Z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej do fiskusa zwróciła się podatniczka, która przedstawiła organowi następujący stan faktyczny. W sierpniu 2021 r. podpisała ze swoim ojcem umowę darowizny na kwotę ok. 930 tys. zł. W tej samej umowie zawarty był zapis, że darowizna ta zostanie przekazana dwoma przelewami bezpośrednio na konta bankowe wierzycieli kobiety, stanowiąc tym samym uregulowanie jej zobowiązań wynikających z zakupu nieruchomości. Nabywcą działek gruntu była podatniczka, ale akty nabycia, zgodnie z notarialnym pełnomocnictwem, podpisał w jej imieniu ojciec. Kobieta chciała wiedzieć, czy w związku z przedstawionym powyżej stanem faktycznym, otrzymana przez nią darowizna (dla córki od ojca), mimo przekazania środków na rachunek bankowy jej wierzycieli, z pominięciem jej rachunku, spełnia warunki konieczne dla zwolnienia, określonego w art. 4a ustawy z 28.7.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1043 ze zm.; dalej: PodSpDarU)?

W opinii podatniczki miała ona prawo do ulgi, co uzasadniała następująco. Jako nabywca darowizny znajdowała się w I grupie podatkowej (co wynikało z pisemnie zawartej umowy darowizny). Ponadto przekazanie darowanych środków nastąpiło bezpośrednio na rachunki bankowe wskazane przez nią na piśmie, a poza tym zachowany został 6 miesięczny termin zgłoszenia (SD-Z2) faktu otrzymania darowizny właściwemu urzędowi skarbowemu. Ponadto podatniczka tłumaczyła, że pominięcie jej rachunku bankowego i wpłata darowizny na wskazane rachunki wierzycieli wynikało z chęci pominięcia kilkukrotnego dokonywania operacji bankowych i ponoszenia z tego tytułu opłat od operacji. Za potwierdzenie tych intencji kobieta uznawała czytelne i jednoznaczne tytuły przelewu, jasno określające czego dana transakcja dotyczyła.

Szkolenia online z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Fiskus był jednak innego zdania. W interpretacji z 9.2.2022 r., 0111-KDIB2-3.4015.1.2022.1.JKA, Legalis organ, przywołując art. 5 PodSpDarU przypomniał, że obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Dalej zaznaczył, że stosownie do treści art. 9 ust. 1 PodSpDarU opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej – w przypadku osoby zaliczonej do I grupy podatkowej – 9637 zł. Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według skali od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej – w omawianym przypadku – dla kwot powyżej 20 556 zł – 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł (art. 15 ust. 1 PodSpDarU).

Organ powołał się także na art. 4a ust. 1 PodSpDarU, wg którego zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, (i) jeżeli zgłoszą oni nabycie własności właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, (ii) w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w przepisach – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy. Podatniczka nie spełniała powyższego kryterium.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zaznaczył, że co prawda, zgodnie z utartą linią interpretacyjną i orzeczniczą, warunek określony we wskazanym przepisie uważa się za spełniony również wtedy, gdy wpłata dokonywana jest na rachunek bankowy osoby trzeciej, ale na subkonto wyodrębnione w ramach tego rachunku dla osoby obdarowanej. W analizowanym przypadku taka sytuacja jednak nie wystąpiła. Z treści wniosku o interpretację nie wynikało bowiem, że w ramach rachunków bankowych wierzycieli (poprzednich właścicieli nieruchomości, działek) były wyodrębnione subkonta dla kobiety.

Podsumowując organ stwierdził, że skoro w opisanej sytuacji nie znalazło zastosowanie zwolnienie z opodatkowania określone w art. 4a PodSpDarU, nabycie darowizny podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →