Zasady odliczeń wydatków na samochody

Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.; dalej: VATU), w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego do odliczenia stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika. Chodzi m.in. o wydatki dotyczące nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów lub ich części składowych, używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Ww. zasada nie dotyczy samochodów osobowych wykorzystywanych wyłącznie do celów działalności opodatkowanej. To m.in. takie samochody, których sposób wykorzystywania wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Co dodatkowo podatnik powinien również odpowiednio zaewidencjonować.

Dość powszechną praktyką stosowaną przez podatników jest oddawanie swoich samochodów w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. Pojazdy takie służą wówczas w całości do działalności opodatkowanej (w postaci najmu, dzierżawy itp.) a co za tym idzie, uprawnione jest pełne odliczenie podatku naliczonego z tytułu ponoszonych wydatków. I taka właśnie sytuacja była przedmiotem opisywanej sprawy.

Czego dotyczyła sprawa?

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą niezwiązaną z branżą motoryzacyjną. Niemniej, posiada on w swoim rejestrze również wpis PKD 77.11.Z – wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek. W związku z powyższym, podatnik zamierza wziąć w leasing samochód osobowy, który będzie przeznaczony wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu.

Podatnik będzie ponosił związane z pojazdem wydatki dotyczące jego użytkowania i eksploatacji. Chodzi przykładowo o wydatki na ubezpieczenie samochodu, wykonanie badania technicznego, zakup ewentualnych części i napraw.

Podatnik posiada także inne samochody osobowe i ciężarowe, wpisane do ewidencji środków trwałych, które wykorzystuje do działalności gospodarczej oraz prywatnie (w tym na cele swoich pracowników). Od wydatków dotyczących tych aut, podatnik odlicza jedynie 50% podatku naliczonego. Z nowym autem będzie jednak inaczej. Będzie ono znajdowało się pod pełnym nadzorem podatnika a jego najemca będzie miał wyłączny kontakt właśnie z podatnikiem. Nie będzie możliwe, aby np. pracownicy zatrudnieni w firmie podatnika chociażby przez pomyłkę skorzystali z tego samochodu. Pojazd parkowany będzie wyłącznie pod adresem prowadzenia działalności. W okresach pomiędzy kolejnymi umowami najmu samochód ten nie będzie wykorzystywany do innych celów służbowych ani prywatnych. Sposób wykorzystywania samochodów na wynajem określony został w ustalonych zasadach używania samochodów na wynajem w formie regulaminu wypożyczalni samochodów.

Zdaniem podatnika w sytuacji, gdy samochód osobowy przeznaczony będzie wyłącznie na wynajem i nie będzie wykorzystywany do innych celów służbowych ani prywatnych, istnieje możliwość odliczenia 100% podatku naliczonego od ponoszonych na te auto wydatków. Dodatkowo, prawo takie nie jest warunkowane koniecznością prowadzenia ewidencji przebiegu tego pojazdu i zgłoszenia do urzędu skarbowego na druku VAT-26. Podatnik postanowił jednak upewnić się co do tego stanowiska, zadając stosowne pytanie Dyrektorowi KIS.

Szkolenia online z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Stanowisko organu

Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 12.10.2021 r., 0113-KDIPT1-3.4012.606.2021.2.KS, generalnie ze stanowiskiem podatnika się zgodził. Zauważył, że do celów pełnego odliczenia podatku, fakt wykorzystywania samochodu osobowego wyłącznie do działalności musi być rozpatrywany w kategoriach obiektywnych. W celu dokonania pełnego odliczenia muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki, tj. sposób wykorzystania tych pojazdów przez podatnika musi wykluczać ich użycie do celów prywatnych. A także, wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu.

Inna jednak sprawa, że ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

Zdaniem organu, w przedmiotowej sprawie ww. warunki będą spełnione, ponieważ wynajem i dzierżawa samochodów osobowych stanowi przedmiot prowadzonej przez podatnika działalności. A także, pojazd wskazany we wniosku będzie przeznaczony wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu – do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. A skoro tak, to podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od miesięcznych rat leasingu, opłaty wstępnej oraz od wydatków związanych z użytkowaniem i eksploatacją tego samochodu bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu tego pojazdu oraz obowiązku złożenia druku VAT-26.

To wcale nie jest taka częsta sytuacja, gdy Dyrektor KIS aprobuje prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na samochód osobowy. W dużej mierze to (wątpliwa) zasługa przepisu art. 86a ust. 4 pkt 1 VATU. Stawia on warunek, że sposób wykorzystywania pojazdów ma wykluczać ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Kryterium „wykluczenia” jest bardzo kategoryczne. Fiskus lubi sobie w tym zakresie często stawiać hipotezy. Nawet choćby teoretyczna możliwość wykorzystania pojazdu do celów innych niż działalność gospodarcza wyklucza (nomen omen) pełne prawo do odliczenia. A taką teoretyczną możliwość oczywiście nietrudno sobie wyobrazić. Zwłaszcza, jeśli np. samochody służbowe parkowane są w miejscu zamieszkania pracownika.

W niniejszej sprawie samochód będzie przedmiotem najmu krótkoterminowego. Podatnik wskazuje bowiem, że będą istniały okresy między zawarciem poszczególnych umów. Zarzeka się jednak, że w tzw. międzyczasie samochód nie posłuży do celów prywatnych. I co ciekawe, fiskus to przyjmuje. Co można przyjąć za dobrą wróżbę na przyszłość w podobnych sprawach. Warto jednak pamiętać, że stosowny wpis do KRS o prowadzeniu działalności w zakresie wynajmu samochodów wciąż jest ważnym kryterium. Które warto spełnić.

Osobną kwestią jest jeszcze, czy najemca pojazdu – jeśli jest podatnikiem VAT – będzie miał pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu czynszu najmu (i np. kosztów paliwa). To trudno przesądzić, nie jest to zresztą temat omawianej interpretacji ani problem jej wnioskodawcy.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →