Okoliczności faktyczne

WSA rozpoznał sprawę ze skargi M.T. na bezczynność Burmistrza w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej i zobowiązał Burmistrza do załatwienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia organowi akt sprawy wraz z prawomocnym wyrokiem. Sąd stwierdził także, że Burmistrz dopuścił się bezczynności, która nie miała miejsca z naruszeniem prawa.

Pismem z 5.2021 r., przesłanym do Burmistrza drogą elektroniczną pełnomocnik M.T. złożyła wniosek o udostępnienie na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.; dalej: DostInfPubU) umowy z firmą R. zawartej w związku z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w (…).

Pismem z 5.2021 r. organ przesłał żądane dokumenty na adres mailowy.

Kolejnym pismem inny pełnomocnik Skarżącej złożył drogą elektroniczną do Burmistrza wniosek o udostępnienie informacji publicznej w postaci umowy dzierżawy wraz z aneksami, której przedmiotem jest grunt stanowiący działki nr (…).

9.7.2021 r. do WSA wpłynęła skarga M.T. na bezczynność Burmistrza w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, w której skarżąca wniosła o zobowiązanie organu do rozpoznania wniosku skarżącej w terminie 14 dni. W uzasadnieniu skargi M.T. podniosła, że działająca w jej imieniu adwokat złożyła wniosek do organu o udostępnienie umowy dzierżawy działki nr (…), a organ – w terminie przewidzianym przez ustawę o dostępie do informacji publicznej – informacji tej w żadnej formie nie udostępnił, jak również nie wezwał do usunięcia braków.

W odpowiedzi na skargę organ wskazał, że w 5.2021 r. zostały udzielone odpowiedzi na powyższe wnioski pocztą elektroniczną i przesłano skan umowy jako załącznik.

4 moduły Systemu Legalis z Bazą prawa i orzecznictwa od 183 zł netto/m-c Sprawdź

Stanowisko WSA

WSA uznał, że skarga jest zasadna.

Zasady i tryb udzielenia informacji publicznej regulują przepisy DostInfPubU. Zgodnie z art. 13 ust. 1 DostInfPubU, udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Pozostawanie w bezczynności przez podmiot obowiązany do udostępnienia informacji publicznej w rozumieniu ustawy oznacza niepodjęcie przez ten podmiot, w terminie wskazanym w wyżej przytoczonym przepisie, stosownych czynności, tj. albo udostępnienia informacji w drodze czynności materialno-technicznej, albo też wydania decyzji o odmowie jej udzielenia lub decyzji o umorzeniu postępowania.

W sprawie ze skargi na bezczynność w przedmiocie udzielenia informacji publicznej sąd administracyjny bada, czy żądanie zostało skierowane do podmiotu zobowiązanego w ustawie do udostępnienia informacji publicznych, a także czy informacja wskazana we wniosku o jej udostępnienie jest informacją publiczną w rozumieniu ustawy. Poza tym sąd administracyjny musi ocenić, jakie działania podjęto w celu załatwienia wniosku, czy zostały dokonane w wymaganej formie, a jeśli udzielono żądanej informacji, czy została ona udzielona w pełni, a więc czy podmiot zobowiązany wywiązał się ze wszystkich obowiązków nałożonych ustawą.

W niniejszej sprawie pełnomocnik skarżącej złożyła wniosek do Burmistrza o przesłanie drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail, określonej umowy.

Pojęcie informacji publicznej ustawodawca określił w art. 1 ust. 1 i art. 6 DostInfPubU. W myśl tych przepisów informację publiczną stanowi każda informacja o sprawach publicznych, a w szczególności o sprawach wymienionych w art. 6 DostInfPubU. Informacją publiczną jest każda informacja dotycząca sfery faktów i danych publicznych, a więc każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów realizujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań publicznych i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa. Wobec powyższego, w niniejszej sprawie nie budzi wątpliwości okoliczność, że żądana przez pełnomocnika skarżącej informacja, dotycząca treści umowy dzierżawy nieruchomości, której właścicielem jest Gmina, jest informacją publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 i art. 6 ust. 1 DostInfPubU. Bezspornym również jest, że burmistrz, jako organ władzy samorządowej, w niniejszej sprawie Burmistrz, obowiązany jest do udostępnienia powyższej informacji. Z akt sprawy oraz oświadczenia organu wynika, że organ przesłał drogą mailową żądaną informację, jednakże nie na adres wskazany we wniosku, tj. (…), tylko omyłkowo na adres (…). W ocenie Sądu, trudno przypisać organowi złą wolę i brak chęci udostępnienia żądanej przez pełnomocnika informacji, zwłaszcza, że informację o takiej samej treści organ udostępnił na złożony wcześniej wniosek drugiego pełnomocnika Skarżącej.

Odnosząc się do twierdzenia organu, zawartego w treści odpowiedzi na skargę, iż M.T. otrzymała dostęp do informacji publicznej, tj. do umowy dzierżawy, ponieważ wniosła uwagi co do jej treści w piśmie przesłanym do organu, Sąd wskazał, że pełnomocnik ten złożył do organu wniosek o udostępnienie informacji publicznej poprzez przesłanie umowy dzierżawy później niż pierwszy pełnomocnik.

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym panuje pogląd, z którym Sąd orzekający w niniejszej sprawie się zgadza, że wniosek zainteresowanych rodzi po stronie dysponenta informacji obowiązek jej udostępnienia wtedy, gdy informacja ta nie została wcześniej udostępniona i nie funkcjonuje w obiegu publicznym, a więc zainteresowany nie może się z nią zapoznać inaczej, niż składając wniosek o udzielenie informacji publicznej do organu władzy publicznej. Za niezasadny trzeba uznać wniosek o udzielenie informacji, którą zainteresowany posiada. Wówczas kwestia dostępu do informacji wydaje się być bezprzedmiotowa. Takie żądanie nie zmierza bowiem do uzyskania pewnych wiadomości, lecz ewentualnego potwierdzenia (sprawdzenia) wiadomości znanych już wnioskującemu. Zatem w sytuacji, gdy wnioskującemu udzielono już żądaną informację publiczną realizując np. uprzednio złożony wniosek o jej udzielenie dotyczący tego samego przedmiotu, organ może odmówić „ponownego” udzielenia takiej samej informacji, informując o tym zainteresowanego o określonej treści pismem.

Dlatego też, w niniejszej sprawie nie ma znaczenia, że wnioskowana informacja została stronie skarżącej udzielona na drugi wniosek.

Gdyby bowiem pierwszy złożony w sprawie wniosek został właściwie przez organ załatwiony, kolejny wniosek w tej samej sprawie powinien zostać rozpoznany w sposób wskazany w powyższym wyroku. Tymczasem wniosek pełnomocnika skarżącej nie został załatwiony, co bezspornie świadczy o pozostawaniu przez organ w stanie bezczynności. Tym samym Sąd uznał za uzasadnione zobowiązanie organu do załatwienia pierwszego wniosku Skarżącej.

W omawianej sprawie WSA w Gorzowie Wielkopolskim odniósł się do problemu ponownego udostępnienia danemu wnioskodawcy tej samej informacji publicznej. Do sytuacji tej nie odnoszą się wprost przepisy DostInfPubU.

Orzecznictwo dopuszcza w takiej sytuacji udzielenie odpowiedzi ze wskazaniem, że taka informacja została już wnioskodawcy wcześniej udostępniona, ewentualnie wskazanie na okoliczności, z których wynika, że wnioskodawca daną informacją dysponuje.

W każdym przypadku jednakże organ musi zareagować na wniosek. Gdy tego nie zrobi, dopuszcza się bezczynności. WSA w omawianym wyroku nie tyle zobowiązał Burmistrza do udostępnienia umowy, co do udzielenia odpowiedzi na wniosek.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →