• Projekt ustawy dookreśla dopuszczalną gęstość zabudowy na działce inwestora, charakter inwestycji budowlanej objętej uproszczeniami, tryb zgłaszania budowy stosownym organom administracyjnym, jak również termin wydania decyzji o warunkach zabudowy względem budynków nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  • Wskutek zaproponowanej redefinicji pojęcia budynku przeznaczonego na cele wypoczynkowe, zwolnieniu od procedury ubiegania się o pozwolenie na budowę podlegać mają także obiekty rekreacyjne do powierzchni zabudowy 70 m2.

Ułatwienia dla inwestorów

W obecnym stanie prawym, budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia z projektem budowlanym, ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia przez niego dziennika budowy –  art. 29 ust. 1 pkt 1 w zw. z: art. 30 ust. 4b; art. 42 ust. 1 pkt 2 lit. b; art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.; dalej: PrBud).

Wraz z wejściem w życie nowelizacji, która według projektu przypadać miałaby po upływie dwóch miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, katalog obiektów, których budowa nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, a jedynie zgłoszenia, zostałaby rozszerzona o kategorię wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane. Projekt ustanawia jednocześnie dopuszczalną gęstość zabudowy – dookreśla, że liczba budynków na działce nie może być większa niż jeden na każde 500 m2 powierzchni działki. Ich budowa musi być ponadto realizowana w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora. Zgłoszenie budowy budynku wymagałoby sporządzenia i załączenia projektu budowlanego, a także oświadczenia, składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej, co do przeznaczenia planowanej budowy, oświadczenia inwestora, że przyjmuje on odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy oraz stosowne potwierdzenie, że dokumentacja zgłoszeniowa jest kompletna.

Prawo budowlane i nieruchomości. Komentarz BeckOk aktualizowany co kwartał. Skonfiguruj Twój System Legalis! Sprawdź

Warunki techniczne budynków

Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 musiałaby być zgodna z przepisami wykonawczymi do PrBud, w szczególności z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.). Koniecznym byłoby również to, by projekt i budowa wskazanych domów uwzględniały zachowanie odpowiednich odległości od granic działki inwestycyjnej, gwarantujących ograniczenie obszaru oddziaływania realizowanego budynku do działki, na której miałby zostać on wybudowany.

Tryb zgłoszenia

W związku z tym, że według obecnie zaprezentowanych postulatów, budynki objęte nowelizacją miałyby być wznoszone w procedurze tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym, zgodnie z art. 30a PrBud, organ administracji architektoniczno-budowlanej winien będzie zamieścić, na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 60 dni, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu stosowne informacje. Zapewnić to ma zainteresowanym podmiotom zaznajomienie się z rozpoczętym procesem inwestycyjnym.

Budowa domów o powierzchni zabudowy do 70 m2 wymagałaby również zawiadomienia organów nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski nad zgodnością realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Na inwestorze spoczywałby jednocześnie obowiązek określony w art. 43 ust.1 pkt 2 PrBud, dotyczący wymogu geodezyjnego wyznaczenia terenu, a po wybudowaniu domu – dokonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Nowa definicja budynku na cele rekreacyjne

Pozwolenia na budowę, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 13 PrBud nie wymagają także wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki. Mocą przedstawionego projektu, proponuje się zwiększenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy tych budynków do 70 m2 z jednoczesnym wprowadzeniem ograniczenia, aby rozpiętość elementów konstrukcyjnych w takich obiektach nie wynosiła więcej niż 6 m, a wysięg wsporników był ograniczony do 2 m, co podyktowane jest względami bezpieczeństwa. W praktyce budowlanej przyjmuje się, że dopuszczalna rozpiętość belek w stropie drewnianym, liczona w świetle ścian, wynosi 6 m.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a decyzja o warunkach zabudowy

W przypadku, gdy budynki objęte przedmiotem nowelizacji tj. mieszkalne jednorodzinne oraz wolno stojące parterowe przeznaczone do okresowego wypoczynku o powierzchni zabudowy do 70 mnie będą posiadać miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, względem tych obiektów  wydawana będzie decyzja o warunkach zabudowy – według naświetlonej propozycji – w nieprzekraczalnym terminie 21 dni. Decyzje względem pozostałych budynków będą reglamentowane terminem 90 – dniowym, co wynika z większego stopnia ich skomplikowania i niepowtarzalnego charakteru. Każda z decyzji poprzedzona będzie jednak opracowaniem analizy urbanistycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 26.8.2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588) uwzględniającej istniejącą tkankę architektoniczną. Implementacja wskazanych norm pociągnie za sobą dostosowanie ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.).

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →