Na gruncie niniejszej sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym SN uchylił zaskarżony wyrok SO oraz poprzedzający go wyrok SR, zniósł postepowanie w sprawie oraz przekazał ją SR do ponownego rozpoznania.
W uzasadnieniu swego rozstrzygnięcia SN wskazał, że w toku postępowania przed Sądem I instancji pełnomocnik powódki przedłożył pełnomocnictwo, którego zakres nie obejmował reprezentowania powódki w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Ponadto, zarówno SR, jak i SO nie podjęły działań mających na celu uzyskanie potwierdzenia należytego umocowania pełnomocnika powódki lub uzyskania potwierdzenia czynności dokonanych w niniejszym postępowaniu. Dopiero do skargi kasacyjnej pełnomocnik powódki przedłożył pełnomocnictwo o odpowiednim zakresie.

 

Jednakże, jak zauważył SN, w orzecznictwie tego Sądu wyjaśniono, że postępowanie toczące się z udziałem w charakterze pełnomocników procesowych osób, które wprawdzie mogły być pełnomocnikami, ale nie przedłożyły dokumentu pełnomocnictwa wykazującego umocowanie do występowania w imieniu strony, i nie zostały wezwane do jego przedłożenia, a brak w postaci nienależytego umocowania nie został usunięty przed uprawomocnieniem się orzeczenia, jest dotknięte nieważnością w rozumieniu art. 379 pkt. 2 KPC (uchwała SN z 30.3.2006 r., III CZP 14/06, Legalis; z 23.1.2009 r., III CZP 118/08, Legalis; postanowienie SN z 9.7.2009 r., III CZP 19/09, Legalis; z 20.4.2012 r., III CZP 13/12, Legalis).

 

Zgodnie z tym przepisem nieważne jest postępowanie, w którym występował nienależycie umocowany pełnomocnik. Nieistotnym jest zatem, czy skutkiem udziału rzekomego pełnomocnika było pozbawienie strony możliwości obrony jej praw, czy działania tej osoby okazały się tak skuteczne, że doprowadziły do wydania korzystnego dla uczestnika postępowania orzeczenia (postanowienie SN z 2.8.2007 r., V CZ 72/07; postanowienie SN z 9.12.2011 r., II UZP 7/11, Legalis).

 

Komentarz
W uzasadnieniu komentowanego orzeczenia SN zwraca uwagę na konieczność weryfikacji należytego umocowania pełnomocnika do występowania w imieniu strony, przypominając, iż konsekwencją nieusunięcia braku w postaci nienależytego umocowania pełnomocnika przed uprawomocnieniem się orzeczenia jest nieważność postępowania.

 

adw. Krzysztof Szczecina
Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy sp.j.
Więcej opracowań ius.focus® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź