• Wysokość kary porządkowej i limit zastawu skarbowego na 2023 r. określone zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów z 3.8.2022 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2023 (M.P. z 2022 r. poz. 773).
  • Wysokość kary porządkowej w 2023 r. wzrośnie o 300 zł w porównaniu z 2022 r., a limit zastawu skarbowego w 2023 r. zwiększy się o 1 600 zł.

Kara porządkowa

Zgodnie z art. 262 § 1 ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540, dalej: OrdPU), strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego mogą zostać ukarani karą porządkową jeśli:

  • nie stawili się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, mimo że byli do tego zobowiązani, lub
  • bezzasadnie odmówili lub nie dokonali w terminie wyznaczonym w wezwaniu złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin, przedłożenia tłumaczenia dokumentacji obcojęzycznej lub udziału w innej czynności, lub
  • bezzasadnie odmówili okazania lub nie przedstawili w wyznaczonym terminie dokumentów, których obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa, ksiąg podatkowych, dowodów księgowych będących podstawą zapisów w tych księgach, lub
  • bez zezwolenia tego organu opuścili miejsce przeprowadzenia czynności przed jej zakończeniem.

Wspomniane obwieszczenie Ministra Rozwoju ustala wysokość tej kary na poziomie 3 300 zł, zwiększając ją tym samym o 300 zł w porównaniu do jej aktualnie obowiązującej wysokości.

Szkolenia online z zakresu podatków – Sprawdź aktualny harmonogram Sprawdź

Limit zastawu skarbowego

W obwieszczeniu Ministra Rozwoju znalazły się także nowe limity zastawu skarbowego. W 2023 r. limit zastawu skarbowego będzie wynosił 15 000 zł. Jest to wzrost o 1 600 zł w stosunku do 2022 r. Aktualnie limit zastawu skarbowego wynosi 13 900 zł.

Zgodnie z art. 41 § 1 OrdPU, w 2023 r. Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 2 OrdPU (tj. z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania), a także z tytułu zaległości podatkowych stanowiących ich dochód oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości, przysługuje zastaw skarbowy na wszystkich będących własnością podatnika oraz stanowiących współwłasność łączną podatnika i jego małżonka rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, jeżeli wartość poszczególnych rzeczy lub praw wynosić będzie w dniu ustanowienia zastawu co najmniej 15 500 zł. Zastawem skarbowym nie mogą być przy tym obciążone rzeczy lub prawa majątkowe niepodlegające egzekucji oraz mogące być przedmiotem hipoteki (art. 21 § 2 OrdPU).

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →