Sprawozdanie finansowe jako element wstępnego planu restrukturyzacyjnego

W stanie prawnym sprzed 1.12.2021 r. dłużnik był zobowiązany do złożenia bilansu sporządzonego dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku, wyłącznie przy składaniu do sądu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego – art. 227 ust. 1 pkt 5 ustawy z 6.12.2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1909; dalej: PrRestr). W stanie prawnym po 1.12.2022 r. ustawodawca nie tylko utrzymał obowiązek wskazany w art. 227 ust. 1 pkt. 5 PrRestr, lecz także wprowadził dodatkowy wymóg formalny – dołączenia do wstępnego planu restrukturyzacyjnego sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Wstępny plan restrukturyzacyjny stanowi obligatoryjny element wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego (art. 227 ust. 1 pkt 2 PrRestr), postępowania układowego (art. 265 w zw. z art. 227 ust. 1 pkt 2 PrRestr), oraz postępowania sanacyjnego (art. 284 ust. 1 pkt 3 PrRestr). Z kolei elementy wstępnego planu restrukturyzacyjnego zostały określone w art. 9 PrRestr, według którego w brzmieniu po 1.12.2021 r. wstępny plan restrukturyzacyjny zawiera co najmniej analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika, wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nim kosztów, oraz wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych (art. 9 ust. 1 PrRestr). Ponadto wstępny plan restrukturyzacyjny zawiera również sprawozdanie finansowe dłużnika, sporządzone dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku (art. 9 ust. 2 PrRestr).

Praktyczne przełożenie nowelizacji sprowadza się do faktu, że obecnie dłużnicy muszą wykonać znacznie większą pracę niż dotychczas, aby złożyć formalnie skuteczny wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Dotychczas obowiązek przedłożenia bilansu dotyczył wyłącznie wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Natomiast obecnie dłużnicy muszą sporządzić w ustawowym terminie całe sprawozdanie finansowe dla potrzeb wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Prawo i postępowanie cywilne – najczęściej wybierane moduły. Skonfiguruj Twój System Legalis! Sprawdź

Sprawozdanie finansowe a bilans we wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego

Należy wskazać, że spory praktyczne może wywołać fakt, że przy nowelizowaniu art. 9 PrRestr ustawodawca nie usunął normy zawartej w art. 227 ust. 1 pkt. 5 PrRestr, zobowiązującej do przedłożenia do wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego bilansu dłużnika.

Zgodnie bowiem z art. 45 ust. 2 RachunkU sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego, a także dodatkowe informacje i objaśnienia. Przedłożenie sprawozdania finansowego w ramach wstępnego planu restrukturyzacyjnego powinno więc prima facie wyczerpywać obowiązek przedłożenia bilansu w trybie art. 227 ust. 1 pkt. PrRestr. Z uwagi na krótki upływ czasu od momentu wejścia w życie nowelizacji nie jest jeszcze znana praktyka sądów, jednak oczekiwanie przedłożenia dwóch egzemplarzy bilansu: jednego w trybie art. 227 ust. 1 pkt 5 PrRestr, drugiego zaś jako elementu sprawozdania finansowego w trybie art. 9 ust. 2 PrRestr, wydaje się być wątpliwe.

Niemożność złożenia sprawozdania finansowego

Zgodnie z art. 9 ust. 3 PrRestr dłużnik jest zobowiązany do podania przyczyn niemożności załączenia sprawozdania finansowego do wstępnego planu restrukturyzacyjnego. Powyższe oznacza, że odstąpienie od obowiązku wprowadzonego ustawą z 28.5.2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1080; dalej: ZmKRZU21) jest uzasadnione jedynie w sytuacji, gdy dłużnik obiektywnie nie może takiego sprawozdania załączyć, a ustawodawca wymaga, aby wskazał on przyczyny zaniechania.

ZmKRZU21 wprowadziła szereg daleko idących zmian w prawie restrukturyzacyjnym, w szczególności poprzez pełną elektronizację postępowania restrukturyzacyjnego. Obowiązek dołączania sprawozdania finansowego do wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego został niejako pominięty w związku z innymi, szerzej omawianymi zmianami dotyczącymi Krajowego Rejestru Zadłużonych. Należy więc podkreślić wagę dokonanej nowelizacji art. 9 PrRestr, ponieważ niezałączenie sprawozdania finansowego oraz niewskazanie przyczyn jego niezałączenia stanowi brak formalny wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, co implikuje konieczność wszczęcia procedury z art. 130 § 1 KPC w zw. z art. 209 ust. 1 PrRestr. Nieuzupełnienie braku w terminie 7 dni od wezwania skutkuje zwrotem wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.
Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →