Opis stanu faktycznego

SR w C. uznał oskarżonych:

  1. M.K. za winną tego, że w okresie między 14.3.2012 r. a 31.7.2013 r. w Balinie, działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu spółki, wobec grożącej upadłości oraz w celu udaremnienia wykonania szeregu orzeczeń, wyrządziła szkodę wielu wierzycielom przez to, że rozporządziła składnikami swojego majątku zagrożonymi zajęciem w ten sposób, że zbyła je na rzecz G. Sp. z o.o., tj. przestępstwa z art. 300 § 2 KK i art. 300 § 3 KK w zw. z art. 11 § 2 KK, w zw. z art. 12 KK, za co wymierzył jej karę 2 lat pozbawienia wolności. Z kolei 25.1.2017 r. w C., jako Prezes Zarządu w sytuacji grożącej spółce upadłości dokonała spłaty wierzyciela A.T. na kwotę 10.400 zł, działając na szkodę pozostałych wierzycieli, tj. przestępstwa z art. 302 § 1 KK, za co wymierzył jej karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, a w okresie od 24.1.2017 r. do 14.12.2017 r. ukrywała dokumenty księgowo-finansowe spółki, którymi nie miała prawa rozporządzać, tj. przestępstwa z art. 276 KK, za co wymierzył jej karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, przy czym na mocy art. 85 § 1 KK i art. 86 § 1 KK wymierzono oskarżonej karę łączną 2 lat pozbawienia wolności;
  2. T.G. za winnego tego, że w okresie między nieustalonym miesiącem 2013 r. a grudniem 2013 r. w B. oraz C., działając w imieniu Sp. M., oraz nie mogąc zaspokoić wszystkich wierzycieli, spłacił wyłącznie zobowiązanie zaciągnięte wobec L.H.I., czym działał na szkodę pozostałych wierzycieli spółki, tj. przestępstwa z art. 302 § 1 KK, za co wymierzono mu karę roku pozbawienia wolności.

Po rozpoznaniu apelacji wniesionych przez pełnomocników oskarżycieli posiłkowych, obrońcę oskarżonego, obrońcę oskarżonej, oskarżonego oraz oskarżoną, SO w K. uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę SR w C. do ponownego rozpoznania.

Prokurator wniósł na podstawie art. 539a § 1 KPK skargę na wyrok Sądu odwoławczego, zaskarżając go w całości na niekorzyść oskarżonych M.K. i T.G., zarzucając naruszenie art. 437 § 2 zdanie 2 KPK. Podnosząc powyższe, wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy SO w K. do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym.

Obrońcy oskarżonych w pisemnych odpowiedziach na złożoną skargę wnieśli o jej oddalenie.

Po rozpoznaniu skargi w trybie art. 539a § 1 KPK, wniesionej przez prokuratora, SN uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę SO w K. do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym.

Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych. Skonfiguruj Twój System Legalis! Sprawdź

Uzasadnienie SN

Zdaniem SN skarga była zasadna, co pociągało za sobą konieczność uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania SO w K. w postępowaniu odwoławczym.

Sens instytucji skargi na wyrok sądu odwoławczego polega na ograniczeniu liczby wyroków kasatoryjnych do tych sytuacji, w których przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi meriti jest absolutnie niezbędne dla realizacji celów postępowania karnego. Możliwość wydania przez sąd odwoławczy orzeczenia o charakterze kasatoryjnym została zatem w istotnym stopniu ograniczona przez ustawodawcę, wraz z wejściem w życie ustawy z 27.9.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247), ponieważ zastrzeżono ją do wyjątkowych wypadków, wyraźnie wskazanych w ustawie (por. postanowienie SN z 8.2.2022 r., III KS 2/22, Legalis).

Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w uchwale SN z 25.1.2018 r., I KZP 13/17, Legalis, zadaniem SN jest wyłącznie skontrolowanie, czy zachodzi tzw. bezwzględna przyczyna odwoławcza z art. 439 § 1 KPK, albo czy sąd odwoławczy uchylił wyrok mimo braku formalnych przeszkód określonych w art. 454 KPK do wydania wyroku zmieniającego, oraz czy konieczne jest przeprowadzenie w całości przewodu sądowego (art. 437 § 2 in fine KPK). Organ ten nie ocenia natomiast merytorycznej zasadności konstatacji sądu odwoławczego w kwestii stwierdzonych uchybień, gdyż byłoby to równoznaczne z rozpoznaniem sprawy „co do istoty” (por. postanowienie SN z 23.9.2021 r., IV KS 23/21, Legalis). W przypadku wskazania przez sąd na potrzebę uchylenia wyroku w związku z koniecznością przeprowadzenia przewodu na nowo w całości (art. 437 § 2 zd. 2 in fine KPK) SN ocenia, czy uchybienia w postępowaniu przed sądem I instancji, uzasadniające rozstrzygnięcie kasatoryjne, mogły być usunięte w postępowaniu apelacyjnym, biorąc po uwagę, że stwierdzenie konieczności, o której mowa w art. 437 § 2 zd. drugie in fine KPK, zachodzi wówczas, gdy orzekający sąd I instancji naruszył przepisy prawa procesowego. W realiach sprawy skutkowało to nierzetelnością prowadzonego postępowania sądowego, uzasadniającą potrzebę powtórzenia (przeprowadzenia na nowo) wszystkich czynności procesowych składających się na przewód sądowy w sądzie I instancji (postanowienie SN z 19.10.2021 r., V KS 25/21, Legalis).

W niniejszej sprawie SO w Krakowie uznał, że wyrok SR w C. poddany jego kontroli musi zostać uchylony ze względu na konieczność ponownego przeprowadzenia całego postępowania dowodowego.

Wskazując na braki dowodowe, SO uznał, że Sąd I instancji nie zweryfikował na rozprawie okoliczności o zasadniczym znaczeniu dla oceny, czy oskarżeni wypełnili wszystkie znamiona zarzucanych im przestępstw, co implikuje konieczność przeprowadzenia postępowania w całości od początku.

Jakkolwiek rację ma Sąd odwoławczy, że w postępowaniu prowadzonym przed SR w C. nie udało się zgromadzić pełnego materiału dowodowego, który wykazuje istotne luki wymagające uzupełnienia, jednak nie stanowiło to wystarczającej podstawy do uchylenia wyroku Sądu I instancji i przekazania sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania. Nawet tak istotne braki w tym postępowaniu nie są bowiem równoznaczne z koniecznością przeprowadzenia w sprawie na nowo przewodu sądowego w całości. Nie można tracić z pola widzenia, że konieczność ponownego przeprowadzenia wszystkich dowodów w postępowaniu przed sądem I instancji zachodzi tylko wówczas, gdy wszystkie dowody zostały nieprawidłowo przeprowadzone lub w ogóle nie przeprowadzono żadnych dowodów, albo kiedy nieprawidłowe przeprowadzenie większości dowodów w sądzie I instancji powoduje niemożność poddania ocenie tych prawidłowo przeprowadzonych (por. postanowienie SN z 27.7.2021 r., III KS 11/21, Legalis). W niniejszej sprawie nie występuje żadna z tych okoliczności.

Czynności, które należy przeprowadzić w tej sprawie, aby pozyskać kompletny materiał dowodowy umożliwiający zweryfikowanie, czy zachowanie oskarżonych wypełniło znamiona zarzuconych im przestępstw, mogą zostać z powodzeniem przeprowadzone w postępowaniu odwoławczym, bez potrzeby prowadzenia postępowania dowodowego w całości od nowa. Nie ma konieczności powtarzania dotychczas przeprowadzonych dowodów (np. z zeznań świadków), skoro brak jest zastrzeżeń do sposobu procedowania Sądu I instancji w tym zakresie: „Wykazanie potrzeby przeprowadzenia przewodu sądowego w całości na nowo musi być powiązane z argumentacją potwierdzającą wadliwość przeprowadzenia wszystkich lub co najmniej zasadniczych dowodów w sprawie, której miałby dopuścić się Sąd I instancji” (wyrok SN z 18.7.2019 r., IV KS 24/19, Legalis). Sąd odwoławczy nie miał takich zastrzeżeń do orzeczenia Sądu meriti, podkreślając jedynie niekompletność materiału dowodowego.

Komentarz

Jeżeli nie zachodzi konieczność przeprowadzenia jeszcze raz wszystkich dowodów, nie jest dopuszczalne uchylenie wyroku (por. wyrok SN z 21.5.2020 r., III KS 9/20, Legalis). Wydanie orzeczenia kasatoryjnego w takiej sytuacji, to znaczy z powodu konieczności uzupełnienia postępowania dowodowego jedynie w części, stanowi obrazę art. 437 § 2 zd. 2 in fine KPK. Z tego względu konieczne było uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania SO w K. jako Sądowi II instancji. W ponownym postępowaniu Sąd ten uzupełni materiał dowodowy w koniecznym zakresie i rozpozna zarzuty apelacji w świetle wszystkich zebranych w sprawie dowodów.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →