Opis stanu faktycznego

H.L. został obwiniony o to, że:

  1. 23.4.2020 r. o godzinie 11:00 w miejscowości G. przy ul. H. 101 naruszył przepisy prawa dotyczące obowiązku kwarantanny w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z 31.3.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 566; dalej: OgrEpidemiiR20(1)), tj. o wykroczenie z art. 54 KW;
  2. 23.4.2020 r. o godzinie 11:00 w miejscowości G. przy ul H. 101 naruszył przepisy prawa dotyczące nieprzestrzegania nakazów i zakazów przez chorego lub nosiciela choroby zakaźnej w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z 15.4.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 673; dalej: ZmOgrEpidemiiR(3)), tj. o wykroczenie z art. 116 § 1 KW.

Wyrokiem SR w G. z 7.12.2020 r., II W 1016/20, Legalis obwiniony H.L.:

  1. został uniewinniony od popełnienia zarzucanego mu czynu z art. 54 KW;
  2. uznany za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt. 2) wniosku o ukaranie, tj. wykroczenia z art. 116 § 1 pkt 1 KW, i ukarany karą 200 zł grzywny.

Orzeczenie to nie zostało zaskarżone przez żadną ze stron i uprawomocniło się 15.12.2020 r. Kasację od powyższego wyroku na korzyść obwinionego wniósł RPO. Zaskarżył powołane orzeczenie w całości, zarzucając rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa materialnego, to jest art. 116 § 1 KW, przez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia. RPO wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku SR w G. i uniewinnienie H.L. od popełnienia przypisanego mu wykroczenia. Po rozpoznaniu kasacji wniesionej przez RPO na korzyść ukaranego SN uchylił pkt 2 zaskarżonego wyroku i uniewinnił H.L. od przypisanego mu wykroczenia z art. 116 § 1 pkt. 1 KW.

Aktualne komentarze do Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego. Skonfiguruj Twój System Legalis! Sprawdź

Uzasadnienie SN

Zdaniem SN kasacja RPO okazała się oczywiście zasadna, co umożliwiło jej rozpoznanie na posiedzeniu bez udziału stron na podstawie art. 535 § 5 KPK. Wprawdzie błędnie określono w niej zakres zaskarżenia (kasacja na korzyść nie mogła przecież dotyczyć pkt. 1) zaskarżonego wyroku, w którym uniewinniono H.L. od zarzutu popełnienia wykroczenia z art. 54 KW), a tym samym skutkować uchyleniem całego wyroku, trafnie wszelako wskazano w jej petitum na rażące naruszenie przepisu prawa materialnego w zakresie czynu przypisanego obwinionemu w pkt. 2) kwestionowanego orzeczenia. W brzmieniu obowiązującym w czasie popełnienia czynu przepis art. 116 § 1 KW penalizował umyślne nieprzestrzeganie nakazów lub zakazów, zawartych w przepisach o zapobieganiu chorobom zakaźnym lub o ich zwalczaniu przez osobę:

  1. chorą na gruźlicę, chorobę weneryczną lub inną chorobę zakaźną albo podejrzaną o tę chorobę,
  2. stykającą się z chorym na chorobę określoną w punkcie 1) lub z podejrzaną o to, że jest chora na gruźlicę lub inną chorobę zakaźną,
  3. będącą nosicielem zarazków choroby określonej w punkcie 1) lub podejrzaną o nosicielstwo.

Określona w treści art. 116 § 1 pkt. 1 KW norma prawna ma charakter blankietowy, co prowadzi do wniosku, że dla przypisania popełniania wykroczenia wskazanego w wyżej wymienionym przepisie konieczne jest w rozstrzygnięciu Sądu dokładne zredagowanie jego opisu, zawierającego wszystkiego znamiona wykroczenia, dotyczącego nieprzestrzegania zarządzeń leczniczych.

Analiza akt przedmiotowej sprawy nie pozostawia wątpliwości, że SR w G. ograniczył się jedynie do uznania, że obwiniony H.L. popełnił wykroczenie z art. 116 § 1 pkt. 1 KW. Sąd nie dokonał jednak ustaleń faktycznych w zakresie konkretnej postaci, w jakiej wyżej wymieniony miałby dopuścić się tego wykroczenia, to jest jako chory, nosiciel choroby zakaźnej, czy też podejrzany o zakażenie. Definicje tych pojęć określone zostały w art. 2 ustawy z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2026). Z opisu czynu sformułowanego we wniosku o ukaranie i w całości zaaprobowanego przez Sąd meriti nie wynika, w jaki sposób nastąpiło popełnienie analizowanego wykroczenia, chociaż jego kwalifikacja prawna mogłaby sugerować, że chodzi o osobę chorą na gruźlicę, chorobę weneryczną lub inną chorobę zakaźną albo podejrzaną o tę chorobę.

Tymczasem należy zwrócić uwagę, że jedyna informacja o powodzie objęcia zakazami lub nakazami ukaranego H.L. została zawarta w notatce urzędowej funkcjonariusza Policji, w której wskazano, że żona wymienionego wróciła z zagranicy i odbywała kwarantannę. To z kolei mogło wskazywać na drugą lub trzecią z postaci wykroczenia, o którym mowa w art. 116 KW (osoba stykająca się z chorym na chorobę określoną w art. 116 § 1 pkt. 1 KW lub z podejrzanym o to, że jest chory na gruźlicę lub inną chorobę zakaźną – art. 116 § 1 pkt 2 KW; albo będąca nosicielem choroby określonej w art. 116 § 1 pkt. 1 KW lub podejrzaną o nosicielstwo – art. 116 § 1 pkt 3 KW). Jest to jednak wyłącznie domniemanie, gdyż nie wynika ono wprost z opisu czynu zawartego w zaskarżonym wyroku, a to ma w tym wypadku decydujące znaczenie.

Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych. Skonfiguruj Twój System Legalis! Sprawdź

Obecnie wyjaśnienie wskazanych wątpliwości nie jest już możliwe, bowiem wymagałoby to dokonywania kolejnych, nowych ustaleń faktycznych, co jest sprzeczne z zasadą niepogarszania sytuacji obwinionego. Mając na względzie powyższe, należało skonstatować, że opis czynu w analizowanej sprawie, przyjęty we wniosku o ukaranie, a następnie nieprawidłowo zaaprobowany przez SR, uniemożliwia dokładne stwierdzenie, w jaki sposób ukarany H.L. dopuścił się zarzucanego mu wykroczenia: Czy naruszył prawo, będąc chorym lub nosicielem choroby zakaźnej (co w żaden sposób nie wynika ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego), czy też nie przestrzegał kwarantanny. Takie postąpienie Sądu procedującego w niniejszej sprawie naruszyło zasadę nullum crimen sine lege, z której wynika obowiązek dokładnego określenia znamion przypisanego typu wykroczenia oraz udowodnienia realizacji tych znamion (vide na gruncie analogicznego stanu faktycznego wyrok SN z 27.1.2022 r., III KK 522/21). Jednocześnie, mając na względzie treść zakazu reformationis in peius, w przedmiotowej sprawie nie będzie możliwe ponowne procedowanie celem konwalidowania uchybienia stwierdzonego w wyroku SR. Co więcej nie byłoby to możliwe również z uwagi na standardy konstytucyjne, chociaż RPO nie podniósł tej kwestii w swojej kasacji.

ZmOgrEpidemiiR(3), stanowiące podstawę do zdekodowania normy nakazującej obywatelowi poddanie się kwarantannie po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej, a tym bardziej osobie, co do której zastosowano kwarantannę jako domownikowi obywatela przekraczającego granicę Rzeczypospolitej Polskiej poddanego kwarantannie, zostało wydane z naruszeniem zasad określonych w art. 52 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 1 i 3 Konstytucji RP. Oznacza to, iż nie mogło ono tworzyć podstawy prawnej do wypełnienia blankietu normy sankcjonowanej art. 116 § 1 pkt. 1-3 KW i prowadzić do ukarania na podstawie tego przepisu. Nie da się bowiem zrekonstruować normy nakazującej poddanie się kwarantannie z określonych regulacji w sposób nienaruszający standardów konstytucyjnych. Konsekwencją powyższego było uniewinnienie H.L. od popełnienia czynu przypisanego mu w pkt. 2) zaskarżonego wyroku i obciążenie Skarbu Państwa kosztami procesu również w tej.

Na tle rozpoznawanej sprawy jawi się bezsporne twierdzenie, że doszło do wadliwego i naruszającego art. 92 ust. 1 Konstytucji RP upoważnienia, zawartego w art. 46b pkt. 12 ustawy z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2021 r. poz. 2069), niezawierającego żadnych wytycznych dotyczących treści aktu (zob. wyrok WSA w Warszawie z 13.1.2021 r., VII SA/Wa 1635/20, Legalis). W takiej sytuacji rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w zakresie, w jakim ograniczało prawa i wolności konstytucyjne, nie może być uznane przez Sąd za skuteczną i legalną podstawę prawną ograniczenia tych praw i wolności obywateli, a w konsekwencji – ukarania ich (zob. wyroki Sądu Najwyższego: z 29.6.2021 r., II KK 255/21, Legalis; z 26.8.2021 r., III KK 264/21, Legalis; z 27.10.2021 r., III KK 344/21, Legalis).

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →