• Ministerstwo Klimatu i Środowiska zdecydowało się na nowelizację przepisów dotyczących czystości i porządku w gminach. Zmiany obejmą  m.in. ustawę z 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm., dalej: OdpadyU) w zakresie administracyjnych kar pieniężnych za nieprawidłowe gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Planowana nowelizacja przepisów OdpadyU wprowadza wiele zmian dotyczących kar pieniężnych za niewłaściwe gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po pierwsze karze (a nie, jak dotychczas, grzywnie) podlegać będzie zlecanie gospodarowania odpadami komunalnymi podmiotom, które nie mają stosownych decyzji lub wpisów do rejestrów (zmieniony art. 194 ust. 1 pkt 3a OdpadyU). Przewidywana wysokość kary wynosić będzie w tym wypadku od 5 tysięcy do 5 milionów zł.

Po drugie, nowela przewiduje (art. 194 ust. 1 pkt 5b OdpadyU), że wzrosną także kary za nieprowadzenie ewidencji odpadów albo prowadzenie tej ewidencji w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym. Kara wynosić będzie w tym wypadku od 1 tysiąca do 1 miliona zł. Ma to zapobiec nielegalnym formom gospodarowania odpadami i prowadzeniu pewnego rodzaju „kreatywnej ewidencji”, czyli wykazywania w dokumentacji tylko takich rodzajów i ilości odpadów, które „mieszczą się” w ramach decyzji regulujących gospodarkę odpadami przez dany podmiot.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz. Skonfiguruj Twój System Legalis! Sprawdź

Po trzecie nowelizacja OdpadyU wprowadzi zmianę sposobu ustalania wysokości kar pieniężnych za zbieranie lub przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia określonych w art. 194 ust. 4 OdpadyU, zwłaszcza odpadów niebezpiecznych. Proponuje się, aby kara obliczana była w oparciu o przesłanki z art. 199 OdpadyU. W szczególności chodzi tutaj o ilość i właściwości odpadów, możliwość wystąpienia zagrożeń dla ludzi lub środowiska oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy.

Po czwarte, omawiana nowela przewiduje obniżenie dolnej granicy administracyjnej kary pieniężnej, wymierzanej w stosunku do naruszeń, o których mowa art. 194 ust. 1 pkt 5-5a OdpadyU. Chodzi tutaj o prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 OdpadyU, bez wymaganego wpisu do rejestru lub o brak umieszczenia numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. Dotychczas tego typu kary nakładane były głównie na małych przedsiębiorców lub organizacje pożytku publicznego, dla których nawet minimalny wymiar dotychczasowej kary w wysokości 5 tysięcy zł był zbyt dużym obciążeniem i przyczyniał się do pogłębiania kryzysu spowodowanego epidemią COVID-19.

Po piąte należy wskazać, że nowela podwyższa do 5 milionów górną granicę kary za nieprawidłowości w zakresie zagospodarowania odpadów niebezpiecznych, zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych, a także odpadów palnych, powodujące duże zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska (art. 194 ust. 4 OdpadyU).

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź