Stan faktyczny

Austriacki organ nadzoru rynku finansowego (dalej: FMA), który jest „centralnym właściwym organem administracyjnym” w rozumieniu dyrektywy 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15.12.2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe są dopuszczane do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE (Dz.Urz. UE L z 2004 r. Nr 390, s. 38 ze zm; dalej: dyrektywa 2004/109/WE) nałożył sankcje finansowe na spółki i osoby fizyczne w związku z naruszeniem obowiązku zawiadomienia emitenta, którego akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Austrii, o nabyciu przez nie pakietu akcji osiągającego próg 30% ogólnej liczby głosów tego emitenta.

Sąd odsyłający wskazał, że austriacka ustawa, transponująca dyrektywę 2004/109/WE, nakłada obowiązki zawiadomienia na osoby posiadające znaczny pakiet akcji, tj. rzędu 30% i więcej ogólnej liczby głosów emitenta i że obowiązki te są bardziej rygorystyczne niż obowiązki przewidziane w tej dyrektywie. Sąd odsyłający zastanawia się nad zgodnością tych bardziej rygorystycznych wymogów dotyczących zawiadamiania z art. 3 ust. 1a akapit czwarty pkt (iii) dyrektywy 2004/109/WE w zakresie, w jakim zgodnie z tym przepisem wymogi te powinny być nie tylko przewidziane w przepisach ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych przyjętych w szczególności w odniesieniu do ofert przejęcia, lecz również nadzorowane przez organy wyznaczone przez państwa członkowskie zgodnie z art. 4 dyrektywy 2004/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21.4.2004 r. w sprawie ofert przejęcia (Dz.Urz. UE L z 2004 r. Nr 142, s. 12; dalej: dyrektywa 2004/25/WE).

4 moduły Systemu Legalis z Bazą prawa i orzecznictwa od 183 zł netto/m-c Sprawdź

Stanowisko TSUE

Wyjątek

Z treści art. 3 ust. 1a akapit czwarty dyrektywy 2004/109/WE wynika, że macierzyste państwo członkowskie nie może stosować wobec akcjonariusza albo osoby fizycznej lub prawnej, o których mowa w art. 10 lub art. 13 dyrektywy 2004/109/WE wymogów bardziej rygorystycznych niż określone w tej dyrektywie. Jednakże zakaz ten podlega trzem wyjątkom, wymienionym w ppkt (i)–(iii) akapitu czwartego dyrektywy 2004/109/WE.

Wyjątek zawarty w akapicie czwartym ppkt (iii) art. 3 ust. 1a dyrektywy 2004/109/WE umożliwia macierzystemu państwu członkowskiemu zastosowanie względem akcjonariuszy, bądź osób fizycznych lub prawnych, o których mowa w art. 10 lub art. 13 dyrektywy 2004/109/WE, przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych przyjętych w odniesieniu do ofert przejęcia, transakcji łączenia i innych transakcji mających wpływ na własność spółek lub ich kontrolowanie, nadzorowanych przez organy, wyznaczone przez państwa członkowskie na mocy art. 4 dyrektywy 2004/25/WE. Pierwsza przesłanka przewidziana w ppkt (iii), od której uzależnione jest stosowanie bardziej rygorystycznych wymogów niż te określone w dyrektywie 2004/109/WE, polega na tym, że takie wymogi, w tym dotyczące zawiadamiania o nabyciu znacznego pakietu akcji, zostały przewidziane w przepisach ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych dotyczących ww. transakcji.

„Osoby działające w porozumieniu”

Trybunał wskazał, że przepisy dyrektywy 2004/25/WE regulują obliczanie progu znacznego pakietu akcji w spółce posiadanej przez osobę fizyczną lub prawną, powyżej którego osoba ta jest zobowiązana do ogłoszenia publicznej oferty przejęcia, w celu ochrony akcjonariuszy mniejszościowych tej spółki. Przepisy te przewidują, w odniesieniu do nabycia pośrednich pakietów akcji, wymogi bardziej rygorystyczne niż wymogi regulujące obliczanie wysokości progów nabycia znacznych pakietów akcji, które prowadzą do powstania obowiązku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu znacznego pakietu akcji na mocy dyrektywy 2004/109/WE. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 1 dyrektywy 2004/25/WE do celów tego obliczenia uwzględnia się pakiety akcji posiadane przez „osoby działające w porozumieniu” w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. d) dyrektywy 2004/25/WE. Trybunał wskazał, że w dyrektywie 2004/109/WE nie posłużono się pojęciem „osób działających w porozumieniu”. W art. 10 lit. a) dyrektywy 2004/109/WE bierze się pod uwagę, dla celów obliczania progów udziałów rodzących obowiązek zawiadamiania o nabyciu znacznego pakietu akcji, umowy zawarte między zainteresowanymi osobami, które zobowiązują te osoby do „przyjęcia, poprzez wspólne i zgodne wykonanie praw głosu będących w ich posiadaniu, długoterminowej wspólnej polityki”. W ocenie TSUE przepisy państwa członkowskiego przyjęte w ramach dyrektywy 2004/25/WE, które opierają się na pojęciu „osób działających w porozumieniu” spełniają pierwszą przesłankę przewidzianą w art. 3 ust. 1a akapit czwarty ppkt (iii) dyrektywy 2004/109/WE dla celów stosowania wobec akcjonariuszy, względnie osób fizycznych lub prawnych, o których mowa w w art. 10 lub art. 13 dyrektywy 2004/109/WE.

Organ wyznaczony

Drugi wyjątek zawarty w art. 3 ust. 1a akapit czwarty ppkt (iii) dyrektywy 2004/109/WE, od którego uzależnione jest stosowanie – względem akcjonariuszy, bądź osób fizycznych lub prawnych, o których mowa w art. 10 lub art. 13 dyrektywy 2004/109/WE – bardziej rygorystycznych wymogów niż wymogi wskazane w dyrektywie w zakresie zawiadamiania o nabyciu znacznego pakietu akcji w danej spółce, wskazanej w art. 1 ust. 1 dyrektywy 2004/109/WE, polega na nadzorowaniu tych bardziej rygorystycznych wymogów przez organy wyznaczone przez państwa członkowskie na podstawie art. 4 dyrektywy 2004/25/WE. Z tego ostatniego przepisu wynika, że te organy są właściwe do nadzoru nad ofertami przejęcia celem stosowania przepisów, ustanowionych lub wprowadzonych na mocy dyrektywy 2004/25/WE. W związku z tym wymogi, których przestrzeganie zapewniają, muszą być przewidziane w przepisach ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych, które dotyczą w szczególności ofert przejęcia i mogą należeć wyłącznie do zakresu stosowania dyrektywy 2004/25/WE, a nie do zakresu stosowania dyrektywy 2004/109/WE. W ocenie TSUE art. 3 ust. 1a akapit czwarty ppkt (iii) dyrektywy 2004/109/WE nie może być interpretowany w ten sposób, że organ wyznaczony na podstawie art. 24 ust. 1 dyrektywy 2004/109/WE, odpowiedzialny za nadzór nad stosowaniem przepisów prawa krajowego dokonujący transpozycji tej dyrektywy, jest materialnie właściwy do nadzoru nad przestrzeganiem bardziej rygorystycznych wymogów, o których mowa, jakkolwiek wymogi te wchodzą w zakres stosowania dyrektywy 2004/25/WE. Rzecznik generalny wskazał w pkt 37 opinii, że harmonizacja dokonana przez dyrektywę 2004/109/WE może zostać dokonana wyłącznie w zakresie stosowania tej dyrektywy. Właściwy organ na podstawie art. 24 ust. 1 dyrektywy 2004/109/WE, odpowiedzialny za czuwanie nad stosowaniem przepisów przyjętych zgodnie z tą dyrektywą, nie może zatem posiadać kompetencji wykraczającej poza uprawnienia, które wywodzi z tego przepisu i które dotyczyłyby dziedziny nieobjętej tą harmonizacją, a mianowicie dziedziny ofert przejęcia, łączenia i innych operacji mających wpływ na własność i kontrolę przedsiębiorstw.

Zdaniem TSUE wykładnia art. 3 ust. 1a akapit czwarty ppkt (iii) dyrektywy 2004/109/WE, zgodnie z którą jest możliwe, że organy te, które są właściwe w zakresie nadzorowania wymienionych w nim transakcji, nie posiadają w tym celu uprawnienia do zapewnienia przestrzegania „bardziej rygorystycznych wymogów” w zakresie zawiadamiania o nabyciu znacznego pakietu akcji przewidzianych w przepisach ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych dotyczących tych transakcji nie byłaby zgodna ze zwykłym znaczeniem w języku potocznym pojęcia „nadzoru”, które odsyła do „kontroli”, a tym samym do działania polegającego na „zapewnieniu przestrzegania” pewnych norm lub wymogów.

Reasumując TSUE orzekł, że art. 3 ust. 1a akapit czwarty ppkt (iii) dyrektywy 2004/109/WE należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisom państwa członkowskiego, które nakładają na akcjonariuszy, bądź na osoby fizyczne lub prawne, o których mowa w art. 10 lub 13 dyrektywy 2004/109/WE, bardziej rygorystyczne wymogi w rozumieniu tego akapitu czwartego w zakresie zawiadamiania o nabyciu znacznego pakietu akcji niż przewidziane w tej dyrektywie, a które wynikają z przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych przyjętych w szczególności w odniesieniu do ofert przejęcia, nie przyznając przy tym uprawnień do zapewnienia poszanowania tych wymogów organowi tego państwa członkowskiego, wyznaczonemu zgodnie z art. 4 dyrektywy 2004/25/WE.

W niniejszym wyroku TSUE dokonał szczegółowej wykładni przesłanek stosowania wyjątku uregulowanego w art. 3 ust. 1a akapit czwarty ppkt (iii) dyrektywy 2004/109/WE (tzw. dyrektywy o przejrzystości). Z przepisu tego wynika możliwość objęcia akcjonariuszy lub posiadaczy innych instrumentów finansowych bardziej rygorystycznymi wymogami w zakresie zawiadamiania o nabyciu znacznego pakietu akcji, niż wymogi przewidziane w dyrektywie 2004/109/WE. Jedną z przesłanek od której uzależnione jest stosowanie tego wyjątku polega na nadzorowaniu tych bardziej rygorystycznych wymogów przez organy wyznaczone przez państwa członkowskie na podstawie art. 4 dyrektywy 2004/25/WE. W sytuacji gdy dane państwo członkowskie, tak jak w rozpatrywanej sprawie w Austrii, podzieliło kompetencje nadzorcze wynikające z dyrektywy w sprawie przejrzystości informacji o emitentach i dyrektywy w sprawie ofert przejęcia między (co najmniej) dwa organy (w prawie polskim tym organem jest Komisja Nadzoru Finansowego) zapewnienie przestrzegania tych bardziej rygorystycznych wymogów musi zostać powierzone organowi, który został wyznaczony zgodnie z art. 4 dyrektywy 2004/25/WE, a nie na podstawie art. 24 dyrektywy 2004/109/WE.

Należy zauważyć, że rozważając pytanie prejudycjalne na gruncie dyrektywy 2004/109/WE TSUE posłużył się pojęciem „osób działających w porozumieniu”. Chociaż nie pojawia się ono w tej dyrektywie, to TSUE trafnie wskazał w tym zakresie na treści art. 10 lit. a) dyrektywy 2004/109/WE.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →