• Projektowane zmiany BiegRewU wiążą się m.in. ze zmianami w ustawie z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm., dalej: RachunkU), dotyczącymi sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji 2019/815 z 17.12.2018 r. uzupełniającym dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania (Dz.Urz. UE L 2019 r. Nr 143, s. 1; dalej: rozporządzenie 2019/815).
  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, w tym BiegRewU, przygotowany został przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Badanie sprawozdań finansowych

Część zmian, które wprowadzone zostaną w BiegRewU wynika ze zmian w RachunkU. Dotyczą one ujednolicenia wymogów związanych z formatami, w jakich należy składać sprawozdania finansowe. Jak wynika z przepisów rozporządzenia 2019/815 powinny to być formaty XHTML. Dlatego też konieczne okazało się wprowadzenie do BiegRewU zapisów, które obligują biegłych rewidentów do zbadania, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z odpowiednimi wymogami ustawowymi czyli czy zostało oznakowane zgodnie z wymogami rozporządzenia 2019/815.

Nowelizacja ustawy o e-doręczeniach od 3.7.2021 r. - w Iuscase masz to pod kontrolą! Sprawdź

Zmiany związane z postępującą cyfryzacją życia gospodarczego

Doprecyzowane zostaną przepisy art. 57 BiegRewU, dotyczące sposobu postępowania w przypadku zmiany danych podlegających wpisowi na listę firm audytorskich. Zmiany danych podlegających wpisowi na listę, zgodnie z wnioskiem, po nowelizacji przepisów będą dokonywane w drodze czynności materialno-technicznej. Przepisy ustawy z 14.6.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) nie będą miały tu zastosowania. Termin na zgłoszenie zmian nie zmieni się i nadal będzie wynosił 30 dni od dnia zaistnienia zmiany. Odmowa zmiany danych podlegających wpisowi na listę będzie następowała w drodze decyzji administracyjnej. Ma to zapewnić firmom audytorskim pełnię gwarancji procesowych. Odmowa zmiany danych następować będzie w szczególności w przypadku oczywistej niezasadności wniosku o zmianę danych podlegających wpisowi na listę. Mogą to być na przykład sytuacje, w których zgłoszone dane nie odpowiadają rzeczywistości.

Ponadto po nowelizacji przepisów, złożenie wniosku zawierającego udokumentowane dane podlegające wpisowi na listę firm audytorskich, będzie możliwe jedynie wraz ze złożeniem oświadczenia mającego na celu potwierdzenie prawdziwości danych zawartych we wniosku, podpisanego przez członków zarządu, właścicieli lub wspólników. Dodatkowo oświadczenia o prawdziwości danych podlegających wpisowi na listę firm audytorskich, oświadczena o prawdziwości zmiany tych danych oraz oświadczenia o zdolności do prowadzenia działalności w zakresie wykonywania czynności rewizji finansowej składane będą pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

Projektowane zmiany BiegRewU zakładają również, że wniosek o wpis firmy audytorskiej na listę, wniosek o zmianę danych podlegających wpisowi na listę oraz wniosek o skreślenie firmy audytorskiej z listy składać się będzie w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie internetowej Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Przy czym, składane w ten sposób wnioski powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Również dokumenty elektroniczne dołączone do tych wniosków powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. W sytuacji, gdy nie można będzie do wniosku dołączyć dokumentów elektronicznych z uwagi na ich papierową formę, będą one dołączane do wniosku w formie cyfrowego odwzorowania, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym osoby potwierdzającej zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej.

Planowane jest także doprecyzowanie przepisów art. 78 ust. 3 pkt 3 BiegRewU dotyczących udostępniania dokumentacjei z wykonanej pracy bez naruszenia tajemnicy zawodowej. Biegły rewident lub firma audytorska będzie mogła, bez naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy, przekazywać dokumentację dotyczącą wykonywanej pracy w zakresie badania ustawowego biegłemu rewidentowi grupy kapitałowej, jeżeli dokumentacja ta jest konieczna do przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki dominującej.

Nowością będzie stworzenie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego możliwości wydawania legitymacji służbowych kontrolerom Agencji, ekspertom przeprowadzającym kontrole oraz osobom niebędącym kontrolerami uczestniczącym w kontroli. Pozwoli to na identyfikowanie osób kontrolujących, bez potrzeby okazywania przez nie dokumentów tożsamości zawierających szerszy zakres danych niż niezbędny. Jednocześnie zmiana ta wpłynie na uproszczenie identyfikacji osoby kontrolującej w przypadku kontroli zdalnych.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź