• Zgodnie z art. 20 ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1452, dalej: PodLokU) górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (tzw. stawki maksymalne) ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza roku.
 • Wskaźnik ten wynosi aktualnie 11,8 proc.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza roku ustalany jest na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 15.7.2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 696), ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2022 r. wzrosły o 11,8 proc. w stosunku do I półrocza roku 2021.

Podatek od nieruchomości w 2023 r. – stawki maksymalne

W 2023 r. wzrosną podatki od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,16 zł od 1 m2 powierzchni;
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni;
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,61 zł od 1 m2 powierzchni;
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z 9.10.2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,81 zł od 1 m2 powierzchni.

W 2023 r. wzrosną podatki od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych – 1,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Stawka podatku od budowli natomiast ustalana jest procentowo i wynosi 2 proc. wartości budowli ustalonej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 PodLokU.

Szkolenia online z zakresu podatków – Sprawdź aktualny harmonogram Sprawdź

Podatek od środków transportowych w 2023 r. – stawki maksymalne

W 2023 r. podatek od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton będzie kształtował się następująco:

 • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1020,16 zł;
 • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1701,84 zł;
 • powyżej 9 ton, ale poniżej 12 ton – 2042,19 zł;

W 2023 r. podatek od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton wynosić będzie 3897,01 zł.

Podatek od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyniesie w 2023 r. 2382,52 zł. Podatek od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w 2023 r. wynosić będzie 3012,13 zł (dla ciągników do 36 ton włącznie) lub 3897,01 zł (dla ciągników powyżej 36 ton).

Podatek od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w 2023 r. wynosić będzie 2042,19 zł. Natomiast podatek od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w 2023 r. wynosić będzie 2382,52 zł (dla przyczep lub naczep do 36 ton włącznie) lub 3012,13 zł (dla przyczep lub naczep powyżej 36 ton).

W 2023 r. podatek od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy, wynosić będzie 2411,44 zł (dla liczby miejsc mniejszej niż 22) lub 3048,71 zł (dla liczby miejsc równej lub większej 22).

Opłaty lokalne w 2023 r. – stawki maksymalne

Obwieszczenie Ministra Finansów zawiera także stawki opłat lokalnych na 2023 r. Zgodnie z nim określona w uchwale rady gminy na 2023 r.:

 • stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 953,38 zł dziennie,
 • stawka opłaty miejscowej w miejscowościach, posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach nie może przekroczyć 2,80 zł dziennie,
 • stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej nie może przekroczyć 3,94 zł dziennie,
 • stawka opłaty uzdrowiskowej nie może przekroczyć 5,40 zł dziennie,
 • stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć 150,93 zł rocznie za jednego psa,
 • stawka części stałej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 3,14 zł dziennie,
 • stawka części zmiennej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 0,28 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie.
Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →