Stan prawny

Z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej do fiskusa zgłosił się podatnik – współwłaściciel nieruchomości gruntowej. Została na niej zainstalowana naziemnie instalacja fotowoltaiczna w celu zmniejszenia kosztów zużycia energii elektrycznej w innych zabudowaniach, zlokalizowanych w obrębie tejże nieruchomości, tj. wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, stanowiącego konstrukcyjnie samodzielną całość, a także budynków gospodarczych (garaż, 3 magazyny, kurnik). Zgodnie z informacjami podanymi przez podatnika we wniosku, owe zabudowania służyły wyłącznie do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i egzystencjalnych rodziny. Pomiar zużytej energii elektrycznej przez ww. zabudowania odbywał się za pomocą jednego licznika. Co prawda mężczyzna prowadził działalność gospodarczą w ramach gospodarstwa rolnego, pozostając przy tym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, ale nie miało to związku z użytkowaniem wspomnianych nieruchomości. Kierując pytania do fiskusa, podatnik wyjaśnił, że zawarł z bankiem umowę leasingu operacyjnego, na mocy której bank nabył i oddał mu do korzystania instalację fotowoltaiczną o mocy 21 kW. Umowa ta przewidywała płatność pierwszej raty (kapitałowej), 59 rat okresowych (kapitałowo-odsetkowe). Terminem płatności pierwszej raty okresowej był 5.12.2020 r., zaś terminem płatności ostatniej raty okresowej będzie 5.10.2025 r. Umowa uwzględniała także comiesięczną płatność wraz z ratami okresowymi – kaucji gwarancyjnej. Wartość przedmiotu leasingu wynosiła 62.000 zł oraz podatek od towarów i usług. W roku podatkowym 2020 r. podatnik uiścił pierwszą ratę (kapitałową) z VAT oraz pierwszą z 59 rat okresowych (kapitałowo-odsetkowych) z VAT, zaś w kwocie netto pierwszej raty okresowej zostały ujęte część kapitałowa oraz część odsetkowa. Wpłacił także kaucję gwarancyjną wraz z pierwszą ratą okresową. Podatnik wyjaśniał ponadto skarbówce, że:

  • Obowiązek zapłaty wszelkich należności jest i będzie przez niego udokumentowany fakturami leasingodawcy;
  • Nie dokonywał i nie ma zamiaru dokonywania odliczenia podatku od towarów i usług, zawartego w fakturach wystawianych przez bank z tytułu leasingu operacyjnego;
  • W związku z instalacją fotowoltaiczną wcześniej nie była wykorzystana żadna dotacja bądź dofinansowanie.

Aktualnie zaś mężczyzna planował skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. W związku z powyższym chciał przed upływem okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego złożyć korektę deklaracji i ująć w jej ramach ulgę termomodernizacyjną z tytułu realizacji opisanego przedsięwzięcia, w wysokości kosztów poniesionych w roku 2020 na wydatki związane z umową leasingu operacyjnego. Dodatkowo w deklaracjach za lata podatkowe 2021-2025 chciałby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej z tytułu realizacji opisanego przedsięwzięcia. Chciałby także ująć w ramach tej ulgi (za poszczególne lata podatkowe) koszty poniesione w danym roku podatkowym na raty okresowe (kapitałowo-odsetkowe) wraz z podatkiem od towarów i usług, nie więcej jednak niż do wysokości limitu 53.000 zł, ewentualnie pomniejszonego o kwotę 16.409,91 zł odpowiadającą sumie wartości pierwszej raty oraz pierwszej raty okresowej, w razie skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej w odniesieniu do roku podatkowego 2020. W związku z powyższym podatnik zapytał skarbówkę: Czy może złożyć taką korektę i czy może dokonać wspomnianych deklaracji za lata 2021–2025?

Szkolenia z zakresu prawa budowlanego i nieruchomości – Sprawdź aktualną listę szkoleń Sprawdź

Stanowisko Dyrektora KIS

Fiskus uznał, że wydatki, które podatnik ponosił, ponosi oraz będzie ponosić na rzecz banku, związane z umową leasingu operacyjnego, nie będą mieściły się w zakresie ulgi termomodernizacyjnej, o której mowa w art. 26h ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647). Wspomniane wydatki nie zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21.12.2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2489). Dyrektor KIS tłumaczył, że raty leasingowe nie mogą być utożsamiane z wydatkami na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. W omawianym przypadku nie został spełniony warunek poniesienia wydatków na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Mężczyzna dopiero nabędzie instalację po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego i po dokonaniu jej wykupu. Fiskus zwrócił także uwagę, że istotne dla możliwości korzystania z ulgi jest to, że instalacja fotowoltaiczna służy również budynkom gospodarczym.

W przypadku gdy przedsięwzięcie termomodernizacyjne jest związane z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym, to w sytuacji, gdy są spełnione łącznie wszystkie przesłanki uprawniające do ulgi, podatnik ma prawo do ulgi termomodernizacyjnej, jednakże tylko w takim zakresie, w jakim poniesione wydatki na instalację fotowoltaiczną dotyczą budynku mieszkalnego. Interpretacja została zaskarżona, ale WSA we Wrocławiu w wyroku z 22.9.2022 r., I SA/Wr 1089/21, Legalis, zgodził się ze stanowiskiem fiskusa. W rozpatrywanej sprawie garaż, magazyny i kurnik nie mogły zostać uznane za budynki mieszkalne jednorodzinne, a co za tym idzie wydatki, które byłyby związane z ich ewentualną termomodernizacją, nie mogłyby zostać zakwalifikowane do ulgi termoizolacyjnej.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →