• Nowelizacja przepisów art. 21c ZapobChoróbU umożliwi sprawniejsze przeprowadzenie akcji szczepień ochronnych przeciwko COVID 19, które stanowią kluczowy instrument w zwalczaniu pandemii COVID-19.
  • Ustawa weszła w życie 2.4.2021 r.

Badanie nie tylko przez lekarza

Dotychczasowe przepisy ZapobChoróbU dopuszczają do wykonywania badań kwalifikacyjnych w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego przeciw COVID-19 jedynie lekarzy. Dzięki omawianej nowelizacji przepisów ZapobChoróbU badania kwalifikacyjne będą mogły przeprowadzać również inne osoby wykonujące niektóre inne zawody medyczne. Chodzi tutaj szczególnie o pielęgniarki i położne.

Na podstawie zmienionego art. 21c ust. 5 ZapobChoróbU minister właściwy do spraw zdrowia będzie mógł wydać rozporządzenie wykonawcze, w którym określi kwalifikacje innych osób niż lekarze, które będą mogły przeprowadzać badania kwalifikacyjne w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego przeciw COVID-19.

Ustawodawca zaakcentował w uzasadnieniu do omawianej ustawy, że określając kwalifikacje osób uprawnionych do przeprowadzania badania kwalifikacyjnego, minister właściwy do spraw zdrowia będzie kierował się koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób poddanych tym szczepieniom. Z tego względu, jak czytamy w uzasadnieniu, do przeprowadzenia badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego przeciw COVID-19 zostaną uprawnieni wyłącznie przedstawiciele niektórych zawodów medycznych.

Dotychczasowe rozporządzenie wykonawcze, wydane na podstawie dotychczasowego brzmienia art. 21c ust. 5 ZapobChoróbU czyli rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15.2.2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 293), obowiązywać będzie do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia wykonawczego, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Komentarze do ustaw antykryzysowych. Moduł COVID-19 bezpłatnie w każdej konfiguracji. Sprawdź

Stomatolodzy, felczerzy, pielęgniarki

Dotychczas tylko lekarze mogą kwalifikować do szczepień na podstawie standardowego wywiadu przesiewowego wypełnianego przez pacjenta przed szczepieniem oraz badania fizykalnego pacjenta. Według nowych przepisów, na szczepienie przeciw COVID-19 być może kwalifikować będą mogli także stomatolodzy, felczerzy, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, diagności laboratoryjni, farmaceuci, fizjoterapeuci czy też studenci ostatniego roku medycyny. Jak wspomniano, kwalifikacje tych osób określi rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia. Wcześniej, rozporządzeniem ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19, umożliwiono niektórym z wymienionych osób (fizjoterapeutom, farmaceutom i diagnostom laboratoryjnym) wykonywanie szczepień ochronnych przeciwko COVID-19.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź