Wysokość opłat uregulowane zostało w Obwieszczeniu Ministra Finansów z 2.8.2023 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2024 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2023 r. poz. 805).

Droższe odholowywanie i parking pojazdów

Maksymalne stawki obowiązujące w 2024 r. za usunięcie z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym:

 1. rower lub motorower:
  1. za usunięcie – 166 zł;
  2. za każdą dobę przechowywania – 32 zł;
 2. motocykl:
  1. za usunięcie – 324 zł;
  2. za każdą dobę przechowywania – 43 zł;
 3. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:
  1. za usunięcie – 697 zł;
  2. za każdą dobę przechowywania – 60 zł;
 4. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:
  1. za usunięcie – 871 zł;
  2. za każdą dobę przechowywania – 79 zł;
 5. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:
  1. za usunięcie – 1230 zł;
  2. za każdą dobę przechowywania – 112 zł;
 6. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:
  1. za usunięcie – 1813 zł;
  2. za każdą dobę przechowywania – 199 zł;
 7. pojazd przewożący materiały niebezpieczne:
  1. za usunięcie – 2205 zł;
  2. za każdą dobę przechowywania – 290 zł;
 8. hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego:
  1. za usunięcie – 166 zł;
  2. za każdą dobę przechowywania – 32 zł.

Powyższe stawki zostały uregulowane na podstawie art. 130a ust. 6c ustawy z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1047) i są to stawki maksymalne. Rady powiatu w drodze uchwały ustalają corocznie wysokość tych opłat.

Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych należy do zadań własnych powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonywanie zgodnie z przepisami ustawy z 11.9. 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605).

Pojazd może być unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół w przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nieutrudniającego ruchu lub niezagrażającego bezpieczeństwu. Pojazd unieruchamia Policja lub straż gminna (miejska).

Nowe obowiązki kierowców

Nowy rok przyniósł również dodatkowe obowiązki dla posiadaczy aut. Od 1.1.2024 r. każdy właściciel używanego samochodu ma obowiązek zarówno zawiadomić o zakupie auta, jak również o jego zbyciu. Termin w obu przypadkach wynosi 30 dni od zakupu lub zbycia.

Właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

 1. nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
 3. sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu dokonuje właściciel pojazdu u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania, a jeżeli właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – u starosty właściwego ze względu na miejsce rejestracji pojazdu. W przypadku współwłasności pojazdu dla skuteczności zawiadomienia o zbyciu pojazdu wystarczającym jest zawiadomienie przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu.

Surowe sankcje

Właściciel prywatny, który nie złoży wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni, podlega karze w wysokości 500 zł. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie obrotu pojazdami muszą się liczyć z wyższa karą, która wynosi 1000 zł.

Jeśli termin na rejestracje auta przekroczy 180 dni, wówczas sankcje będą jeszcze wyższe. Dla osób prywatnych będzie to kara pieniężna w wysokości 1000 złotych a dla przedsiębiorców prowadzący działalność w zakresie obrotu pojazdami aż 2000 złotych.

Beck Akademia - praktyczne szkolenia online - sprawdź aktualny harmonogram Sprawdź

Koszty rejestracji pojazdu

Opłaty w urzędzie wynoszą:

 • 66,50 zł – opłata za dowód rejestracyjny, komplet znaków legalizacyjnych,
 • 13,50 zł – opłata za pozwolenie czasowe,
 • opłaty za tablice rejestracyjne:
  • 80 zł – samochodowe,
  • 40 zł – motocyklowe,
  • 30 zł – motorowerowe,
  • 1 000 zł – indywidualne,

Można zachować dotychczasowe numer rejestracyjny wraz z tablicami jeśli:

 • pojazd był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • ma tablice rejestracyjne zgodne z przepisami;
 • tablice są utrzymane w należytym stanie i czytelne.

Brak ubezpieczenia OC

Od 1.1.2024 r. wrosła również wysokość kary za brak ubezpieczenia OC. Wynika to bezpośrednio z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14.9.2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1893):

 • od 1.1.2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 4242 zł;
 • od 1.7.2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 4300 zł.

Obowiązek posiadania polisy OC wynika to z art. 23 ustawy z 22.5.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2500).

Mówi on o tym, że właściciele wszystkich pojazdów zarejestrowanych w Polsce muszą mieć ubezpieczenie OC przez cały okres, w jakim pojazd jest zarejestrowany. Wyjątkiem są pojazdy historyczne. Właściciele tych pojazdów (a także pojazdów niezarejestrowanych) muszą jednak mieć ubezpieczenie OC, jeśli wprowadzają taki pojazd do ruchu.

Wysokość opłaty za brak OC komunikacyjnego zależy od: wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli, rodzaju pojazdu, a także okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym.

Zasady naliczania opłaty ze względu na rodzaj pojazdu:

 • samochody osobowe – równowartość dwukrotności płacy minimalnej,
 • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość trzykrotności płacy minimalnej,
 • pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 płacy minimalnej.

Zasady naliczania opłaty ze względu na długość przerwy w ochronie ubezpieczeniowej:

 • od 1 do 3 dni – 20% pełnej opłaty,
 • od 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty,
 • powyżej 14 dni – 100% opłaty.

Zgodnie z powyższym kara dla właściciela pojazdu osobowego, który nie opłacił składki powyżej 14 dni wynosi 8490 zł. Jeśli brak ubezpieczenia OC wynosił od 3 do 14 dni, wówczas kara wynosi 4250 zł. Brak polisy OC od 1 do 3 dni wiąże się z opłatą kwoty 1700 zł. Kwoty te wzrosną od 1.7.2024 r. kiedy to wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę.

Stawki za brak polisy OC od 1.7.2024 r. będą wynosić:

 • od 1 do 3 dni – 1720 zł
 • od 3 do 14 dni – 4300 zł
 • powyżej 14 dni – 8600 zł

Roszczenie przedawnia się z upływem 3 lat od dnia kontroli, nie później jednak niż z upływem 3 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym nie spełniono obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →