Istota zmian

Przepisy ustawy z 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1385; dalej: PrEnerg) nakładają obowiązek składania stosownych miesięcznych sprawozdań na przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą oraz na podmioty przywożące – czyli takie, które samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu dokonują przywozu paliw ciekłych, w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu.

W praktyce „paliwami ciekłymi” mogą być substancje niemające jakiegokolwiek związku z wytwarzaniem lub przetwarzaniem energii lub mające w standardowym zakresie temperatury stały stan skupienia (np. smary czy oleje używane w procesie produkcji). Obowiązek raportowania często dotyka więc nieświadomych tego przedsiębiorców spoza branży energetycznej (jako podmioty przywożące). Informowaliśmy o tym w jednym z wcześniejszych wpisów (Odstąpienie od wymierzenia kary administracyjnej za nieterminowe składanie sprawozdań o przywozie paliw ciekłych).

Dotychczas przedmiotowe sprawozdania były składane Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki na specjalnym wzorze określonym w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw energii (art. 43d ust. 1 i 2 PrEnerg).

Znowelizowany art. 43d ust. 1 PrEnerg przewiduje, że przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, a także podmiot przywożący przekazuje Prezesowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych za pośrednictwem formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym miesięczne sprawozdanie o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu – w terminie 20 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie.

Sprawozdania będą zatem od teraz składane nie Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, ale Prezesowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i to za pomocą specjalnej platformy on-line. Bez zmian pozostają zakres rzeczowy oraz terminy raportowania.

W celu wykonania ww. przepisu i wprowadzenia systemu informatycznego, w oparciu o delegację z art. 43f ust. 4 PrEnerg, Minister Klimatu i Środowiska 21.6.2023 r. wydał rozporządzenie w sprawie systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz sprawozdań i informacji dotyczących paliw ciekłych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1252). Określa ono szczegółowo sposób prowadzenia systemu, sposób składania odpowiednich sprawozdań i informacji oraz ich wzory. Wprowadzony system nosi nazwę Platforma Paliwowa, a Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w ostatnich tygodniach rozsyłał do przedsiębiorców pisma informujące o konieczności rejestracji na niej.

Beck Akademia - praktyczne szkolenia online - sprawdź aktualny harmonogram Sprawdź

Co jeszcze się zmieniło?

Na marginesie warto również odnotować, że od 1.7.2023 r. zmianie uległ nie tylko obowiązek raportowania z art. 43d ust. 1 PrEnerg.

Za pomocą wspomnianej platformy Prezesowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych mają być odtąd przekazywane też sprawozdania zawierające informacje o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych (art. 4ba ust. 4 PrEnerg) oraz informacje o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności (art. 43e ust. 1 PrEnerg).

Komentarz

Nowy system teleinformatyczny prowadzony przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych ma – w założeniu – pomóc w uszczelnieniu obrotu paliwami oraz uprościć formalności związane ze sprawozdawczością. Za wcześnie jest, by stwierdzić, czy uda się zrealizować te cele. Docelowo system ma zostać rozbudowany o kolejne funkcjonalności, tak aby służyć realizacji także innych obowiązków o charakterze sprawozdawczym.

Tymczasem wprowadzone zmiany oznaczają, że sprawozdanie o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu za czerwiec, dla którego termin na złożenia upłynął już 20.7.2023 r., powinno zostać złożone w nowy sposób.

Co ważne, niezłożenie sprawozdania wiąże się z możliwością wymierzenia kary pieniężnej w wysokości 10 000 zł za każdy z miesięcy (art. 56 ust. 1 pkt 12b; art. 56 ust. 2h pkt 4 PrEnerg), przy czym za brak złożenia sprowadzania może zostać uznane także złożenie go w niewłaściwy sposób (tj. w sposób obowiązujący do 1.7.2023 r.).

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →