Zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570; dalej: VATU), w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może też wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z art. 31a ust. 2 VATU, w przypadku gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Na deser warto też pamiętać, że kwota podatku na fakturze powinna być wyrażona zawsze w walucie krajowej.

Wszystko to sprawia, że w momencie wystawienia faktury podatnik powinien zasadniczo wiedzieć jakim kursem waluty obcej powinien się posłużyć. Nowa definicja wystawienia faktury trochę utrudnia sprawę. Dość ławo można bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której data wystawienia faktury w obecnym rozumieniu (wskazana na fakturze) będzie różnić się od daty rzeczywistej (skutecznej) wysyłki do KSeF. Faktury ustrukturyzowane oczywiście będą mogły być wystawiane w walutach obcych. Co wówczas z przeliczeniami?

Fiskus proponuje uproszczenie

W praktyce możliwe jest wystąpienie sytuacji, gdy faktura ustrukturyzowana w walucie obcej z różnych przyczyn nie zostanie wystawiona przy użyciu KSeF w dacie wskazanej zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 1 VATU. Przykładowo u podatników wystawiających systemowo tysiące faktur, nawet kilkusekundowe przesunięcie wystawienia faktury na kolejny dzień powodowałoby konieczność skorygowania zastosowanego kursu przeliczeniowego na wystawionej w walucie obcej fakturze. Przepisy obowiązkowego KSeF wprowadzą więc pewną modyfikację i panaceum na takie właśnie sytuacje. Oto bowiem zgodnie z art. 31a ust. 1a VATU, w przypadku dostaw towarów i świadczenia usług, dla których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, przeliczenia na złote podatnik może dokonać według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP lub EBC na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury w rozumieniu „klasycznym” (a więc dzień wskazany w fakturze ustrukturyzowanej w pozycji P_1). Warunkiem jest jednak to, by faktura ustrukturyzowana została przesłana do KSeF nie później niż następnego dnia po dniu wskazanym w poz. P_1. Podobna zasada dotyczyć będzie faktur wystawianych przed powstaniem obowiązku podatkowego.

Jak korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur? Pobierz bezpłatny, praktyczny poradnik! Sprawdź

Komentarz

Pamiętajmy, że zgodnie z art. 106i ust. 7 VATU, fakturę można wystawić zasadniczo nawet 60 dni przed powstaniem obowiązku podatkowego. W tej materii nie powinno dojść do jakichkolwiek zmian legislacyjnych. Poza rzecz jasna samą redefinicją pojęcia wystawienia faktury, którym będzie skuteczna wysyłka dokumentu do KSeF (a nie wskazanie daty w pozycji P_1). Zasadniczą wątpliwością wynikającą z nowych regulacji jest więc przede wszystkim rozbieżność czasowa między zastosowaniem kursu a wystawieniem faktury a’la KSeF. Z oczywistych względów, podatnik jest w stanie zastosować dany kurs (np. do przeliczenia kwoty VAT na PLN i wykazania tej kwoty na fakturze) w momencie twórczej pracy nad treścią faktury ustrukturyzowanej. Punktem odniesienia dla podatnika może być więc data generowania faktury w wymaganym formacie, przede wszystkim jednak data wskazana z polu P_1. Nowe rozwiązanie pozwala na stosowanie kursu z dnia roboczego sprzed dnia wskazanego w P_1, ale tylko jeśli faktura zostanie skutecznie wystawiona kolejnego dnia.

Przykładowo, jeżeli podatnik wskazał w polu P_1 datę 30.9.2024 r. i zastosował kurs z 29.9.2024 r., to jest to działanie prawidłowe nawet, jeśli faktura została skutecznie wysłana 1.10.2024 r. Nie trzeba korygować takiej faktury. Ale jeśli skuteczna wysyłka będzie miała miejsce później (np. 3.10.2024 r.) to zastosowany przez podatnika kurs wymiany nie jest już poprawny. Choć przepisy o tym nie wspominają, najbardziej zasadnym panaceum na taką sytuację może więc okazać się korekta faktury (aby wykazać kwotę podatku VAT w prawidłowej wysokości). Nie ma się co oszukiwać, bez wdrożenia odpowiednich wentyli bezpieczeństwa przyczyni się to do wzrostu liczby faktur korygujących (przynajmniej w teorii). Uproszczenie legislacyjne będzie działać jedynie w wąskim spectrum przypadków.

Problem dotyczy przede wszystkim tych sytuacji, w których faktura jest wystawiana przed powstaniem obowiązku podatkowego albo sama ma nań wpływ. Pamiętajmy, że zgodnie z zasadą ogólną z art. 19a ust. 1 VATU, obowiązek podatkowy powstaje w momencie dostawy towarów lub świadczenia usług. Jeśli faktura jest wystawiana później, ewentualne rozbieżności między datą skutecznego wystawienia a datą wykazaną w polu P_1 nie mają dla kwestii przeliczania walut obcych znaczenia.

Pamiętajmy też o fakturach korygujących (one też będą obowiązkowo w KSeF). Zgodnie z art. 31b ust. 1 VATU, w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania wyrażone w walucie obcej uległy zmianie, przeliczenia na złote dokonuje się co do zasady (są odstępstwa) według kursu danej waluty obcej przyjętego do przeliczenia kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania przed jej zmianą (kurs historyczny). Tym bardziej warto, aby ów kurs historyczny był stosowany prawidłowo, żeby błąd nie powielał się również przy okazji ewentualnej korekty.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →