Zakres regulacji ustawy o doręczeniach elektronicznych

Ustawa z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 285; dalej: DorElektrU) została ponownie znowelizowana. Ustawa określa między innymi:

 1. zasady doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej;
 2. zasady i warunki świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej;
 3. zasady wykorzystywania kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego do wymiany korespondencji z podmiotami publicznymi.

Ustawy nie stosuje się do:

 1. doręczania korespondencji:
  1. zawierającej informacje niejawne,
  2. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz w konkursie prowadzonych na podstawie ustawy z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605);
  3. w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji prowadzonym na podstawie ustawy z 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 140);
  4. jeżeli przepisy odrębne przewidują wnoszenie lub doręczanie korespondencji z wykorzystaniem innych niż adres do doręczeń elektronicznych rozwiązań techniczno-organizacyjnych, w szczególności na konta w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe lub do repozytoriów dokumentów;
 2. wymiany danych z systemami teleinformatycznymi za pomocą usług sieciowych.
Zarządzanie kancelarią prawną w jakości C.H.Beck. Wypróbuj bezpłatnie System Iuscase! Sprawdź

Kto będzie obowiązany do posiadania adresu elektronicznego?

Do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych, powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego jest obowiązany:

 1. adwokat wykonujący zawód;
 2. radca prawny wykonujący zawód;
 3. doradca podatkowy wykonujący zawód;
 4. doradca restrukturyzacyjny wykonujący zawód;
 5. rzecznik patentowy wykonujący zawód;
 6. notariusz wykonujący zawód;
 7. uchylony;
 8. podmiot niepubliczny wpisany do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 685) (od 1.10.2026 r.);
 9. podmiot niepubliczny wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w art. 2 ustawy z 6.3.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 541).
Administracja sądowa - sprawdź aktualną listę szkoleń Sprawdź

Utworzenie adresu

Utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz przyporządkowanie do niego skrzynki doręczeń następuje na podstawie wniosku lub automatycznie po otrzymaniu przez ministra właściwego do spraw informatyzacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 3a ust. 1 ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym albo w art. 3 ust. 1 ustawy z 6.3.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, danych przekazanych w związku z wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego albo do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Podmioty wpisane do KRS i CEIDG, przekazanie informacji

Informacja w przedmiocie adresu do doręczeń elektronicznych podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego jest przekazywana automatycznie z bazy adresów elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 58 ust. 1 DorElektrU, do Krajowego Rejestru Sądowego bezpośrednio po wpisaniu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych, jego zmianie lub wykreśleniu z tej bazy.

Informacja w przedmiocie adresu do doręczeń elektronicznych osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest przekazywana automatycznie z bazy adresów elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 58 ust. 1 DorElektrU, do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej bezpośrednio po wpisaniu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych, jego zmianie lub wykreśleniu z tej bazy.

Obowiązki podmiotów niepublicznych składających wniosek o wpis do CEIDG

Podmioty niepubliczne składające wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od 1.1.2025 r. są obowiązane do przekazania danych niezbędnych do utworzenia adresu do doręczeń w ramach publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz danych niezbędnych w celu wpisania tego adresu do bazy adresów elektronicznych.

Podmioty niepubliczne nieposiadające adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej do 31.12.2024 r. składające w okresie od 1.7.2025 r. do 30.9.2026 r. wniosek o zmianę wpisu, są obowiązane do:

 1. przekazania danych niezbędnych do utworzenia adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo
 2. przekazania adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego świadczoną przez kwalifikowanego dostawcę oraz danych niezbędnych w celu wpisania tego adresu do bazy adresów elektronicznych, albo
 3. wystąpienia do ministra właściwego do spraw informatyzacji z wnioskiem o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
Iuscase - zarządzanie kancelarią prawną w jakości C.H.Beck. Wypróbuj bezpłatnie! Sprawdź

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji

Minister Cyfryzacji wydał komunikat, w którym poinformował, że przedłożył projekt ustawy zmieniającej maksymalny termin wdrożenia na 1.1.2025 r. DorElektrU przewiduje maksymalny termin, kiedy musi nastąpić wejście w życie obowiązku korzystania z e-Doręczeń na 1.1.2024 r. Bez zmiany przepisów Minister Cyfryzacji nie może dokonać dłuższego przesunięcia daty wdrożenia, dlatego został przygotowany odpowiedni projekt ustawy, który został skierowany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Projekt zawiera wyłącznie propozycje zmiany maksymalnej daty z 1.1.2024 r. na 1.1.2025 r. zgodnie z postulatami interesariuszy.

Ostateczny termin na wdrożenie e-doręczeń

E-doręczenia miały obowiązywać już od 10.10.2023 r. Jednak już wcześniej sygnalizowano o możliwości przeniesienia tego terminu na późniejszy. Finalnie 12.10.2023 r. Sejm przyjął zmiany w ustawie o doręczeniach elektronicznych. Za ustawą głosowało 182 posłów, przeciw było 12 z Konfederacji, zaś 5 wstrzymało się od głosu. Ostatecznie wejście w życie e-doręczeń musi nastąpić nie wcześniej niż 30.3.2024 r. i nie później niż 1.1.2025 r.

Podstawa prawna

Ustawa z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 285).

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →