• Najważniejsze zmiany obejmą umożliwienie prowadzenia dziennika budowy i książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej oraz uregulowanie w PrBud portalu e-Budownictwo
  • Osoby posiadające uprawnienia budowlane i ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej będą odnotowywane w specjalnych centralnych rejestrach prowadzonych poprzez system teleinformatyczny.

Cyfryzacja dziennika budowy i książki obiektu budowlanego

Jedną z kluczowych zmian, jaka zostanie wprowadzona do PrBud jest stworzenie możliwości prowadzenia dzienników budowy w formie elektronicznej. Pozwoli to na pełną cyfryzację rejestracji przebiegu robót budowlanych i umożliwi dokonywanie wszystkich wpisów dotyczących zdarzeń zachodzących na budowie w formie elektronicznej. Aktualnie obowiązujące przepisy PrBud i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26.6.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018 r. poz. 963) nie dają takiej możliwości. Wprost przeciwnie, obligują do prowadzenia dziennika budowy w formie papierowej i szczegółowo określają jego wygląd. Dzięki zmianom będzie możliwe prowadzenie dziennika w alternatywnej, elektronicznej formie. Inwestor będzie mógł wybrać, czy będzie prowadził dziennik w formie elektronicznej czy też papierowej.

Elektroniczna forma prowadzenia dziennika budowy wydaje się atrakcyjna z punktu widzenia inwestora. Dzięki takiemu rozwiązaniu inwestor będzie miał stały dostęp do zapisów dokonywanych w dzienniku budowy, co pozwoli mu na bieżące monitorowanie procesu budowy bez konieczność każdorazowego jej wizytowania. Dotychczas bowiem inwestor w celu zapoznania się z wpisami w dzienniku budowy musiał pojawiać się na terenie budowy, gdyż przepisy rozporządzenia wymagają, by papierowy dziennik budowy był na stałe przechowywany na terenie budowy.

Aktualne przepisy PrBud i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3.7.2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. poz. 1134) podobne rozwiązania przewidują w odniesieniu do książki obiektu budowlanego. Również ona musi być aktualnie prowadzona w formie papierowej i na stałe przechowywane na terenie budowanego obiektu. Projektowane zmiany przepisów umożliwią prowadzenie książki obiektu budowlanego w formie elektronicznej. Z czasem zastąpi ona zupełnie formę papierową.

Co istotne, projektowane zmiany PrBud doprowadzą do likwidacji dziennika rozbiórki i dziennika montażu. Odtąd dla robót polegających na rozbiórce czy montażu będzie prowadzony po prostu jeden wspólny dziennik budowy. Ma to na celu ujednolicenie prowadzenia dziennika budowy i zlikwidowanie niepotrzebnych podziałów.

Zmiany w nowej ustawie PZP - pierwszy na rynku komentarz już w Systemie Legalis! Sprawdź

Centralne rejestry osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej

Projektowane zmiany wychodzą również na przeciwko konieczności zmiany przestarzałych systemów teleinformatycznych obsługujących centralne rejestry osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej. Powstać ma nowoczesny systemem teleinformatycznym do prowadzenia tych rejestrów.

Aktualnie proces dokonywania wpisów w tych rejestrach jest skomplikowany i długotrwały i angażuje wiele podmiotów. Wpisów dokonuje się bowiem na podstawie ostatecznych decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych i ukaraniu w trybie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Decyzje te są następnie przekazywane do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego przez izby samorządu zawodowego. Dopiero później dane z tych decyzji są wprowadzane do centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej. Wpisy te mają charakter decyzji administracyjnych.

Dzięki wprowadzeniu nowych rozwiązań wpisy do centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej będą miały charakter czynności technicznych, a sama procedura dokonywania wpisów zostanie uproszczona. Stanie się to dzięki rezygnacji z przekazywania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. Dane te będą zamiast tego wprowadzane bezpośrednio do rejestru za pośrednictwem nowoczesnego systemu teleinformatycznego.

Pozwoli to nie tylko na szybsze wprowadzanie nowych danych do rejestrów, ale też uprości i przyspieszy proces sprawdzania poszczególnych osób w tych rejestrach, co umożliwi lepszą ich weryfikację.

Portal e-Budownictwo

Projektowane zmiany PrBud mają również na celu wprowadzenie do przepisów PrBud pojęcia portalu e- Budownictwo. Portal ten umożliwi składanie wniosków, zgłoszeń i zawiadomień w formie dokumentu elektronicznego.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź