Praca zdalna w warunkach izolacji a prawo do wynagrodzenia 

W brzmieniu dodanych art. 4ha–4hb do KoronawirusU legislator zdywersyfikował prawo do wynagrodzenia osób pozostających na obowiązkowej izolacji (w związku z pozytywnym wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2) od okoliczności czy osoba zakażona, rzeczywiście przejawia symptomy zachorowania. Pracownicy i inne osoby zatrudnione przechodzące chorobę zakaźną łagodnie lub bezobjawowo, mocą nowelizacji, uzyskali podstawę prawną do tego, by móc świadczyć w trybie zdalnym pracę określoną w umowie. Zgoda pracodawcy albo zatrudniającego na to, by ich podwładni wykonywali pracę w warunkach domowych (z uwzględnieniem reżimu sanitarnego), obliguje ich do wypłaty należnego pracownikom wynagrodzenia. Do tej pory analogiczną możliwość do otrzymywania zarobku za świadczoną pracę stosowano względem osób skierowanych na obowiązkowo kwarantannę (art. 4h KoronawirusU), obecnie rozszerzono ją także o tych przebywających na przymusowej izolacji.

Osoby natomiast niezdolne do pracy wskutek zakażenia (u których objawy obecności wirusa są wyraźne) za okres nieświadczenia pracy (zarówno w takcie kwarantanny, jak i izolacji) przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 KP albo świadczenie pieniężne z tytułu choroby.

Komentarze do ustaw antykryzysowych. Moduł COVID-19 bezpłatnie w każdej konfiguracji. Sprawdź

Obowiązki względem zatrudnionych w transporcie kolejowym 

Od 5.12.2020 r. umożliwiono prowadzenie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o uzyskanie licencji lub świadectwa maszynisty. Względem jednak osób starających się o: zachowanie ważności licencji lub świadectwa maszynisty, pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, pracowników zatrudnionych na stanowisku zwrotniczego oraz funkcjonariuszy straży ochrony kolei, odbycie wzmiankowanych badań ulega zawieszeniu, jednak nie dłużej niż do 31.1.2021 r., co ma umożliwić stały dopływ nowych kandydatów do zawodu.

W przypadku natomiast, gdy ważność badań upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, przedłuża się ją do dnia upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Podobny zakres czasowy (zmiana z dotychczasowego okresu 90 dni) dotyczy przedłużenia ważności szkoleń i okresowych sprawdzianów wiedzy maszynistów oraz egzaminów okresowych dla stanowisk związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego – art. 15zzzy–15zzzz KoronawirusU. Fakt automatycznego wydłużenia ważności dokumentów i zakreślone ramy terminów, mają ograniczyć biurokrację, szczególnie w okresie po zakończeniu pandemii. Fakt automatycznego wydłużenia ważności dokumentów i zakreślone ramy terminów, mają ograniczyć biurokrację, szczególnie w okresie po zakończeniu pandemii.

Powoływanie i odwoływanie członków Rady Dialogu Społecznego

Od 5.12.2020 r. moc prawną utracił art. 27 ust. 2a–2b RadaDialSpołU, który stanowił o możliwości odwoływania przez Prezesa Rady Ministrów członka Rady w przypadku zarówno utraty zaufania względem niego, związanego z informacją dotyczącą pracy, współpracy lub pełnienia służby w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990, jak i sprzeniewierzenia się przez członka działaniom Rady doprowadzając do braku możliwości prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej. Obecnie nie ma także zastosowania sankcja w postaci wygaśnięcia członkostwa w Radzie w przypadku złożenia przez jego członka niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu.

Organem zaś uprawnionym do odwoływania członków Rady Dialogu Społecznego będących przedstawicielami strony pracowników, strony pracodawców i strony rządowej, na wniosek tych organizacji lub bez tego wniosku, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organem, jest Prezes Rady Ministrów. Wyłącza to jednocześnie przysługującą w uprzednim stanie prawnym kompetencję Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do odwoływania członków Rady Dialogu Społecznego.

Kwalifikacja wojskowa

Osoby, wobec których kwalifikacja wojskowa nie została przeprowadzona w roku kalendarzowym, w którym kończyły one dziewiętnaście lat życia, z przyczyn innych niż przeszkoda, o którym przepis stanowi, podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia – art. 32 ust. 2a ObrRPU. Kwalifikacja ta będzie przeprowadzana corocznie, choć możliwym jest również przeprowadzenie jej w kilku okresach danego roku kalendarzowego.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź