania  przy prowadzeniu każdej działalności w czasach kryzysu
 • czytelna wykładnia konkretnych regulacji stanowiąca wsparcie w stosowaniu instytucji podatkowych, dochowaniu terminów i postępowaniach podatkowych.

Komentarze C.H.Beck do regulacji COVID-19 w kluczowych kodeksach i ustawach

Kodeks spółek handlowych. Komentarz
Autorzy: r.pr. Jacek Bieniak, dr Michał Bieniak, dr Grzegorz Nita-Jagielski, prof. UJ dr hab. Krzysztof Oplustil, r.pr. Robert Pabis, dr Anna Rachwał, dr hab. Marcin Spyra, dr Grzegorz Suliński, dr Marcin TofelMałgorzata Wawer, prof. dr hab. Robert Zawłocki

Przepisy zmienione bezpośrednio:

 • 208, art. 222, art. 2341, art. 238, art. 371, art. 388, 4065 KSH
 • 222, art. 388, art. 437 KSH.

Przepisy zmienione pośrednio:

 • 293 KSH/art. 483 KSH.

 

Prawo zamówień publicznych, komentarz BeckOK® Wydanie 11
Stan prawny wydania 10.: 15 kwietnia 2020 r.

Redaktor:r. pr. Marzena Jaworska
Autorzy: r. pr. Marzena Jaworska, r. pr. Dorota Grześkowiak-Stojek, adw. Julia Jarnicka, r. pr. Agnieszka Matusiak

Przepisy zmienione pośrednio:

 • art. 4 PrZamPubl,
 • art. 8 PrZamPubl,
 • art. 10a PrZamPubl,
 • art. 46 PrZamPubl,
 • art. 86 PrZamPubl,
 • art. 143b PrZamPubl,
 • art. 144 PrZamPubl,
 • art. 167 PrZamPubl,
 • art. 182 PrZamPubl,
 • art. 185 PrZamPubl,
 • art. 187 PrZamPubl,
 • art. 189 PrZamPubl,
 • art. 198b PrZamPubl.

 

Kodeks cywilny. Tom I-III. Komentarz do art. 1-1088
Redakcja: prof. dr hab. Maciej Gutowski

Przepisy zmienione pośrednio:

 • 3571 KC (rebus sic stantibus)
 • 629–632 KC (umowa o dzieło – rebus sic stantibus)
 • 372 KC (przedawnienie – bieg)
 • 117-125 KC (przedawnienie roszczeń)
 • 659 i nast. KC (najem)
 • 387 KC (niemożliwość świadczenia)
 • 4171-4172 KC (naprawienie szkody – akt prawny/wykonywanie władzy publicznej).

 

Kodeks postępowania cywilnego. Tom I-II. Komentarz do art. 1-1217
Redakcja: SSN dr hab. Tomasz Szanciło

Przepisy zmienione pośrednio:

 • art. 131 i nast. KPC (doręczenia)
 • art. 125 i nast. KPC (pisma procesowe)
 • art. 164 i nast. KPC (terminy)
 • art. 173 KPC (Postępowanie ulega zawieszeniu z mocy prawa w razie zaprzestania czynności przez sąd wskutek siły wyższej)  i nast. KPC (zawieszenie postępowania)
 • art. 776 KPC (tytuły egzekucyjne).

 

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz
Redakcja: prof. zw. dr hab. Roman Hauser, Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski

Przepisy zmienione bezpośrednio:

 • art. 189k KPA
 • dodany art. 39³ KPA.

Przepisy zmienione pośrednio:

 • art. 39 i nast. KPA (doręczenia)
 • art. 57 i nast. KPA (terminy)
 • art. 97 i nast. KPA (zawieszenie postępowania)
 • art. 61 i nast. KPA (wszczęcie postępowania).

 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz
Redakcja: prof. zw. dr hab. Roman Hauser, Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski

Przepisy zmienione pośrednio:

 • art. 123 i nast. PPSA (zawieszenie postępowania)
 • art. 82 i nast. PPSA (terminy)
 • art. 45 i nast. PPSA (wnoszenie pism procesowych)
 • art. 65 i nast. PPSA (doręczenia).

 

Kodeks postępowania karnego. Tom I i II. Komentarz do art. 1 – 682
Redakcja: Sędzia dr Dariusz Drajewicz

Przepisy zmienione bezpośrednio:

 • 232b, art. 258a, art. 267a, 274a KPK.

Przepisy zmienione pośrednio:

 • 122 KPK (terminy)
 • 128 KPK (doręczenia)
 • 249 KPK (środki zapobiegawcze)
 • 401 KPK (przerwa w rozprawie)
 • 404 KPK (odroczenie rozprawy.

 

Kodeks pracy. Komentarz + Aneks do specustawy Covid-19
Redakcja: prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk
Autorzy: dr Dominika Dörre-Kolasa, dr hab. Monika Gładoch, prof. UKSW, mec.Joanna Jarguz, mec. Paweł Korus, prof. dr hab. Leszek Mitrus, prof. UG dr hab.Jakub Stelina, prof. UG dr hab.Marcin Zieleniecki.

Omówienie nowych regulacji dotyczących prawa pracy wynikających ze specustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) oraz ustawy nowelizującej ww. ustawę tj. projekt RCL ustawy z 21.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Powyższe ustawy wprowadzają szczególne i szczegółowe rozwiązania w odniesieniu do istniejących w prawie pracy dotyczące m.in.:

 • pracy zdalnej,
 • dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem,
 • renegocjacji warunków płacy i pracy w sytuacji pandemii,
 • dokonywania pomiaru temperatury ciała osób wchodzących na teren zakładu pracy oraz przetwarzania danych osobowych pozyskanych na skutek ww. kontroli,
 • przestoju oraz wynagrodzenia za przestój,
 • objęcia pracownika kwarantanną oraz zasad wypłaty świadczeń za okres kwarantanny, ważności badań okresowych,
 • podróży służbowych.

Wypróbuj System Legalis. Pełna wersja programu bezpłatnie na 7 dni!

Zadzwoń:
22 311 22 22
lub zostaw swoje dane, a Doradca przeprowadzi szkolenie z obsługi
i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.