• Proponowane w PomPublPrzedU zmiany przede wszystkim precyzują warunki, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy, aby otrzymać pomoc na ratowanie i restrukturyzację oraz tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne.
  • Przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć część pomocy na usługi doradcze.
  • Zmienione zostaną przepisy dotyczące wysokości oprocentowania pożyczki oraz sposobu jej zabezpieczenia.

Przedsiębiorcy uprawnieni do wsparcia

Ustawa PomPublPrzedU określa warunki, tryb i formy udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom na ich ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne i restrukturyzację. W omawianej nowelizacji zdecydowano się wprowadzić zmiany w przepisie art. 2 ustawy, tak aby nie było wątpliwości, jakie warunki musi spełniać przedsiębiorca, aby otrzymać pomoc. Zgodnie więc z proponowanym brzmieniem art. 2 PomPublPrzedU, pomoc może być udzielana, jeżeli przedsiębiorca:

  • podjął działalność gospodarczą w danym sektorze w okresie co najmniej trzech lat przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pomocy,
  • nie wykonuje działalności gospodarczej w sektorach hutnictwa żelaza i stali, górnictwa węgla lub w sektorze finansowym,
  • nie wykonuje działalności gospodarczej na rynku, na którym występuje lub może występować długookresowa strukturalna nadprodukcja.

Takiemu przedsiębiorcy pomoc na ratowanie i restrukturyzację będzie mogła być udzielana, jeżeli spełni ponadto warunki określone w art. 141 ust. 2 ustawy z 15.5.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 814 ze zm.) albo jeżeli okaże się niewypłacalny w rozumieniu art. 11 ustawy z 28.2.2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1228 ze zm.).

Z kolei tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne może być udzielane przedsiębiorcy, spełniającemu wyżej wymienione warunki, będącemu mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą, w sytuacji, gdy, zgodnie z art. 11 ust. 2 PomPublPrzedU, całkowita wielkość udzielonej i wnioskowanej pomocy, udzielanej w ramach tego samego procesu restrukturyzacji, nie przekracza równowartości 10 000 000 euro według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy.

Co ważne, jeśli pomoc udzielana przedsiębiorcy miałaby być kontynuowana, to kontynuacja powinna następować w takiej samej formie, w jakie pomoc przyznano przedsiębiorcy pomoc początkowo (zmiany w art. 5 PomPublPrzedU). Dotyczy to sytuacji, gdy od dnia otrzymania pomocy nie minęło 10 lat. Przy czym termin ten liczy się od dnia wystąpienia najpóźniejszego z następujących zdarzeń: przyznania pomocy na ratowanie lub na tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, zakończenia realizacji planu restrukturyzacji lub zaprzestania realizacji planu restrukturyzacji.

Komentarze do ustaw antykryzysowych. Moduł COVID-19 bezpłatnie w każdej konfiguracji. Sprawdź

Pomoc na ratowanie można będzie przeznaczyć także na usługi doradcze

Dzięki doprecyzowaniu przepisu art. 15 ust. 1 PomPublPrzedU przedsiębiorcy, oprócz przeznaczenia pomocy na ratowanie na przeprowadzenie koniecznych do opracowania planu restrukturyzacji albo likwidacji firmy analiz, będą mogli przeznaczyć pomoc również na korzystanie z usług doradczych. Po kilku miesiącach funkcjonowania PomPublPrzedU uznano, że możliwość przeznaczenia pomocy na usługi doradcze pomoże tym przedsiębiorcom, którzy nie mają sprecyzowanych pomysłów, co do dalszego działania swojej firmy i nie widzą sposobów na jej ratowanie. Oczywiście ogólnym założeniem instrumentu pomocy na ratowanie jest zapewnienie przedsiębiorcy płynności w opłacaniu bieżących zobowiązań i zapewnienie dodatkowego czasu na przygotowanie planu restrukturyzacji. Możliwość skorzystania z profesjonalnych usług doradczych, może jednak znacząco pomóc ukierunkować kierunki niezbędnych działań naprawczych i właściwie ukierunkować pomoc na ratowanie.

Podwyższenie stopy oprocentowania pożyczki

Do PomPublPrzedU dodany zostanie art. 16 ust. 2a, zgodnie z którym stopa oprocentowania pożyczki na ratowanie przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej, któremu pomoc na ratowanie została przedłużona na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ulega podwyższeniu do wysokości nie mniejszej niż wysokość stopy bazowej opublikowanej przez Komisję Europejską na jej stronie internetowej, obowiązującej w dniu udzielenia pożyczki, powiększonej o 4,5 punktu procentowego.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 28 PomPublPrzed, po upływie dwunastu miesięcy od dnia udzielenia tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego, stopa oprocentowania pożyczki także ulega podwyższeniu do wysokości nie mniejszej niż wysokość stopy bazowej opublikowanej przez Komisję Europejską na jej stronie internetowej obowiązującej w dniu udzielenia pożyczki, powiększonej o 4,5 punktu procentowego.

Zakres zabezpieczenia pożyczki

Doprecyzowaniu ulegną także przepisy dotyczące zabezpieczenia pożyczki na ratowanie. Zgodnie ze zmienionym brzmieniem przepisu art. 16 ust. 3, udzielenie pomocy na ratowanie może zostać uzależnione od ustanowienia na rzecz Skarbu Państwa, reprezentowanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki, zabezpieczenia zwrotu tej pomocy wraz z odsetkami, którego wysokość jest uzależniona od rodzaju, stopnia płynności oraz sytuacji finansowo-ekonomicznej proponującego zabezpieczenie przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Zabezpieczeniem tym może być w szczególności hipoteka, zastaw cywilny lub rejestrowy, cesja wierzytelności, oświadczenie o poddaniu się egzekucji i weksel własny in blanco.

Nowe formy składania wniosków o pomoc

Dzięki planowanej nowelizacji PomPublPrzedU przedsiębiorcy zyskają nową możliwości elektronicznego składania wniosku o pomoc na ratowanie. Zmiana art. 19 umożliwi im także składanie wniosków za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki albo stronie internetowej Agencji Rozwoju Przemysłu.

Ponadto w nowy sposób określany będzie dzień złożenia wniosku za pomocą tradycyjnej poczty, czyli odejście od dnia nadania wniosku w placówce pocztowej na rzecz dnia doręczenia wniosku do organu udzielającego pomocy.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź