• ZmPrWod22 zawiera zmiany dotyczące procedury zgłaszania zamiaru utworzenia miejsc okazjonalnych kąpieli oraz nowe przesłanki, pozwalające na ograniczenie tworzenia tego typu miejsc;
  • Procedury zgłoszenia miejsca kąpieli uległy znaczącemu uproszczeniu.

Najważniejsze zmiany proceduralne

ZmPrWod22 to przede wszystkim uproszczenie obowiązujących dotychczas procedur dotyczących tworzenia miejsc przeznaczonych do kąpieli okazjonalnych. W pierwszej kolejności, poprzez możliwość złożenia jednego wniosku do jednego organu, połączone zostały dwie procedury: procedura wydawania zgody na utworzenie kąpieliska okazjonalnego przez właściwy organ gminy oraz procedura dokonywania zgłoszenia wodnoprawnego. Dzięki nowelizacji zgłoszenie można złożyć u właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Zmieniona została forma zgody na utworzenie miejsca kąpieli okazjonalnych – z uchwały rady gminy na milczące załatwienie sprawy albo sprzeciw wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Dzięki zastosowaniu instytucji milczącego załatwienia sprawy cała procedura uzyskania pozwolenia została przyspieszona. Zgodnie z nowymi przepisami w sytuacji, gdy organ w drodze decyzji lub sprzeciwu w terminie 30 dni od dnia doręczenia kompletnego zgłoszenia nie wyrazi zamiaru utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, jest to równoznaczne z możliwością jego utworzenia. Należy podkreślić, że nie zwalnia to z obowiązku wykonania badań wody i zapewnienia obecności ratowników wodnych. Skróceniu uległ czas na dokonywanie zgłoszeń wodnoprawnych – z 30 do 21 dni.

Uproszczeniu uległ także formularz zgłoszenia miejsca kąpieli. Nie jest już konieczne dołączanie do zgłoszenia wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Organizator kąpieliska nie musi podawać w zgłoszeniu dokładnych dat poboru próbek wody do badań – wystarczy podanie przedziału czasowego, w którym będą one dokonywane. Nie trzeba też dołączać informacji o tym, czy w poprzednich latach w tym samym miejscu funkcjonowały tego typu miejsca kąpieli okazjonalnych. W formularzu zgłoszenia należy natomiast zawrzeć informacje o dostępności tego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych. Praktyczna analiza zmian. Skonfiguruj Twój System Legalis! Sprawdź

Ograniczenia tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

ZmPrWod22 wprowadza także pewne elementy zmierzające do ograniczenia tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli niezgodnie z ich przeznaczeniem. Chodzi głównie o sytuacje, gdy takie miejsca są tworzone zamiast kąpielisk. Nowe przepisy zapobiegają powstawaniu miejsc do okazjonalnych kąpieli w sytuacjach, gdy występują środowiskowe przesłanki uniemożliwiające ich utworzenie. Sprzeciw wobec zamiaru utworzenia miejsca kąpieli okazjonalnych można uzasadnić względami związanymi z ochroną zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa osób kąpiących się. W związku z powyższym w ustawie znalazły się przesłanki pozwalające na odmowę utworzenia takich miejsc, a także przepisy określające długość okresu, na jaki można utworzyć miejsce okazjonalnych kąpieli. Okres ten wynosi 30 kolejnych dni.

Wysokość opłat za tworzenie okazjonalnych miejsc do kąpieli

Warto wspomnieć, że ustawodawca zdecydował się nie podnosić wysokości opłat ponoszonych w przypadku tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli z tytułu opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. Opłaty te, tak jak dotychczas, wynoszą 0,01 zł za 1m2 gruntu pokrytego wodami.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →