Prawo zamówień publicznych. Komentarz BeckOK®
Wydanie 11, rok 2020.
Redaktor: r. pr. Marzena Jaworska
Autorzy: r. pr. Marzena Jaworska, r. pr. Dorota Grześkowiak-Stojek, adw. Julia Jarnicka, r. pr. Agnieszka Matusiak

Niniejsza aktualizacja komentarza uwzględnia wpływ regulacji COVID-19 na stosowanie prawa zamówień publicznych.

Komentarz jest dostępny w w module Komentarze BeckOK oraz w nowym module COVID-19 -> grupującym treści dające rzetelne i fachowe wsparcie w wielu obszarach prawa dotkniętych bieżącą sytuacją społeczną i prawną wywołaną epidemią koronawirusa.

 Omówiono regulacje dotyczące między innymi:

 • Art. 4 PZP [Wyłączenie stosowania]

Wyłączenie obowiązku stosowania PrZamPubl do udzielania zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19. Dotyczy m.in. Banku Gospodarstwa Krajowego, Polskiego Funduszu Rozwoju oraz regionalnych funduszy rozwoju, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wskazanych przez ustawę przypadkach.

 • Art. 8 PZP [Zasada jawności]

Uznanie przez Urząd Zamówień Publicznych za dopuszczalne i zgodne z zasadą jawności dokonanie otwarcia ofert poprzez transmisję on-line w razie wystąpienia okoliczności związanych z COVID-19.

 • Art. 10a PZP [Komunikacja elektroniczna]

Szczególne znaczenie uprawnienia zamawiających do wyboru komunikacji elektronicznej także w postępowaniach o wartości krajowej w sytuacji zagrożenia epidemicznego związanego z wystąpieniem COVID-19. Zalecenie przez Urząd Zamówień Publicznych komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym także objęcie tą formą komunikacji wszelkiej korespondencji występującej w postępowaniu, a także dokumentów.

 • Art. 198b PZP [Okoliczności wniesienia skargi]

Wprowadzenie zasady, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych m.in. w postępowaniach sądowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres – w kontekście skargi do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.

Prawo zamówień publicznych PZP – inne przepisy zmienione pośrednio regulacjami Covid-19:

 • art. 46 PrZamPubl [Zwrot wadium] PZP
 • art. 86 PrZamPubl [Otwarcie ofert] PZP
 • art. 143b PrZamPubl [Termin zapłaty wynagrodzenia] PZP
 • art. 144 PrZamPubl [Dopuszczalność zmiany umowy] PZP
 • art. 167 PrZamPubl [Kontrola uprzednia] PZP
 • art. 182 PrZamPubl [Terminy na wniesienie odwołania] PZP
 • art. 185 PrZamPubl [Kopie odwołania, przystąpienie do postępowania odwoławczego] PZP
 • art. 187 PrZamPubl  [Rozpoznanie odwołania; wpis] PZP
 • art. 189 PrZamPubl [Procedura rozpoznania odwołania] PZP.

Zapoznaj się z treścią komentarza w Systemie Legalis →