Szkolenie BHP jest obowiązkowe

Pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie im  bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Nie wolno mu dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Co oznacza, że pracodawca nie może umożliwić podjęcia pracy przez pracownika bez jego wcześniejszego przeszkolenia. Należy także pamiętać, że przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym. Pracownik nie może odmówić udziału w szkoleniu w zakresie BHP.

Pracownicy podlegają szkoleniom wstępnym oraz okresowym. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 180 poz. 1860, dalej: SzkolBHPR) szczegółowo określa zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zakres tego szkolenia, wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia, sposób dokumentowania szkolenia oraz przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia.

Kodeks pracy. Komentarz + Aneks do specustawy Regulacje Covid-19 w prawie pracy – bieżąca aktualizacja w Systemie Legalis Sprawdź

Rodzaje szkoleń w dziedzinie BHP

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy, mowa wtedy o szkoleniu wstępnym. Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje: szkolenie wstępne ogólne oraz szkolenie wstępne na stanowisku pracy.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Szkolenie okresowe ma natomiast na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Terminy przeprowadzania szkoleń okresowych określają szczegółowo przepisy SzkolBHPR. Są one uzależnione od rodzaju stanowiska pracy.

Szkolenie okresowe pracownika nie jest wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka wynika, że jest to konieczne.

Co ze szkoleniami w okresie pandemii

W okresie trwania pandemii spowodowanej wirusem SARS-Cov-2 od samego początku pojawiały się wątpliwości dotyczące szkoleń w dziedzinie BHP. Ich przeprowadzanie w tym szczególnym okresie bardzo często wiązało się z ryzykiem ewentualnego zakażania. W związku z tym ustawodawca zdecydował się wprowadzić zmiany w przepisach prawa pracy, tak aby z jednej strony chronić życie i zdrowie pracowników, z drugiej zaś umożliwić im zapoznawanie się z przepisami i zasadami BHP. Art. 12e ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, dalej: KoronawirusU) zawiera szczegółowe regulacje dotyczące szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie pandemii.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Jednakże ustawodawca przewidział w tym zakresie pewne wyjątki dotyczące jednej z części szkolenia wstępnego tj. instruktażu stanowiskowego do określonej grupy pracowników:

•    zatrudnianych na stanowiskach robotniczym;

•    pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;

•    pracowników przenoszonych na stanowiska robotnicze oraz na stanowiska, na których występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;

•    oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu i studentów odbywających praktykę studencką.

Podsumowując w przypadku szkolenia wstępnego w formie instruktażu ogólnego istnieje zawsze możliwość przeprowadzenia go za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Natomiast w przypadku instruktażu stanowiskowego jest to możliwe ale tylko jeśli nie dotyczy pracowników zatrudnionych na określonych szczególnych stanowiskach. W takich sytuacjach szkolenia będą odbywały się na dotychczasowych zasadach.

Co z obowiązkiem aktualizacji wiedzy w dziedzinie BHP, czyli ze szkoleniami okresowymi w okresie pandemii. Ustawodawca również w tym zakresie wprowadził pewne udogodnienia dla pracodawców. W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przypada w:

•    okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub

•    w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii ulega on wydłużeniu.

Przepisy przewidują, że ulega on wydłużeniu do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź