• Niniejsze rozporządzenie wprowadza zmiany do rozporządzenia Rady Ministrów z 19.3.2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 512).

Obowiązkowa kwarantanna

Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach kwarantanny na terytorium Polski, na której wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Do 9.4.2021 r. osoby, które przekraczają zewnętrzną granicę Polski muszą poddać się obowiązkowej kwarantannie, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 ze zm. dalej: ZapobChoróbU), trwającą 10 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy. Rozporządzenie zawiera też warunki, których spełnienie zwalnia z konieczności odbywania kwarantanny. Przepisy dotyczące podróżujących przekraczających zewnętrzne granice Unii Europejskiej różnią się od tych obowiązujących podróżnych spoza strefy Schengen.

Podróżujący ma obowiązek przedłożyć wynik testu na obecność koronawirusa w języku polskim lub angielskim na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej lub Policji.

Kwarantanną objęte zostały osoby przekraczające morski odcinek granicy Rzeczypospolitej Polskiej regularnym połączeniem promowym oraz odcinek lądowy granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Federalną Niemiec lub Republiką Słowacką, niezależnie od środka transportu, którym się przemieszczają, bądź pieszo, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli cel przemieszczania się tych osób jest inny niż dotarcie do swojego miejsca zamieszkania, osoby te zobowiązane są posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź