• Nowelizacja dotyczy przepisów ustawy z 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. poz. 414; dalej: PrBud);
 • Zmiany w PrBud dotyczą przede wszystkim wprowadzenia przepisów ustanawiających i regulujących działanie Elektronicznego Dziennika Budowy (system EDB);
 • Nowela wprowadza możliwość prowadzenia książki obiektu budowlanego w formie elektronicznej oraz reguluje działanie portalu e-budownictwo;
 • ZmPrBud22 dostosowuje centralne rejestry osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie do wymogów najnowszych systemów teleinformatycznych;
 • ZmPrBud22 weszła w życie 10.8.2022 r.

Cyfryzacja postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu prawa budowlanego

Najważniejszym elementem cyfryzacji w budownictwie jest ustanowienie Elektronicznego Dziennika Budowy (system EDB). Ustawodawca zdecydował się także na umożliwienie prowadzenia w formie elektronicznej książki obiektu budowlanego (system EKOB). Kolejnym krokiem na drodze do cyfryzacji sektora budownictwa jest wprowadzenie do PrBud przepisów regulujących działanie portalu e-Budownictwo. Portal ma za zadanie generowanie dokumentów związanych z procesem budowlanym, takich jak:

 • Wniosek o pozwolenie na budowę;
 • Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych;
 • Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę;
 • Zgłoszenie rozbiórki;
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę;
 • Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego;
 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy;
 • Wniosek o pozwolenie na użytkowanie.

Ponadto ustawa nowelizująca wprowadza do PrBud przepisy regulujące funkcjonowanie specjalnego systemu teleinformatycznego e-CBUB, którego celem jest obsługa centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

Nowością jest też stworzenie możliwości uzgadniania w formie elektronicznej zgodności niektórych projektów z wymogami związanymi z ochroną przeciwpożarową. Chodzi o:

 • Projekt zagospodarowania działki lub terenu;
 • Projekt architektoniczno-budowlany;
 • Projekt techniczny;
 • Projekt urządzenia przeciwpożarowego.

Rozwiązanie to, dzięki umożliwieniu uzgadniania tych dokumentów w formie elektronicznej, stworzy możliwość sporządzania projektów budowlanych w formie elektronicznej. W związku z tym konieczna była nowelizacja przepisów ustawy z 24.8.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 1991 r. poz. 351).

Szkolenia z zakresu prawa budowlanego i nieruchomości – Sprawdź aktualną listę szkoleń Sprawdź

Elektroniczny Dziennik Budowy

Wprowadzenie możliwości prowadzenia dziennika budowy w formie elektronicznej w systemie Elektronicznego Dziennika Budowy (system EDB) to rozwiązanie najbardziej wyczekiwane przez branżę. Dotychczas prowadzenie dziennika budowy w formie elektronicznej nie było możliwe. Dzięki nowym przepisom dziennik budowy prowadzony w formie papierowej można będzie kontynuować w formie elektronicznej. Inwestor będzie miał możliwość wyboru, czy prowadzić dziennik w formie papierowej czy elektronicznej. Jeśli jednak zdecyduje się na formę elektroniczną, to nie będzie mógł z niej zrezygnować.

System Elektronicznego Dziennika Budowy ma umożliwić wydawanie i prowadzenie elektronicznych dzienników budowy. Ustawa zobowiązuje Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej adresu strony internetowej, na której udostępniany jest System.

Zgodnie z nowymi przepisami elektroniczny dziennik budowy prowadzony ma być zgodnie z PrBud, za co odpowiedzialność ponosić będzie kierownik budowy. Oprócz kierownika do dokonywania wpisów do elektronicznego dziennika budowy uprawnieni zostali:

 • Uczestnicy procesu budowlanego;
 • Geodeta wykonujący na terenie budowy czynności geodezyjne na potrzeby budownictwa;
 • Upoważnieni pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów powołanych do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy, w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.

Na barkach inwestora spoczywa zaś obowiązek dołączenia do elektronicznego dziennika budowy kopii uprawnień budowlanych pracowników pełniących funkcje:

 • Kierownika budowy;
 • Kierownika robót;
 • Inspektora nadzoru inwestorskiego;
 • Projektanta sprawującego nadzór autorski.

Nowe rozwiązania przewidziane nowelą

ZmPrBud22 umożliwia bardziej elastyczne sposoby przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane. Możliwe będzie na przykład zorganizowanie ich w terminach ustalonych przez właściwą izbę samorządu zawodowego. Nowela dopuszcza także organizację okręgowych zjazdów izb samorządu zawodowego.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →