Zakładanie działalności gospodarczej wiąże się z licznymi kosztami. Nie inaczej jest w przypadku otwierania własnej praktyki prawniczej w postaci kancelarii. Ogrom wydatków może przytłoczyć w szczególności młodych prawników, którzy są świeżo po zdaniu końcowego egzaminu zawodowego. Nie każdy ma przecież odpowiedni zapas środków finansowych, który pozwoli na realizację wszelkich założeń.

Dofinansowanie dla prawnika, czyli pomocna dłoń w drodze do celu

Pomocnym rozwiązaniem mogą okazać się różnego rodzaju dofinansowania dla prawników. Obecnie możliwe są co najmniej trzy drogi uzyskania dotacji, a mianowicie:

 1. Dotacje z Urzędu Pracy.
 2. Z Unii Europejskiej.
 3. A także dotacje z Lokalnej Grupy Działania.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że są to pomoce finansowe przeznaczone także dla innych podmiotów. Dziś jednak zostanie omówione ubieganie się o nie z perspektywy przyszłego przedsiębiorcy, który zamierza prowadzić działalność gospodarczą pod PKD 69.10.Z (działalność prawnicza). Jeżeli więc jesteś adwokatem czy radcą prawnym, który został już wpisany na odpowiednią listę, a ponadto stoi przed Tobą wyzwanie w postaci rozpoczęcia wykonywania zawodu, to dzisiejsze zagadnienia są skierowane właśnie do Ciebie.

Legalis w ofercie C.H.Beck dla nowych kancelarii. Poznaj korzyści - odbierz bonusy! Sprawdź

Dotacje z Urzędu Pracy dla prawnika

PUP oferuje bezzwrotne dofinansowania działalności gospodarczej, w tym także prawniczej, która ma stanowić bezpośrednią formę walki z bezrobociem. W zależności od wieku wnioskodawcy, realizowane są one w ramach różnych programów. Obecnie wyróżnia się następujące programy:

 • Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (do 29 roku życia),
 • Regionalny Program Operacyjny (powyżej 29 roku życia),
 • Fundusz Pracy (bez względu na wiek).

Z perspektywy beneficjenta nie ma znaczenia, z którego konkretnie źródła otrzyma środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W każdym przypadku będą to kwoty bezzwrotne, co stanowi ich najważniejszy aspekt.

Warunki uzyskania dofinansowania z Urzędu Pracy

Naturalnie nie każdy będzie mógł skorzystać z dodatkowych środków oferowanych przez PUP. Aby zostać beneficjentem dotacji, trzeba spełnić szereg bezwzględnych wymogów. Co więcej, muszą one być spełnione łącznie.

 1. Status osoby bezrobotnej.

To pierwszy i podstawowy warunek, bez którego ani rusz. Uprzednia rejestracja musi nastąpić w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zameldowania. Mogłoby się to wydawać mało istotne, jednak w ostatecznym rozrachunku miejsce rejestracji wpłynie na wysokość otrzymanej dotacji. Urzędy różnią się między sobą możliwościami finansowymi. Przykładowo, UP w Bytomiu oferuje aż 27 tysięcy złotych dotacji, przy czym częstochowski UP umożliwia pozyskanie maksymalnie 16 tysięcy złotych. Jest to więc różnica 11 tysięcy złotych!

Warto zaznaczyć, że akceptowalny jest również status Absolwenta Centrum Integracji Społecznej lub Absolwenta Klubu Integracji Społecznej. Co więcej, bezrobotny może być zarazem studentem studiów zaocznych, jednak niedziennych.

Ze statusem osoby bezrobotnej w kontekście pozyskiwania dotacji na działalność prawniczą wiążą się także inne, bardzo istotne wymogi. Jeżeli w ciągu 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku odmówiłeś bez uzasadnienia propozycji UP zatrudnienia, przygotowania zawodowego czy też stażu, nie będziesz mógł uzyskać dotacji.

 1. Inna działalność gospodarcza.

Wnioskodawca nie może posiadać w okresie minimum 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku innej działalności gospodarczej. W tym kontekście istotne są jednak nowelizacje, które zdeterminowała pandemia COVID-19. W przypadku, gdy dana działalność (inna niż prawnicza) została zakończona w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego, nie bierze się pod uwagę w/w wymogu. Zakończenie takiej działalności musi mieć jednak bezpośredni związek z występowaniem pandemii.

 1. Dodatkowe warunki.

Wnioskujący nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu. Warunek ten obowiązuje na przestrzeni 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku. Co więcej, nie może on również w tym okresie figurować w KRD, ani otrzymać innych bezzwrotnych środków pochodzących ze środków publicznych.

Kwota dotacji z Urzędu Pracy

Jak już zostało wspomniane, wysokości dofinansowania dla prawników różnią się pomiędzy poszczególnymi urzędami. Warto więc wcześniej zasięgnąć informacji u źródła, ponieważ różnice mogą być bardzo znaczące.

Jak otrzymać dofinansowanie z Urzędu Pracy?

Oczywiście zainteresowany musi złożyć wniosek. Konieczne będzie również przedstawienie wymaganych załączników. Wszelkie dokumenty do wypełnienia znajdziesz na stronie internetowej urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu.

Po złożeniu wniosku UP ma 30 dni na jego rozpatrzenie. W przypadku odmowy zawsze podaje jej przyczynę. Po pozytywnym rozpatrzeniu przychodzi czas na podpisanie umowy na dofinansowanie. Dopiero wtedy pieniądze trafiają na konto beneficjenta.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie z Urzędy Pracy?

Otrzymane środki muszą być wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. Szczegółowe warunki znajdziesz w regulaminie swojego urzędu pracy, ponieważ są one różne dla poszczególnych jednostek. Pamiętaj jednak, że masz 30 dni na spożytkowanie dofinansowania.

Dotacje z Unii Europejskiej dla prawnika

To dofinansowanie cieszy się szczególnym zainteresowaniem w środowisku młodych prawników. Dlaczego? Jest ono znacznie większe niż to, które oferują UP, przy czym również jest bezzwrotne. Wyróżnia się jednak skomplikowaną i żmudną procedurą, która może potrwać nawet rok. Ze względu na atrakcyjną wysokość dotacji, warto jednak rozważyć tę propozycję.

Warunki uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej

Ten rodzaj dotacji rządzi się swoimi prawami. Warunki uzyskania środków z Funduszy Europejskich są uzależnione od rodzaju projektu, którym dany podmiot jest zainteresowany. Te z kolei stale się zmieniają, dlatego warto skontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy lub Wojewódzkim Urzędem Pracy. Tam otrzymasz informacje o obecnie dostępnych dotacjach, a także poznasz wszelkie szczegóły dotyczące procedury ubiegania się o dane dofinansowanie.

Istnieją jednak warunki ogóle, które obowiązują niezależnie od rodzaju projektu. Zgodnie z ich brzmieniem, o dotacje z UE mogą ubiegać się dwie grupy:

 1. osoby bezrobotne w wieku poniżej 30 lat, które nie uczą się,
 2. osoby bezrobotne w wieku 30 lat, które mierzą się z trudnościami w zarobkowaniu (wyróżnia się wśród nich: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, o długim stażu bezrobocia, powyżej 45 r.ż).

Kwota dotacji z Unii Europejskiej

Pomimo długiej i skomplikowanej procedury, zdecydowanie warto starać się o ten rodzaj dofinansowania dla prawników. Sama kwota podstawowa znacznie przewyższa tą, którą można potencjalnie uzyskać z Urzędu Pracy, ponieważ wynosi aż 20 tysięcy złotych. Oprócz tego wnioskodawca może liczyć także na tzw. wsparcie pomostowe, w ramach którego będzie otrzymywać wsparcie w wysokości 1000-2000 złotych przez okres od 6 do 12 miesięcy.

Trzeba jednak zaznaczyć, że w tym przypadku będzie konieczny wkład własny. Dotyczy to każdego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską. Dobrą wiadomość stanowi fakt, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby posiłkować się kredytem lub pożyczką.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie z Unii Europejskiej?

Po pomyślnym przebrnięciu przez całą procedurę dochodzi do podpisania umowy na dofinansowanie. Określa ona szczególne warunki wydatkowania pozyskanych środków. Wśród podstawowych, niezmiennych zobowiązań należy wyróżnić oczywiście spożytkowanie zgodne z przeznaczeniem w przeciągu 30 dni.

System Legalis dla kancelarii i działu prawnego każdej wielkości. Wybierz Pakiet – oszczędzisz pieniądze. Sprawdź

Dotacje z Lokalnej Grupy Działania dla prawnika

Zupełnie inny charakter od wspomnianych już możliwości ma dofinansowanie działalności prawniczej z Lokalnej Grupy Działania. O taką pomoc mogą ubiegać się zarówno osoby bezrobotne, jak i pracujące. Jest ona dedykowana w szczególności mieszkańcom mniejszych gmin miejskich oraz wiejskich, co warto wziąć pod uwagę. Może to bowiem nieco utrudnić ulokowanie przyszłej kancelarii.

Warunki uzyskania dofinansowania z Lokalnej Grupy Działania

Aby uzyskać tego typu dofinansowanie na otwarcie kancelarii prawnej, wnioskodawca musi spełnić łącznie poniższe warunki:

 • posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • posiadać miejsce zamieszkania w obszarze, w którym funkcjonuje LGD,
 • nie podlegać ubezpieczeniu w KRUS-ie,
 • nie prowadzić działalności gospodarczej na przestrzeni 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Warto także zaznaczyć, że ze wsparcia LGD można skorzystać tylko raz. Jeżeli już otrzymałeś środki z tego źródła, Twój wniosek zostanie odrzucony.

Jak otrzymać dofinansowanie z LGD?

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy gmina wnioskodawcy należy do obszaru stowarzyszenia. Następnie trzeba zorientować się, kiedy planowane są najbliższe terminy składania wniosków. Wszelką niezbędną dokumentację wraz z załącznikami znajdziesz tutaj: www.arimr.gov.pl. Po zamknięciu naboru LGD ma 45 dni na wybór beneficjentów.

Kwota dotacji z Lokalnej Grupy Działania

Wysokość przyznanych środków może wynosić od 50 do 100 tysięcy złotych. To bardzo atrakcyjna kwota, która pozwoli młodemu prawnikowi na zrealizowanie swoich założeń. Jest to kwota bezzwrotna, aczkolwiek wypłacana w dwóch transzach. Pierwsza z nich stanowi 80% przyznanej dotacji. Druga natomiast, w wysokości 20% dofinansowania, wypłacana jest dopiero po zrealizowaniu celów uprzednio przedstawionego biznesplanu.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie z LGD?

Środki otrzymane z dofinansowania na otwarcie działalności prawniczej można przeznaczyć m.in. na najem lub zakup nieruchomości i maszyn, zapłatę podatku VAT, zakup niektórych pojazdów, a także inne koszty, które są zgodne z założeniami dotacji.

Dofinansowanie na otwarcie kancelarii prawnej — podsumowanie

Jak widać, możliwości jest naprawdę wiele. To świetne rozwiązania w szczególności dla młodych prawników, którzy nie dysponują środkami na otwarcie działalności prawnej, a chcą wkroczyć na rynek. Najszybszą drogą do uzyskania dofinansowania jest dotacja od Urzędu Pracy. Najwyższą kwotę oferuje natomiast LGD.


Chcesz być na bieżąco? Śledź najważniejsze aktualności prawe publikowane codziennie na legalis.pl!

Zapoznaj się również z poniższymi artykułami:

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →