• W wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu 15.5.2024 r. została opublikowana informacja o opracowywanym projekcie ustawy o zmianie TytońU (numer UC18).
  • Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do dyrektywy UE.
  • Ministerstwo Zdrowia skierowało projekt nowelizacji TytońU do konsultacji publicznych.

Dostosowanie polskiego prawa do dyrektywy UE

Jak wynika z uzasadnienia do projektu nowelizacji, w zakresie swojej regulacji wdraża ona dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2022/2100 z 29.6.2022 r. zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE w odniesieniu do zniesienia niektórych zwolnień w przypadku podgrzewanych wyrobów tytoniowych (Dz.Urz. UE L z 2022 r. Nr 283, s. 4).

Wprowadzenie definicji podgrzewanych wyrobów tytoniowych

Przedstawiony projekt wprowadza definicję podgrzewanych wyrobów tytoniowych. Zgodnie z jego brzmieniem są to nowatorskie wyroby tytoniowe, w których w wyniku podgrzania dochodzi do emisji zawierającej nikotynę i inne substancje chemiczne, która jest następnie wdychana przez użytkownika lub użytkowników, i które, w zależności od ich cech, są wyrobami tytoniowymi bezdymnymi lub wyrobami tytoniowymi do palenia.

Kurs Compliance Officer – Sprawdź aktualną ofertę kursu Sprawdź

Zakaz sprzedaży aromatyzowanych papierosów do podgrzewaczy

Zgodnie z przedstawionym projektem:

  • zakazu wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych o aromacie charakterystycznym oraz
  • zakazu wprowadzania do obrotu, produkcji i importu w celu wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych zawierających środki aromatyzujące w jakichkolwiek ich komponentach i nadawania wyrobom tytoniowym właściwości technicznych, które pozwalają na zmianę zapachu lub smaku danych wyrobów tytoniowych lub intensywności ich dymu

nie stosuje się do wyrobów tytoniowych innych niż papierosy, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów i podgrzewane wyroby tytoniowe.

Nowe obowiązki producentów i importerów nowatorskich wyrobów tytoniowych

Przedstawiony projekt zobowiązuje producentów i importerów nowatorskich wyrobów tytoniowych do niezwłocznego przekazania Prezesowi Biura do spraw Substancji Chemicznych wszystkich nowych lub zaktualizowanych informacji dotyczących:

  • analiz;
  • badań;
  • dostępnych badań naukowych dotyczących toksyczności, właściwości uzależniających i atrakcyjności takich wyrobów, w szczególności w odniesieniu do ich składników i wydzielanych substancji;
  • dostępnych analiz, ich streszczeń i badań rynku na temat preferencji różnych grup konsumentów, w tym młodych ludzi i innych osób aktualnie używających wyrobów tytoniowych;
  • innych dostępnych i istotnych informacji, w tym analiz stosunku ryzyka do korzyści związanych z takimi wyrobami, analiz ich spodziewanych skutków w kontekście zaprzestania i rozpoczęcia spożycia tytoniu oraz przewidywań dotyczących sposobu postrzegania tych wyrobów przez konsumentów.

Co istotne, Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych może żądać od producentów lub importerów nowatorskich wyrobów tytoniowych przeprowadzenia dodatkowych badań lub przekazania dodatkowych informacji.

Zgodnie z uzasadnieniem przyznanie wskazanych wyżej uprawnień ma na celu przede wszystkim uzyskanie przez Prezesa Biura do spraw Substancji Chemicznych większej wiedzy w zakresie właściwości fizycznych i chemicznych nowatorskich wyrobów tytoniowych. Ponieważ stanowią one nowy rodzaj wyrobów tytoniowych, nie zostały jeszcze przebadane w stopniu porównywalnym z tradycyjnymi wyrobami tytoniowymi. Co więcej, dodatkowe badania i informacje pozwolą Prezesowi Biura do spraw Substancji Chemicznych na bardziej kompleksową ocenę nowatorskich wyrobów tytoniowych, które są wprowadzane do obrotu.

Etap legislacyjny

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych projekt nowelizacji TytońU. Nowelizacja ma wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →