• Podstawą zmian dotyczących komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych są przepisy nowego pkt 4b w art. 8 ust. 6 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1009).

Polski Ład 2.0 wprowadza istotną zmianę dotyczącą komplementariuszy w spółkach komandytowo-akcyjnych, uznając ich za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Pociąga to za sobą objęcie komplementariuszy obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, a także ubezpieczeniem zdrowotnym.

Komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych muszą pamiętać, że obowiązek ubezpieczenia będzie powstawał od dnia wpisania spółki komandytowo-akcyjnej do Krajowego Rejestru Sądowego albo od dnia nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce do dnia wykreślenia spółki z KRS albo zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce. Obowiązek ubezpieczenia nie obejmuje okresu, w którym na podstawie przepisów ustawy z 6.3.2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162), wykonywanie działalności przez spółkę komandytowo-akcyjną zostało zawieszone. Także komplementariusze w spółkach komandytowo-akcyjnych, które zostały wpisane do KRS przed 1.1.2023 r., albo którzy nabyli udziały w spółce przed tym dniem, od 1.1.2023 r. objęci zostaną obowiązkiem ubezpieczeń społecznych.

Powyższe zmiany pociągnęły za sobą konieczność zmiany opisów kodów tytułu ubezpieczeń w ZUS. Zmiany te zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 27.7.2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2022 r. poz. 1598). Dzięki tym zmianom kod 05 43 będzie opisywał nie tylko wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej czy akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wnoszącego jako wkład świadczenie pracy lub usług, ale także komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →