Stan faktyczny

WSA we Wrocławiu rozpoznał sprawę ze skargi na postanowienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu (DWINB) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania i postanowienie to uchylił.

W sprawie tej DWINB postanowieniem odmówił skarżącej przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia (PINB) w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania określonych robót budowlanych celem doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu poprzedniego. Decyzja ta została wydana 2.2.2022 r. Decyzję powyższą doręczono skarżącej 16.2.2022 r.

Skarżąca 1.3.2022 r. przesłała na adres poczty elektronicznej PINB wiadomość mailową w przedmiocie odwołania od decyzji PINB. PINB pismem z 7.3.2022 r. przekazał odwołanie wraz z aktami sprawy do DWINB. DWINB, zawiadomieniem z 29.3.2022 r., poinformował skarżącą o pozostawieniu jej odwołania bez rozpoznania na podstawie art. 63 § 1 zd. 3 KPA. Zgodnie z powołanym przepisem, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania. Zawiadomienie doręczono skarżącej 4.4.2022 r.

Skarżąca 7.4.2022 r. nadała w placówce operatora wyznaczonego odwołanie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia. Podniosła przy tym, że DWINB niekonsekwentnie stosuje przepis art. 63 § 1 KPA. Skarżąca zwróciła uwagę, że na wcześniejszym etapie postępowania pierwszoinstancyjnego w tej samej formie (e-mail z 22.12.2021 r.) wniosła zażalenie na postanowienie PINB w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych, a mimo to DWINB wezwał ją do sprecyzowania żądania i umożliwił jej uzupełnienie braków formalnych zażalenia poprzez złożenie podpisu. W ocenie skarżącej w takich okolicznościach kontynuowanie przez nią wnoszenia pism w formie mailowej na adres poczty elektronicznej nie było zawinione i wynikało z przeświadczenia, że będą one traktowane w taki sam sposób jak wcześniejsze zażalenie.

DWINB postanowieniem odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. Stwierdził przy tym, że powołane przez skarżącą okoliczności nie uprawdopodobniają braku winy skarżącej i nie pozwalają na przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Podkreślono, że w świetle art. 63 § 1 KPA podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania. Powyższa regulacja wyraźnie wskazuje na brak skuteczności wniesienia podania za pośrednictwem poczty elektronicznej – wskutek tego w postępowaniu administracyjnym podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania. Tym samym na gruncie ww. przepisu organ administracji publicznej nie jest zobligowany do wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia braków formalnych w trybie art. 64 § 2 KPA i właściwego podpisania złożonego w formie wiadomości e-mail podania.

W sprawie złożono skargę.

Beck Akademia - praktyczne szkolenia online - sprawdź aktualny harmonogram Sprawdź

Stanowisko WSA

WSA wskazał, że jak wynika z art. 58 § 1 KPA, w razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

Zgodnie z art. 59 § 2 KPA o przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia ostatecznie organ właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia.

Przy ocenie zawinienia, mającego kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia wniosku o przywrócenie terminu, istotny jest z jednej strony miernik należytej staranności, jakiej w danych okolicznościach należałoby oczekiwać od strony, z drugiej jednak – nie bez znaczenia jest także zachowanie organu, w szczególności w zakresie ciążących na nim obowiązków procesowych.

W okolicznościach kontrolowanej sprawy niewątpliwie rację ma DWINB, podkreślając, że zgodnie z art. 63 § 1 in fine KPA, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.

Przy ocenie zawinienia skarżącej pominięto jednak, że zgodnie z art. 9 KPA organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Przepis powyższy konstytuuje jedną z naczelnych zasad postępowania administracyjnego, określaną mianem „zasady informowania”. Z woli ustawodawcy w toku postępowania administracyjnego organy nie mogą sugerować się domniemaniem powszechnej znajomości prawa, ale zobligowane są do poinformowania stron m.in. o istotnych okolicznościach prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Przepis ten nie ogranicza obowiązku informacyjnego wyłącznie do przepisów prawa materialnego, przez co należy uznać, że obejmuje on również regulacje procesowe.

Z akt administracyjnych wynika, że zarówno PINB, jak i DWINB na żadnym etapie postępowania nie informowali stron, w tym skarżącej, o treści art. 63 KPA, mimo że jest to przepis dla stron istotny, regulujący dopuszczalne formy wnoszenia podań. W aktach PINB znajduje się jedynie pismo PINB informujące strony o treści przepisów z art. 33, art. 40 i art. 41 KPA. W takich okolicznościach skarżąca miała prawo nie wiedzieć, że wnioski i oświadczenia złożone w formie mailowej na adres poczty elektronicznej organu są procesowo bezskuteczne. Jeśli do tego uwzględnić niekonsekwentne postępowanie DWINB, który na etapie wcześniejszego zażalenia złożonego w tej samej formie nie zastosował art. 63 § 1 in fine KPA i umożliwił skarżącej usunięcie braków formalnych zażalenia, należało uznać, że skarżąca w dostatecznym stopniu uprawdopodobniła brak winy w uchybieniu terminu. Pozostawała bowiem w usprawiedliwionym okolicznościami sprawy przeświadczeniu, że ta forma podania jest procesowo dopuszczalna. To zaś w świetle art. 59 § 2 w zw. z art. 58 § 1 KPA usprawiedliwiało przywrócenie terminu do wniesienia odwołania.

W konsekwencji sąd zobligowany był do uchylenia postanowienia DWINB.

Komentarz

W przepisach KPA nie wskazano wprost, jaki jest zakres pouczeń, jakie organ winien kierować do stron postępowania. Obowiązek informowania stron wynika z art. 9 KPA. W omawianej sprawie problem braku pouczeń miał znaczenie dla oceny, czy wystąpiły przesłanki do przywrócenia terminu. Organ nie może oczekiwać, że strona będzie znała przepisy procesowe, zwłaszcza w sytuacji, w której raz jej środek zaskarżenia jest skutecznie złożony w drodze e-mail (po uzupełnieniu braków formalnych), a w innym przypadku nie.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →