Czym będzie praca zdalna

W przygotowanym projekcie podano definicję pracy zdalnej, która znajdzie się w KP. Pracą zdalną będzie praca polegająca na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu zamieszkania pracownika lub w innym miejscu ustalonym przez pracownika i pracodawcę, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Taki rodzaj pracy będzie mógł zostać uzgodniony przy zawieraniu umowy o pracę albo już w trakcie zatrudnienia. W razie uzgodnienie w trakcie trwania stosunku pracy z taką inicjatywą będzie mógł wyjść zarówno pracodawca, jak i pracownik.

Kodeks pracy. Komentarz + Aneks do specustawy Regulacje Covid-19 w prawie pracy – bieżąca aktualizacja w Systemie Legalis Sprawdź

Najważniejsze założenia przewidziane w projekcie ustawy

Do najważniejszych zasad wykonywania pracy zdalnej przedstawionych w projekcie należy:

  1. Możliwość polecenia pracy w szczególnych przypadkach. Projekt przewiduje, że pracodawcę w szczególnych przypadkach (tj. w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, lub gdy jest to niezbędne ze względu na obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, o ile z przyczyn niezależnych od pracodawcy zapewnienie tych warunków w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe) będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej, przy zastrzeżeniu uprzedniego oświadczenia przez pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy w tej formie.
  2. Uregulowanie zasad wykonywania pracy zdalnej. Zasady wykonywania takiego rodzaju pracy będę ustalane w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową lub w regulaminie ustalonym przez pracodawcę, jeżeli nie dojdzie do zawarcia porozumienia z zakładową organizacją związkową oraz w przypadku, gdy u pracodawcy nie działa żadna zakładowa organizacja związkowa.
  3. Możliwość wykonywania pracy na wniosek pracownika. Zostanie wprowadzona możliwość wykonywania pracy zdalnej na wniosek pracownika także w przypadku, gdy nie zostało zawarte porozumienie albo regulamin określający zasady wykonywania pracy zdalnej. Na wniosek pracownika praca zdalna będzie mogła być wykonywana także w sposób okazjonalny w wymiarze 12 dni w skali roku kalendarzowego. Ponadto wniosek o wykonywanie pracy zdalnej będzie dla pracodawcy co do zasady wiążący w przypadku określonej grupy pracowników np. pracowników wychowujących dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia, pracowników rodziców dzieci z niepełnosprawnością.
  4. Uprawnienie do wycofania pracy zdalnej. W KP mają znaleźć się zapisy umożliwiające prawo do wiążącego wycofania się z pracy zdalnej przez pracodawcę lub pracownika – w terminie 3 miesięcy od dnia jej podjęcia.
  5. Uregulowanie obowiązków pracodawcy wobec pracownika. Projekt ministerstwa zakłada uregulowanie obowiązków pracodawcy w stosunku do pracownika wykonującego pracę zdalną dotyczących m.in. dostarczenia pracownikowi materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, pokrycia kosztów bezpośrednio związanych z pracą zdalną. Ponadto projekt przyznaje pracodawcy i pracownikowi uprawnienie do zawarcia porozumienia w zakresie wykorzystywania przez pracownika prywatnych narzędzi i materiałów w pracy zdalnej.
  6. Kontrola pracy zdalnej. Kodeks ma zawierać regulacje dotyczące zasad kontroli pracownika przez pracodawcę w miejscu wykonywania pracy zdalnej.
  7. Zakaz dyskryminacji. Wprowadzony zostanie zakaz dyskryminacji pracownika wykonującego pracę zdalną. Ponadto zagwarantuje się pracownikowi wykonującemu pracę zdalną prawa do przebywania na terenie zakładu pracy na zasadach przyjętych dla pracowników.

W końcu bezpieczne wykonywanie pracy zdalnej

W projekcie znajdą się zapisy dotyczące zasad bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej. Te zapisy są bardzo istotne. Wielokrotnie podnoszono, że brak jest w obecnym stanie prawnych przepisów dotyczących BHP przy pracy zdalnej. Wprowadzone zostaną szczegółowe zasady w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca będzie zobowiązany m.in. do: organizowania stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, dbania o bezpieczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego. Narzędzia pracy i materiały wykorzystywane przez pracowników przy pracy zdalnej będą musiały spełniać wymagania określone w przepisach kp. Będzie to dotyczyło przypadku, kiedy to pracodawca zapewnia narzędzia ale także, gdy pracownik będzie wykorzystywał własny sprzęt.

Szkolenie wstępne BHP osób zatrudnianych do pracy zdalnej w całości będzie mogło się odbywać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Wszyscy pracownicy wykonujący pracę zdalnie będą podlegali szkoleniom okresowym BHP z wyjątkiem pracowników wykonujących pracę zdalną okazjonalnie. Pracodawca będzie miał obowiązek sporządzić ocenę ryzyka zawodowego w tym zagrożeń na które może napotkać pracownik najczęściej w miejscu swojego zamieszkania.

Pracownikowi wykonującemu pracę zdalną nie będzie można powierzać prac szczególnie niebezpiecznych, w wyniku których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych dla pomieszczeń mieszkalnych, z zastosowaniem substancji niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, żrących, promieniotwórczych, drażniących, uczulających lub innych o nieprzyjemnym zapachu, pylących lub intensywnie brudzących.

Do badania wypadku przy pracy zdalnej będą stosowane odpowiednio przepisy o wypadkach w pracy. Przy czym w przepisach znajdzie zapis uwzględniający prawo pracownika do ochrony prywatności oraz niezakłócania miru domowego.

Zmiany są na etapie legislacyjnym. Zawiera je projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź