Z punktu widzenia przedsiębiorców i pracodawców, jedną z najważniejszych kwestii jest zmniejszenie swoich aktualnych wydatków w każdym możliwym obszarze celem utrzymania miejsc pracy lub po prostu utrzymania swojej aktywności gospodarczej. Jednym z najbardziej oczekiwanych rozwiązań jest wprowadzenie zwolnienia (nie odroczenia) z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na okres trzech miesięcy (od 1.3.2020 r. do 31.5.2020 r.). Przewidziano przy tym trzy grupy podmiotów uprawnionych:

  1. płatnik składek, który na 29.2.2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych
  2. płatnik składek, będący osobą prowadzącą pozarolniczą działalność
  3. duchowny będący płatnikiem składek

Co na wstępie warto podkreślić, zwolnienie to nie następuje automatycznie – wprowadzono tryb wnioskowy, dlatego każdy podmiot zainteresowany skorzystaniem z tego rozwiązania musi podjąć inicjatywę i złożyć stosowny wniosek spełniający ustawowe wymogi formalne.

4 moduły Systemu Legalis z Bazą prawa i orzecznictwa od 183 zł netto/m-c Sprawdź

Płatnik składek, który na 29.2.2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych

Podmiot ten zostaje zwolniony na swój wniosek z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed 1.2.2020 r.

Płatnik składek, będący osobą prowadzącą pozarolniczą działalność

Osoba prowadząca tzw. indywidualną działalność gospodarczą, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.), opłacająca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, spełnić musi następujące przesłanki zwolnienia z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy:

  • prowadził działalność przed 1.2.2020 r.
  • przychód z tej działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., czyli 15 681 zł brutto
  • złoży stosowny wniosek

Zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają przy tym należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej tzw. samozatrudnionego najniższej podstawy wymiaru tych składek.

Duchowny będący płatnikiem składek

Duchowny zostaje na swój wniosek zwolniony z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne należne z tytułu bycia duchownym.

Zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej duchownego najniższej podstawy wymiaru tych składek.

Wniosek o zwolnienie

Każdy z wyżej wskazanych podmiotów w celu uzyskania zwolnienia powinien złożyć stosowny wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do 30.6.2020 r.

Wniosek powinien zawierać:

1) dane płatnika składek: imię i nazwisko, nazwę skróconą oraz numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, a także adres do korespondencji;

2) w przypadku drugiej grupy oświadczenie potwierdzające uzyskanie, w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek przychodu z działalności nie wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. – oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu jest zawarta więc klauzula następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;

3) inne informacje niezbędne do umorzenia składek;

4) podpis wnioskodawcy.

Wniosek o zwolnienie może być złożony w jednej z następujących form:

  • dokument papierowy
  • dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym
  • za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwalnia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięczny należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek, a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek. ZUS informuje płatnika składek o zwolnieniu z obowiązku opłacania należności z tytułu składek. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, odmowa następuje w drodze decyzji, co do której przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Co istotne, zwolnienie nie wpływa na uprawnienia wynikające z systemu ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że mimo zwolnienia ze składek, zachowane będą uprawnienia do świadczeń np. chorobowych czy macierzyńskich.

Zmiany weszły w życie 1.4.2020 r.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź