Czy skargę na decyzję urzędników, a później skargę kasacyjną na wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego można wnieść z domu?

Oczywiście. Mogę tylko zachęcać wszystkich, którzy zaskarżają do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia organów, aby czynili to w formie elektronicznej. I mam tu na myśli profesjonalnych pełnomocników i strony, które nie są przez nich reprezentowane. Dotyczy to zarówno skarg wnoszonych do WSA, jak i do NSA. W ogóle wszystkie pisma procesowe mogą być wnoszone w tej formie. Szczególnie w obecnej sytuacji walki z pandemią ta forma kontaktu będzie sprzyjać i stronom, i sądom. Nie będzie potrzeby wychodzenia z domu w celu nadania przesyłki i oczekiwania na ewentualną korespondencję z sądu.

Potrzebujesz zweryfikować wiarygodność kontrahenta lub ocenić ryzyka? Poznaj Beck KRS Sprawdź

Co w praktyce potrzebne jest do elektronicznej komunikacji z sądami administracyjnymi?

Od razu chcę zastrzec, że żadne pismo mające charakter procesowy nie może zostać wysłane e-mailem, tylko przesłane za pośrednictwem platformy e-PUAP. Potrzebny jest zatem komputer i internet. Nie jest za to konieczny wyłącznie podpis elektroniczny. Do podpisu może być użyty bardzo popularny już profil zaufany bądź podpis osobisty. Trzeba koniecznie pamiętać, że pismo wnoszone w formie dokumentu elektronicznego i wszystkie załączniki do tego pisma muszą zostać podpisane przez stronę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Jeśli obywatel zdecyduje się na e-korespondencję z sądami, to musi pamiętać, że sąd też będzie się tak z nim komunikować?

Każda przesłana elektronicznie korespondencja do sądu wywołuje skutek dalszej wymiany pism tylko w tej formie. Oczywiście można z korespondencji elektronicznej zrezygnować, jednak wymaga to złożenia oświadczenia, i to wyłącznie w formie elektronicznej. Dla sądu korzyścią jest to, że pisma od stron przesyłane są szybciej i bezpieczniej. Oczywiście wpływająca korespondencja papierowa poddawana jest najpierw zabiegom, które wykluczą możliwość zarażenia poprzez kontakt z nią przez pracowników sądów.

A jak to jest z terminami np. wniesienia skargi? Czy tak jak pocztą można ją wysłać ostatniego dnia?

Oczywiście. Potwierdzeniem wniesienia pisma do sądu administracyjnego będzie wystawione przez ePUAP tzw. urzędowe poświadczenie przedłożenia, które potwierdzi również datę wniesienia tego pisma.

Skarga i skarga kasacyjna nie będą skuteczne bez uiszczenia wpisu sądowego. Czy ten także można zapłacić z domu i czy jego nieuiszczenie od razu przekreśla prawo do sądu?

Jeżeli chodzi o wpisy, to nie należy się martwić. Sąd ustali jego wysokość i wezwie do jego uiszczenia. Dopiero wówczas zapłacimy go w należnej wysokości. Nie ma przeszkód, żeby to zrobić, korzystając z konta internetowego, czyli w dowolnym miejscu. Ważne, żeby dochować terminu wskazanego w wezwaniu.

Więcej treści z Rzeczpospolitej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź