Uzasadnienie niniejszej decyzji nie zostało jeszcze opublikowane. O powodach wymierzenia kary Prezes UOKiK poinformował w komunikacie prasowym.

Na czym polegały niedozwolone praktyki?

Prezes UOKiK od 2018 r. prowadził postępowanie przeciwko sieciom fitness oraz operatorowi kart Multisport, w związku z niedozwolonymi porozumieniami dotyczącymi podziału rynku. Największy udział w dokonywaniu tych ustaleń miał operator kart Multisport – Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zmowa polegała na dokonaniu takiego podziału rynku, aby sieci nie konkurowały bezpośrednio ze sobą w tych rejonach, w których poszczególne z nich w największym stopniu rozwijały swoją działalność. W toku postępowania ustalono, że działania te były podejmowane przez około 5 lat w okresie od 2012, przynajmniej do 2017 roku. Jak wynika z komunikatu prasowego Prezesa UOKiK w Warszawie była to sieć Calypso, w Poznaniu – Fabryka Formy, we Wrocławiu – Fitness Academy, a w Krakowie – Fitness Platinium.

Benefit Systems był pośrednikiem w zawieraniu ustaleń. Jednakże bezpośredni udział przy niniejszych porozumieniach mieli menedżerowie będący przedstawicielami sieci. Jak ustalił Prezes UOKiK, ich kontakty dotyczyły na przykład dopuszczenia do otwarcia jednego z klubów Fabryki Formy w Warszawie. Konsultacje dotyczyły zarówno ilości placówek (ostatecznie otwarta została tylko jedna), jak i rejonu, w którym klub miał zostać otwarty.

W ocenie Prezesa UOKiK skutkiem niedozwolonych praktyk podejmowanych przez sieci było ograniczenie możliwości wyboru sieci przez osoby korzystające z klubów.

Co więcej, wskutek działań jakie były prowadzone przez Benefit Systems, zyski poszczególnych klubów stopniowo zaczęły być uzależnione od przychodów osiąganych od klientów korzystających z programu Multisport. W konsekwencji, mogło to przyczynić się do ułatwienia przejęcia niektórych sieci przez Benefit – np. sieci siłowni i klubów Zdrofit oraz Fabryka Formy.

Prawo i postępowanie cywilne – najczęściej wybierane moduły w Systemie Legalis Sprawdź

Decyzja Prezesa UOKiK

W decyzji, Prezes UOKiK:

  1. uznał działania kubów fitness za praktykę ograniczającą konkurencję na krajowym rynku świadczenia usług fitness,
  2. nakazał zaniechania niedozwolonych praktyk,
  3. nałożył kary pieniężne na poszczególne sieci oraz ich przedstawicieli,
  4. obciążył ukarane podmioty kosztami postępowania.

Postępowanie prowadzone przez Prezesa UOKiK dotyczyło 16 spółek oraz 6 menadżerów podejrzewanych o dokonywanie niedozwolonych ustaleń. Ukaranych zostało ostatecznie 8 podmiotów i 6 osób fizycznych, w tym m.in.:

  • Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie – karą w wysokości 26.915.218,36 złotych,
  • Platinium Wellness Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – karą 3.015.592,17 złotych,
  • Calypso Fitness S.A. z siedzibą w Warszawie – karą 1.504.490,93 złotych,
  • menadżera będącego przedstawicielem Benefit Systems S.A. – karą 302.500 złotych.

Menadżerowie sieci zostali ukarani, ponieważ zdaniem Prezesa UOKiK, to te osoby decydowały o prowadzeniu rozmów i charakterze podziału rynku, wobec czego ponoszą indywidualną odpowiedzialność za niedozwolone działania.

Skąd tak wysoki wymiar kary?

Wysokość kar Prezes UOKiK uzasadnił stopniem naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz zaangażowaniem poszczególnych stron w zawieranych niedozwolonych porozumieniach.

Najwyższa kara, ponad 26.000.000 złotych została wymierzona Benefit Systems, ze względu na pełnienie przez spółkę roli pośrednika w rozmowach pomiędzy poszczególnymi sieciami oraz podmiot, który z uwagi na oferowanie udziału w programie Multisport mógł ustalać warunki korzystania z tych kart przez poszczególne sieci. Jak wskazano w komunikacie Prezesa UOKiK: „w interesie Benefit Systems było zbudowanie stabilności na rynku i brak konkurencji między sieciami.”

Prezes UOKiK jako okoliczności łagodzące wymiar kary, wziął pod uwagę współpracę jednej z sieci z Urzędem w toku postępowania oraz dostarczenie istotnych informacji i dowodów dotyczących zmowy.

Co ciekawe, wymierzone przez Prezesa UOKiK kary zostały obniżone, ze względu na fakt, iż branża fitness stanowi jeden z sektorów znacząco dotknięty obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa. Gdyby nie to, kary byłyby na pewno wyższe.

Praktyki będące przedmiotem decyzji Prezesa UOKiK znane są na różnych rynkach, nie tylko w szerokorozumianych usługach fitness. Słusznie, że tego rodzaju działania są piętnowane i karane, jednak przedmiotowa decyzja budzi aktualnie pewne kontrowersje.

Jak zauważył Prezes UOKiK, branża fitness jest jedną z tych branż, które najdotkliwiej odczuwają skutki obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, wobec czego, wydanie tego rodzaju decyzji przez Prezesa UOKiK akurat teraz jest nieco zaskakujące. Co prawda, nie może umknąć uwadze, iż jej wydanie poprzedzone było wieloletnim postępowaniem, wszczętym w 2018 roku, kiedy nikt nie spodziewał się jakiejkolwiek pandemii w 2020 roku. Jednak, z uwagi na fakt, że wstrzymanie działalności przez znaczną część klubów fitness oznacza gigantyczny spadek ich przychodów, być może głębszego rozważenia wymagałoby, które dobro aktualnie podlegać powinno wyższej ochronie – czy możliwość wyboru klubu fitness przez konsumenta, czy też zachowanie możliwości prowadzenia działalności przez podmioty świadczące usługi na tym rynku oraz miejsc pracy dla zatrudnionych w nich osób.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź