• W 2021 r. maksymalna kara za przestępstwo skarbowe może wynieść nawet 27 milionów zł. Wysokość najniższej grzywny za wykroczenie zaś wyniesie 280 zł.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę na związek z wysokością grzywien i kar za wykroczenia i przestępstwa skarbowe, regulowane przepisami ustawy z 10.9.1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 19 ze zm.; dalej: KKS).

Kwalifikacja przestępstw i wykroczeń skarbowych dokonywana jest w zależności od wartości popełnionego czynu. KKS stanowi, że przestępstwem skarbowym jest czyn zabroniony przez KKS pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności. Zgodnie z KKS wykroczeniem skarbowym jest zaś czyn zabroniony przez KKS pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.

W związku z powyższym wartość graniczna między wykroczeniem skarbowym a przestępstwem skarbowym w 2021 r. będzie wynosiła 14 000 zł.

Prawo i postępowanie karnenajnowsze komentarze zawsze w Systemie Legalis Sprawdź

Wykroczenia skarbowe

KKS przewiduje, że karą za wykroczenie skarbowe jest grzywna określana kwotowo w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Kara grzywny nakładana mandatem karnym nie może przekraczać podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Kara grzywny nakładana wyrokiem nakazowym nie może natomiast przekroczyć granicy dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Przy wymierzaniu kary grzywny lub nakładania mandatu karnego, należy brać pod uwagę stosunki majątkowe i rodzinne sprawcy oraz jego dochody i możliwości zarobkowe.

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe w 2021 r. może wynieść od 280 zł do 56 000. zł. Mandat karny nie będzie mógł być natomiast wyższy niż 5 600 tys. zł. Maksymalna kara grzywny nałożona wyrokiem nakazowym wyniesie 28 000 zł.

Przestępstwa skarbowe

Kodeks karny skarbowy przewiduje trzy rodzaje kar za przestępstwa skarbowe – karę grzywny w stawkach dziennych, karę ograniczenia wolności oraz karę pozbawienia wolności. Przy wymierzaniu kary grzywny za przestępstwo skarbowe sąd, zgodnie z przepisami KKS, musi określić liczbę stawek dziennych oraz wysokość jednej stawki dziennej. Co do zasady, najniższa liczba stawek dziennych wynosi 10, najwyższa liczba stawek dziennych wynosi 720. Wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny w wysokości nieprzekraczającej 200 stawek dziennych, chyba że KKS przewiduje karę łagodniejszą. Co ważne, stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności.Warto dodać, że tak jak w przypadku wymierzania kary za wykroczenie skarbowe, tak i w przypadku wymierzania kary za przestępstwo skarbowe sąd zobowiązany jest do wzięcia pod uwagę dochodów sprawcy, jego warunków osobistych, rodzinnych, stosunków majątkowych i możliwości zarobkowych.

Kara grzywny w przypadku popełnienia przestępstwa skarbowego w 2021 r. nie będzie mogła być niższa niż 933,33 zł. Maksymalna wysokość kary grzywny wyniesie 26,88 mln zł.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź